• Nástup žiakov do školy v školskom roku 2023/2024

     • Milí žiaci,

      nástup do školy dňa 4. septembra 2023 /v pondelok/ bude prebiehať nasledovne.

      Žiaci I. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka v školskej jedálni na prvom poschodí o 8.00hod.

      Žiaci II., III. a IV. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka v kmeňových učebniach o 9.00hod.

      Kmeňové učebne:

      II.A - učebňa č. 203, II.B - učebňa č. 209, II.C - učebňa č. 316, II.D - učebňa č. 307

      III.A - učebňa č. 212, III.B - učebňa č. 309, III.C - učebňa č. 218, III.D - učebňa č. 313

      IV.A - učebňa č. 306, IV.B - učebňa č. 319, IV.C - učebňa č. 315, IV.D - učebňa č. 305

     • ISIC karta - oznam pre budúcich prvákov

     • Budúci prváci v školskom roku 2023/2024 si môžu vyzdvihnúť ISIC kartu u Mgr. Stolárikovej (č. dverí 214) 28.8.2023 v čase od 08:00 hod. do 09:00 hod. a od 10:00 hod. do 12:00 hod.

      Od 4.9.2023 si kartu môžete vyzdvihnúť prostredníctvom triedneho učiteľa.

     • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov Vám oznamuje, že dňa 28.09.2023 o 16.00hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov rodičov.

      V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy zástupcov rodičov, ako aj zástupcov žiakov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 28.09.2023 do 16.00hod.

      Mailový kontakt pre podanie žiadosti je: volby@sospodnikania.sk 

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/volby-clenov-rada-skoly/

       

     • Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú  podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

      Výzva_na_voľby_členov_Rady_školy

      Poslanie_a_hlavné_úlohy_Rady_školy