• Slávnostná akadémia

     • Dňa 28. júna 2023 o 9:30 hod. sa v PKO Prešov konala slávnostná akadémia Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. Do zrkadlovej sály postupne prichádzali žiaci, učitelia, vedenie školy ako aj vzácni hostia.

      - JUDr. Richard Eliaš – poslanec VÚC a člen rady školy,

      - Mgr. Martina Fečová - Odbor školstva, oddelenie metodiky, mládeže a športu,

      - PhDr. Jana Majirská – člen rady školy,

      - p. Martina Cinová – predsedníčka rodičovskej rady a člen rady školy,

      - doc. Ing. Erik Weiss, PhD. – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity  

        v Bratislave

      - zástupcovia zamestnávateľov duálneho vzdelávania.

      Slávnostnú akadémiu otvoril pán riaditeľ školy PaedDr. Michal Čiernik. Po príhovore odovzdal slovo zástupcovi organizačnej zložky SOŠ podnikania. Ing. Bohuš Popík, MBA nás informoval o výsledkoch vzdelávania za Spojenú školu. Zhodnotil výsledky žiakov a tried v druhom polroku a zároveň uviedol aj „Spomienkové video“ z akcií, ktoré boli poriadané počas celého školského roka 2022/2023.

      Následne nám zaspievala Dajana Novotná zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša a klavírnym doprovodom bol Jakub Sala.

      Po hudobnom vystúpení začal pán riaditeľ PaedDr. Michal Čiernik  oceňovať žiakov v jednotlivých kategóriách.

      1. kategória: „Najlepšia trieda v prospechu“ : 1. miesto – II.D = Ø 1,38,

            2. miesto – I.B  = Ø 1,39

            3. miesto – II.C = Ø 1,47

      2. kategória: „Najlepšia trieda v dochádzke“: 1. miesto – I.D = Ø 52,81

                                                                                   2. miesto – I.A = Ø 68,72

                                                                                   3. miesto – I.B = Ø 71,08

      Nasledovalo hudobné vystúpenie, hra na violončelo, našej žiačky Patrícii Ondzíkovej z I.A triedy s doprovodom pani učiteľkou ZUŠ Mikuláša Moyzesa.

      3. kategória: „Najhoršia trieda v prospechu“: II.A   = Ø 1,88

      4. kategória: „Najhoršia trieda v dochádzke“: III.D = Ø 102,65

      Ďalšie hudobné vystúpenie Dajany Novotnej a Jakuba Sala.

      5. kategória: „Ocenenie jednotlivcov – 3 jednotlivci za triedu:

                  I.A – Tomáš Kuba, Patrícia Ondziková, Bianka Peterová.

                  I.B – Sofia Balogová, Bianka Majirská, Max Buček.

                  I.C – Dávid Bjalas, Vanesa Topolyová, Simona Sterančáková.

                  I.D – Adam Vajko, Veronika Zuzkáčová, Júlia Marcinková.

                  II.A – Zara Hartlová, Lucia Valenčíková, Simona Storinská.

                  II.B – Miriam Závadová, Sabína Volčeková, Pavol Petriľák.

                  II.C – Štefan Duda, Richard Kuzma, Natália Čižmáriková.

                  II.D – Emily Eštoková, Lea Javolková, Sofia Molčanová.

                  III.A – Sebastián Nešťák, Sofia Pastirová, Lenka Iliašová.

                  III.B – Marek Štofila, Lucia Jakubčová, Lívia Pigulová.

                  III.C – Nikola Albertová, Viktória Mihaľová, Antónia Regrútová.

                  III.D – Denisa Obcovičová, Ema Lukáčová, Sofia Bujňáková.

      Pán riaditeľ zároveň odovzdal triednym učiteľkám ružu, ktorá symbolizovala obdiv a uznanie.

      Nasledovalo hudobné vystúpenie p. Martina Husovského, slovenského speváka, klávesistu, skladateľa, známeho z pôsobenia v prešovskej skupine KOMAJOTA.

      6. kategória: „Ocenenie školského parlamentu“ , zároveň pani Mgr. Veronika Stoláriková, ako koordinátor školského parlamentu, dostala od pána riaditeľa kyticu kvetov ako prejav vďaky.

      7. kategória: „Ocenenie s prospechom 1,00“ – Túto kategóriu otvoril a viedol Ing. Martin Keseličko - zástupca riaditeľa školy pre organizačnú zložku Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov. Zhodnotil a ocenil spolu s pánom riaditeľom najlepších žiakov za celý školský rok 2022/2023.

      Prvý ročník: Bianka Peterová I.A, Sofia Balogová I.B, Jakub Šlosár I.C, Liana Šmatková I.C, Timea Tokárová I.C

      Druhý ročník: Miriam Závadová II.B, Tatiana Banková II.C, Timea Lukčová II.C, Emily Eštoková II.D, Lea Javolková II.D, Sofia Molčanová II.D

      Tretí ročník: Lenka Iliašová III.A, Lucia Jakubčová III.B, Marek Štofila III.B, Simona Bujňáková III.C, Sofia Kustro III.C, Viktória Mihaľová III.C

      Za ocenených žiakov sa poďakovala žiačka II.D triedy Sofia Molčanová.

      8. kategória: „Ocenenie pedagóga roka“ – Ing. Danka Richnavská

      Pani učiteľka Ing. Danka Richnavská bola obdarovaná peknou kyticou kvetov, ktoré boli prejavom úprimnej vďaky od pána riaditeľa PaedDr. Michala Čiernika. Na záver nám opäť zaspieval spevák Martin Husovský.

      Srdečne blahoželáme oceneným a ďakujeme sponzorom.

      SPOMIENKOVÉ_VIDEO

     • Voľné miesta na školskom internáte

     • Školský internát pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že má ešte v ponuke voľné miesta pre ubytovanie žiakov rôznych stredných škôl. Výhodou je poloha školského internátu, pretože sa nachádza v bezprostrednej blízkosti staníc MHD, SAD a ŽSR. Školský internát je vybavený kuchynkami s príslušenstvom (chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlná rúra, televízor, žehlička a wifi). WC a sprchy sú spoločné. Možnosť ubytovania v študentských izbách je v pracovných dňoch.

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že ten, kto sa ešte chce vyhlásiť zo stravy na niektorý deň do letných prázdnin, nech tak urobí najneskôr do 26.06.2023 (pondelok) do 14:00 hod.

      Po tomto termíne to už možné nebude z dôvodu zúčtovania skladových zásob. Tento oznam platí aj pri vyhlasovaní cez internet a pre žiakov ŠI.

      Ďakujeme Vám za porozumenie a prajeme krásne leto.

      Bc. Jana Stašková – vedúca školskej jedálne

     • Slávnostná akadémia

     • Milí rodičia (zákonní zástupcovia),dovoľte mi touto cestou Vás pozvať na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti ukončenia školského roku 2022/2023. Slávnostná akadémia sa bude konať v sále PKO Prešov, Hlavná 50/A, 080 01 Prešov dňa 28.6.2023 o 09:30 hod.

     • PENTAPOLITANA 2023

     • Aj tento rok, v utorok 13.06.2023, sa naši žiaci a žiačky zúčastnili športovej súťaže v netradičných disciplínach s názvom Pentapolitana. Konala sa  pod záštitou PSK.  Spojená škola SNP 16 v Sabinove privítala stredné školy z Košíc, Prešova, Lipan a domáceho mesta Sabinov. Súťažilo sa v 3 disciplínach v kategóriach:

       - druzstiev dievčat  

       - družstiev chlapcov 

       - kategória jednotlivcov u dievčat a chlapcov 

      V kategórii  družstiev dievčat  naša SPOJENÁ ŠKOLA MSSARYKOVA 24 obhájila  FAMÓZNE 1. miesto z minulého roka. 

      Chlapci sa umiestnili na  krásnom 6. mieste 

      V kategórii JEDNOTLIVCOV udievčat: 

      1. miesto získala žiačka našej školy Simonka CHOMOVÁ 

      Chcem poďakovať všetkým žiakom za ukážkovú reprezentáciu školy a  srdečne gratulujeme  kvíťazstvám. Tešíme sa na ďalší ročník. 

      Vypracovala :         Mgr. K. Polomčáková 

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Dňa 13. júna 2023 sme usporiadali súťaž pre mladých účtovníkov 3. ročníka všetkých študijných odborov našej školy. Zúčastnili sa jej 10 žiaci. Počas 60 minút riešili účtovníctvo výrobného podniku. Napriek tomu, že koniec školského roku sa blíži, všetci sa veľmi snažili a veríme tomu, že využili všetky znalosti a zručnosti, ktoré získali na hodinách účtovníctva a ekonomiky.

      Najlepšou mladou účtovníčkou sa stala Lenka Futejová z III. A triedy. Na druhom a treťom mieste skončili Sebastián Nešťák a Lenka Iliášová, obaja z III. A triedy.

      Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým účtovníkom ďakujeme, že sa do súťaže zapojili. V nasledujúcom školskom roku sa budú môcť takejto súťaže opäť zúčastniť a zabojovať o prijatie na vysokú školu bez prijímačiek.

      Marcela Miklošová

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      dňa 14.06.2023 v čase od 15:30 hod. do 16:30 hod. prebehnú v kmeňových triedach Vašich žiakov triedne aktívy.

      Ostatní učitelia budú v tom čase vo svojich kabinetoch k dispozícii rodičom žiakov.

      Následne o 16:30 hod. prebehne rodičovská rada v zelenom salóniku (1.poschodie) za účasti zvoleného zástupcu rodičov z triedy, koordinátora rodičovskej rady a vedenia školy.

     • TÝŽDEN POHYBOVÝCH AKTIVÍT

     • Žiaci druhých ročníkov absolvovali v dňoch od 29.5.2023 do 2.6.2023 týždeň plný športových aktivít. 

      Týždeň sme mali rozplánovado dní od pondelka do piatka. Každý deň absolvovala  trieda  inú aktivitu. 

      Žiaci  počas týždňa navštívili Aqua park Delňa, Lanové centrum, bowling, posilňovňu  Realfit s profi trénerom. Žiaci  si pričuchli k rôznym formám fitnes tréningu ako je aj Kickbox. Posledný deň pohybových aktivít sme spečatili  prechádzkou  všetkých tried spoločne na Malkovského výhľadňu. Cieľom tohto príjemného týždňa bolo vytvoriť pozitívny vzťah k rôznym pohybovým aktivitám, prebudiť v nich súťaživého ducha a upevniť kolektív. Benefity pohybu sú všeobecne známe a hýbať sa dá veru kdekoľvek,  akokoľvek akedykoľvek. Stačí dobrá partia akou ste boli aj Vy všetci. 

       

      Vypracovala Mgr.Katarína Polomčáková  

     • COŽZ - Cvičenie ochrany života a zdravia

     • V dňoch 16.05. a 17.05.2023 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili cvičenia na ochranu života a zdravia. Cieľom bolo v prvom rade  oprášiť vzťah mládeže k prírode a krásach ktoré máme v okolí ,nabrať kondíciu a poznatky. V prostredí Šarišského hradu sme sa oboznámili s poznatkami zo: 

      1.Zdravotníckej pripravy - ako sa zachovať pri ohrození nášho zdravia a poskytnúť prvú pomoc 

      2.Topografie - orientacia vteréne,za pomoci prírodý či buzoly 

      3.CO - civilná ochrana a ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach a situáciách nebezpečných pre lurdský život 

      4.Pobyt v prírode - ako sa naň dôkladne pripraviť, rešpekt kprírode,tomu jedinému čo nevytvoril človek 

      Prežili sme nádherné dni  a spoznali sme sa trocha inak ako v školskom prostredí. Ďakujem všetkým za krásny deň. 

      Vypracovala: Mgr.Katarína Polomčáková