• Novinky

     • Slávnostná akadémia
      • Slávnostná akadémia

      • Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch kina SCALA sa konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa predniesla slávnostná báseň a taktiež príhovor zo strany žiakov školy. Následne žiaci pozvali na pódium pani Ing. Martu Drabovú, ktorá privítala všetkých prítomných a následne zhodnotila školský rok 2018/2019, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach, vyhodnotila taktiež aj maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov. Oceňovanie najlepších žiakov školy, odovzdanie ďakovných listov a finančných cien vykonala pani PaedDr. Mária Havrillová, zástupkyňa riaditeľa pre TV. Zároveň odovzdala odmenu najlepšej triede - III.C. Na záver na pódium vystúpili pani učiteľka RNDr. Ing. Mária Vavreková a žiak Norbert Engeľ z III.A triedy. Obaja boli ocenení predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Od žiakov obdržali kyticu kvetov a úprimné poďakovanie od pani PaedDr. Márii Havrillovej. Po slávnostnej akadémii nasledovalo filmové predstavenie.        /Fotogaléria/

     • Dni mesta Prešov
      • Dni mesta Prešov

      • Počas Dní mesta Prešov 2019 ste mohli zastihnúť na pódiu aj naše známe tváre. Študenti našej školy obohatili tento program o prehliadku vybraných modelov z kolekcií našich študentov.    /Fotogaléria/

     • Sophista pro regione / Lux Mentium
      • Sophista pro regione / Lux Mentium

      • Dňa 20. júna 2019 sa opäť konalo v priestoroch divadla Jonáša Záborského slávnostné oceňovanie najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenia majú úzku súvislosť s našim regiónom, pretože Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov.

       Na úvod slávnostného aktu sa predstavil spevácky zbor, potom nasledoval krátky príhovor PaedDr. Milana Majerského, PhD., predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Po slávnostnom príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien najlepším pedagógom PSK „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región. Za našu školu bola ocenená RNDr. Ing. Mária Vavreková, učiteľka matematiky a odborných predmetov cestovného ruchu. K tomuto významnému oceneniu dlhoročnej práce v školstve jej všetci zamestnanci školy srdečne blahoželáme!

       Po ocenení pedagógov nasledovala módna prehliadka, ktorú organizovala naša škola. Predvádzané modely prezentovali našu školu na XIV. ročníku celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Módna línia mladých 2019. Naše manekýnky a manekýni zožali zaslúžený potlesk za krásnu prehliadku na krajskej úrovni.

       Po ukončení módnej prehliadky nasledovala druhá časť slávnosti bola venovaná oceneniu študentov „Lux Mentium“ – Svetlo poznania. Za našu školu bol ocenený žiak umeleckého odboru 8298 M odevný dizajn, žiak III.A triedy Norbert Engeľ. Bolo to ocenenie jeho úspechov v módnej tvorbe doma aj v zahraničí, ako aj v stredoškolskej odbornej činnosti. Srdečne mu blahoželáme!  Na záver slávnostného podujatia vystúpil ľudový súbor.

       /Fotogaléria/   

       /Módna prehliadka/

       /Ľudový_súbor/ 

     • Spolupráca s Ruským centrom PU
      • Spolupráca s Ruským centrom PU

      • V rámci vyučovania ruského jazyka naši študenti už 2x navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity. Prvý krát 06.06.2019 pri príležitosti Dňa ruského jazyka a pri príležitosti 220. výročia narodenia A. S. Puškina si žiaci 1. ročníka pozreli prezentáciu „Život a literárne diela A. S. Puškina“. 17.06.2019 bol žiakom 2. ročníka premietnutý film režisérky Natálie Bondarčukovej „Puškin - Posledný súboj“. Vďaka cyklu týchto podujatí si žiaci prehĺbili vedomosti o velikánovi ruskej literatúry.   /Fotogaléria/

     • Srdečný pozdrav z Islandu
      • Srdečný pozdrav z Islandu

      • Posielame srdečný pozdrav z cesty na Island v rámci projektu Erasmus+. 

       Oplatilo sa snívať, písať, študovať a pracovať. Program kurzu "Island - krajina a ságy je nádherný: spoznávame úžasnú krajinu, čítame a hráme ságy, diskutujeme o učení, spoznávame kolegov z celej Európy.

       RNDr. Mária Vavreková, PaedDr. Anna Simková, Mgr. Veronika Stoláriková      /Fotogaléria/

     • Myslíme ekologicky, konáme sociálne
      • Myslíme ekologicky, konáme sociálne

      • V rámci rôznych aktivít environmentálnej výchovy sa na našej škole v školskom roku 2018/2019 organizuje, okrem iného, aj zber PET vrchnákov z plastových fliaš. Tieto aktivity organizuje Ekorada našej školy.

       V každej triede sú umiestnené nádobky, do ktorých žiaci zbierajú vrchnáčiky.  Doteraz sa vyzbieralo 6 plných vriec PET vrchnákov. Keďže sme chceli pomôcť dobrej veci, rozhodli sme sa tieto vrchnáčiky dať tým, ktorí to potrebujú. Rozdelili sme ich medzi 2 dievčatká v núdzi. V drogérii DM sa koná zbierka pre  Emu S., ktorej sme darovali 3 vrecia vrchnákov a v Coop Jednote sa zbierajú vrchnáky pre  Sabínku F., ktorej sme darovali taktiež 3 vrecia vrchnákov.

       Ekorada SOŠP spolu s koordináorkou environmentálnej výchovy PaedDr. Valentínou Černajovou verí, že týmto zberom aspoň trochu pomôžeme dobrej veci a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. V tejto aktivite pokračujeme naďalej, aj v budúcom školskom roku.

                  Alica Knuthová  III.C      /Fotogaléria/

     • Medzinárodný úspech našich ruštinárov
      • Medzinárodný úspech našich ruštinárov

      • Dňa 5.6.2019 sa v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave konalo slávnostne odovzdávanie cien víťazom medzinárodnej  súťaže ,,Učíme sa ruštinu”, ktorú organizoval AFS - fond „Interkultúra“ Moskva. Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní: riaditeľka fondu „Interkultúra“ v Moskve N. Kovryžnych, A. Novgorodova z Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce Veľvyslanectva RF na Slovensku, P. Lisitsyn z RCVK v Bratislave, ktorý vo svojom príhovore poďakoval všetkým súťažiacim a učiteľom za vynaložené úsilie a úspech, ktorý dosiahli.

       Do tejto súťaže sa zapojilo vyše 100 súťažiacich po celom svete. Medzi nimi boli aj 2 žiacky našej školy Veronika Harajdová a Tímea Kuchtová pod vedením pani učiteľky ruského jazyka PeadDr. Valentíny Černajovej. Z nich sa Veronika Harajdová umiestnila v 1. trojke a vyhrala spolu s pani učiteľkou zájazd do Moskvy. 

       Srdečne blahoželáme!          /Fotogaléria/

     • Alternatívne vyučovanie geografie v múzeu
      • Alternatívne vyučovanie geografie v múzeu

      • V rámci environmentálnej výchovy absolvovali žiaci I.C triedy s pani učiteľkou PaedDr. Valentínou Černajovou netradičnú hodinu geografie v Krajskom múzeu v Prešove. Podujatie bolo venované ochrane ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Žiaci mali možnosť odhaliť príčiny, ktoré najviac ohrozujú bohatstvo rôznorodosti fauny a flóry. Podujatia sa zúčastnila aj redaktorka Slovenského rozhlasu Veronika Slaninková, ktorá v závere nahrala rozhovor s niekoľkými žiačkami a pani učiteľkou, ktorý bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase.

       /Fotogaléria/     10.5.2019.mp3

     • Slávnostné vyradenie absolventov
      • Slávnostné vyradenie absolventov

      • SOŠ podnikania dňa 03. júna 2019 o 11:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok pani zástupkyňou pre TV PaedDr. Máriou Havrillovou. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom a vedeniu školy krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES, žiačke Uličnej, Paule Vysokajovej, Adriánovi Čapovi, Marekovi Tančákovi a Vasilkovej, zároveň aj diplom žiakovi Adriánovi Čapovi za 4-ročnú prácu v Žiackej školskej rade. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote. Na záver sa za všetkých absolventov poďakovali Kristián a Paula.

       /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje