• Novinky

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník celoslovenskej súťaže prebehne 28. novembra 2019 v týchto oblastiach:

       - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

       - Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

       - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

       - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

       - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

       - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).

       PRIHLÁSENIE: potrebné je záväzne sa prihlásiť u školského koordinátora Mgr. Amanovej (kabinet č. 214) do 24. 10. 2018.

       Ako sa súťaží?

       Dve zo 6 tém si vyberiete, keď dostanete všetky testy a uvidíte otázky.

       Odpoviete na 30 otázok z jednej témy a 30 otázok z druhej témy vo vyhradenom čase 60 minút. Pri každej otázke máte na výber štyri možnosti a vy označíte tú, ktorú považujete za správnu.

       O čo sa súťaží?

       Diplomy dostane prvých sto najúspešnejších súťažiacich s titulom EXPERT či TOP EXPERT a vecné ceny prvých desať v každom rebríčku. Ak sa vám nepodarí nič vyhrať za svoje umiestnenie, máte šancu v konečnom žrebovaní získať jazykový pobyt, notebook alebo iné vecné ceny. Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk

       POSLANIE SÚŤAŽE

       - umožniť žiakom súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,

       - vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života,

       - motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

       Zoznam_žiakov_na_Expert_Geniality_Show_2019

      • Kvíz finančnej gramotnosti

      • Aj naša škola si uvedomuje zodpovednosť a význam vzdelávania v oblasti osobných financií. Preto sme sa prihlásili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, ktorý organizovala v mesiaci september Národná banka Slovenska v rámci podujatia Dni finančného spotrebiteľa 2019. Do tohto podujatia sa súťažne zapojili všetky triedy školy. Najlepšie výsledky dosiahli:

       1. miesto – I.B trieda (úspešnosť v teste 63%)
       2. miesto – IV.C trieda (úspešnosť v teste 60,59%)
       3. miesto – IV.D trieda (úspešnosť v teste 60%)

       Srdečne gratulujem a ďakujem aj všetkým zúčastneným za zapojenie sa do  školského kola a aj všetkým kolegom za pomoc pri realizácii tejto súťaže.

       S pozdravom

       Ing. A. Oršuľáková

      • Svetový deň zdravej výživy

      • Svetový deň zdravej výživy je výnimočný deň, ktorý pripadá každoročne na 16. október. Cieľom je poukázať na dôležitosť správneho stravovania a zvýšenie povedomia verejnosti o situácií vo svete zo spomínanej oblasti.

       V rámci komisie „STOP OBEZITE“ sa aj naša škola zapojila do tohto dňa, ktorý vznikol ako pamiatka založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov v roku 1945.

       Zdravá výživa je v dnešnej dobe často opakované slovo. Málokto však vie, čo to presne znamená. Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Zdravá výživa je  však rozhodujúca, pretože poskytuje palivo  nielen pre svaly, ale aj výživu pre mozog. V konečnom dôsledku pôsobí  na telesné a duševné zdravie každého z nás.

       Aj na základe spomínaných skutočnosti sme sa rozhodli venovať tejto problematike a podarilo sa nám zorganizovať tento výnimočný deň na našej škole. Žiaci 3.C triedy z odboru ekonomické lýceum pod vedením svojho triedneho učiteľa Michala Čiernika zorganizovali Svetový deň zdravej výživy. Obsahom dňa bolo mnoho aktivít. Na začiatok žiaci poukázali na význam Svetového dňa zdravej výživy prostredníctvom rozhlasového okienka. Následne sa vykonalo meranie BMI indexu jednotlivých žiakov, pedagógov a  odovzdanie vzorového týždenného jedálnička. Ďalšou aktivitou bolo vyplňovanie dotazníka, kde cieľom bolo zistiť úroveň vedomosti zo správneho stravovania sa. Ochutnávka zdravých jedál nebola výnimkou. Pedagógovia a žiaci mali možnosť počas prestávok vychutnať si jedlá , ktoré boli gustiózne a zdravé. Cieľom tejto aktivity bolo žiakov a pedagógov upovedomiť o dôležitosti správneho stravovania sa a vysvetliť dôležitosť jednotlivých ponúkaných potravín, ako sú napr. nutričné hodnoty, pozitívne účinky na ľudský organizmus, časový harmonogram stravovania sa počas dňa a pod.

       Na záver pani riaditeľka poďakovala žiakom za krásny program a vyslovila rovnako tak dôležitosť tohto dňa. Veľká vďaka patrí týmto žiakom ktorí sa priamo podieľali na jednotlivých aktivitách:

       Rozhlasové okienko -  Lívia Lengerová, Viktória Zajarošová

       Meranie BMI, zdravý jedálniček, Dotazník – Nikola Jurášová, Anastázia Olčáková, Patrícia Kožušková

       Ochutnávanie zdravých jedál – Viktória Slebodníková, Kristína Kertysová

      • Malý futbal pre ŠI

      • Žiaci bývajúci v školskom internáte sa dňa 26. 9. 2019 pod vedením Bc. Pistrákovej zúčastnili turnaja v „Malom futbale pre ŠI“, ktorý organizovalo Centrum voľného času ABC v Prešove. Náš internát reprezentovali Jozef Selep, Patrik Kasiňák, Samuel Janič, Vasyl Mahurskyy, Nazar Dumen, Vasyl Hleba, Nikita Merkulov, Roman Sherbakov, Sebastian Bockhor. Súťažný tím sa umiestnil na víťaznom treťom mieste.

       Mgr. Ligdayová Iveta, ved.úseku VMV a ŠI    /Fotogaléria/

     • Voľby do žiackej školskej rady
      • Voľby do žiackej školskej rady

      • Milí študenti,

       dňa 14.10.2019 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

       Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky.

       Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa rozpisu počas prvých štyroch vyučovacích hodín v telocvični, kde budú 4 volebné komisie. Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR.

       1. vyučovacia hodina - žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       2. vyučovacia hodina - žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       3. vyučovacia hodina - žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       4. vyučovacia hodina - žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

       Zoznam_kandidátov.pdf

     • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove
      • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

      • Dňa 25. 9. 2019 sa žiaci II.B triedy našej školy  v rámci výučby predmetu Právo zúčastnili Dňa otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove. Krajský súd v Prešove bol zriadený zákonom č. 328/1996 Z. z. k l. januáru 1997. Sídli v centre mesta Prešov, v historickej budove ,  v Paláci Klobušických na Hlavnej ul. 22.

       V súčasnosti  je  práca zamestnancov  Krajského  súdu v Prešove sústredená v činnosť 4 kolégií – občianskoprávneho,  obchodnoprávneho, správneho a trestnoprávneho kolégia. Je v zásade súdom druhej inštancie, to znamená súdom odvolacím a v prípade správnej agendy aj súdom prvej inštancie. Predsedom senátov a sudcom,  prideleným k jednotlivým kolégiám, sú pri konaní a rozhodovaní nápomocní vyšší súdni úradníci, probační a mediační úradníci, justiční čakatelia, súdne tajomníčky a asistenti. V pôsobnosti Krajského súdu v Prešove je 8 okresných súdov.

       Žiaci našej školy mali jedinečnú možnosť zblízka pozorovať činnosť zamestnancov justície a spolupracujúcich organizácií, tiež prehliadnuť si priestory súdu a možnosť dozvedieť sa viac o činnosti a fungovaní súdu. Zaujímavou bola prednáška a prezentácia riaditeľa Krajského múzea v Prešove na tému Klobušického palác – skvost barokovej architektúry v Prešove. Osobitne zaujali statické a dynamické ukážky práce príslušníkov úseku eskortnej a špeciálnej činnosti Zásahovej jednotky oddelenia ochrany Zboru väzenskej a justičnej stráže ÚVV a ÚVTOS v Prešove. Ukážka hlavného pojednávania, diskusia o voľných témach v justícii so sudcami a zamestnancami, ale tiež možnosť prezrieť si výstroj a výzbroj justičných policajtov  - to všetko bolo pre žiakov našej školy niečím novým.  Sme presvedčení, že žiaci si mohli svoje teoretické vedomosti rozšíriť v praxi. Organizátorom ďakujeme za skvelý deň a želáme veľa úspechov v práci.

       Text a foto: JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M      /Fotogaléria/

      • Plenárna schôza a triedne aktívy

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 08. októbra 2019 o 16.00 hod. /v utorok/ sa uskutoční plenárna schôdza, po ktorej budú nasledovať triedne aktívy.

      • Profesia days 2019 v Košiciach

      • V Košiciach sa už po tretí rok konal festival príležitostí Profesia days, ktorého sa zúčastnili aj naši študenti 3. a 4. ročníka. Čakal ich tam bohatý program plný workshop-ov a prednášok od rôznych inšpiratívnych osobností. Taktiež si mohli vyskúšať modelové pohovory alebo otestovať si svoje znalosti z oblasti IT a jazykov či nájsť si prácu snov po ukončení štúdia.

       /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje