• Novinky

      • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok

      • Na základe „Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ riaditeľ školy určil predmety pre aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. Bližšie informácie v prílohe.

       /Určenie_predmetov_pre_aritmetický_priemer_známok/

      • Neklasifikovanie predmetov v 2.polroku školského roku 2019/2020

      • Na základe „Aktualizácie usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, bodu 4 riaditeľ SOŠ podnikania Prešov oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov kvalitnou / plnohodnotnou  realizáciou. Bližšie informácie v prílohe.

       /Neklasifikovanie_predmetov/

      • Zmena v školskom internáte

      • Vedenie SOŠP od školského roka 2020/2021 upravuje prevádzku v školskom internáte t.j. ruší prevádzku v sobotu a nedeľu (víkend) a s tým spojené služby (napr. pranie, strava).

       Prevádzka bude realizovaná v režime nedeľa  (príchodovka) – piatok do 16,00 hod.

       Týmto zároveň žiadame uchádzačov o ubytovanie v školskom internáte na šk.r. 2020/2021, aby túto skutočnosť vzali na vedomie.                                                                             

       Mgr. Michal Čiernik, v.r.

           Riaditeľ SOŠP a ŠI

      • Prihlášky na školský internát – školský rok 2020/2021

      • Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní v Prešove na školský rok 2020/2021, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu ligdayova@sospodnikania.sk;  do 31. 5. 2020. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto oznamu.

       Žiadost_o_prijatie_do_ŠI

      • Úspech našich žiakov v krajskom kole stredoškolskej odbornej súťaže

      • Tento týždeň prebehlo krajské kolo súťaže, ktoré na základe metodického usmernenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prebehlo v dištančnej forme. Bola to trochu netradičná situácia, kedy žiaci nemohli ústne odprezentovať a obhajovať svoje práce a všetko záležalo len na tom, ako kvalitne spracovali svoje práce, aké zaujímavé postrehy uviedli, aké praktické výtvory, návrhy a riešenia ponúkli vo svojich odborných prácach.

       Žiaci našej školy každý rok z tejto tzv. kráľovnej súťaží na Slovensku prinesú nejaké umiestnenie. Tento rok bol ale v niečom iný. Súťaže sa zúčastnilo za našu školu celkovo 6 prác a všetky práce sa umiestnili na pomyselnom stupni víťazov, pričom až 5 prác postúpilo na celoštátne kolo. Tri práce skončili na 1.mieste, 2 práce sa umiestnili na 2.mieste a jedna práca skončila na 3.mieste!

       Ukázalo sa, že sa na našej škole kvalitne odborne pracuje so žiakmi, dáva sa im priestor tvoriť, odborne rásť a výsledkom je takýto úspech, za ktorý našim úspešným žiakom blahoželáme a držíme im palce v celoštátnom kole.

       A ako konkrétne dopadli naši žiaci?

       V odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia sa žiačky Anna Jurkovičová a Lívia Lengerová umiestnili na 1.mieste.

       V odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba sa žiačky Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová umiestnili na 1.mieste.

       V odbore Pedagogika, psychológia, sociológia sa žiačky Nataliia Tatsei a Vladyslava Zhvaliuk umiestnili na 1.mieste.

       V odbore História, filozofia, právne vedy sa žiaci Filip Krajňák, Oliver Javorský a Vasya Mahurskyy umiestnili na 2.mieste.

       V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína Stašíková umiestnili na 2.mieste.

       V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Nikola Jurášová a Patrícia Kožušková umiestnili na 3.mieste.

      • Pokyny k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pre študentov

      • Obhajoby projektov v rámci PČOZ maturitnej skúšky by mali prebehnúť v termíne 12.5.2020 (utorok) a 13.5.2020 (streda) v jednotlivých miestnostiach podľa rozpisu, ktorý bude uvedený nižšie na odkazoch pre jednotlivé triedy resp. komisie za sprísnených hygienických podmienok (s minimálnou účasťou verejnosti a prítomných). Študent sa do školy dostaví v predstihu aspoň 30 minút pred začiatkom svojej obhajoby podľa harmonogramu. Študent obhajuje svoj projekt v rozsahu 10 – 12 min., pričom zvyšný čas je určený na diskusiu a otázky k danému projektu.

       Ak by MŠ SR vydalo ďalšie pokyny pre konanie PČOZ MS informácie budeme aktualizovať.

       Posledné pokyny MŠ SR nájdete na webe:

       https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_01_Informacia-k-realizacii-OCOZ-MS_schvalene-MŠVVaŠ-SR.pdf

       Študent podľa pokynov:

       • odovzdá jednu dokumentáciu projektu v tlačenej verzii v deň obhajoby,
       • odovzdá projekt (analytický list) a prezentáciu v elektronickej podobe svojmu konzultantovi do 24.4.2020 12,00 hod.,
       • dopracuje prípadne nedostatky, ktoré mu vráti konzultant (v termíne do 29.4.2020) a následne ich odovzdá vo finálnej verzii svojmu konzultantovi do 3.5.2020 20,00 hod.

       Harmonogram obhajoby vlastných projektov bude uverejnený do konca apríla 2020.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje