• Novinky

      • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Týmto oznamujeme, že kapacitné možnosti Školského internátu pri SOŠ podnikaní sú podľa nových protipandemických opatrení obsadené. Konštatujeme, že nateraz nemôžeme akceptovať už žiadne ďalšie požiadavky ubytovania žiaka/žiačky. Ubytovaní sú tí, ktorí prejavili záujem telefonicky alebo mailom 14. 5. 2021 do 14,00 hod.

       Akékoľvek ďalšie zmeny Vám budú včas oznámené.

                           Mgr. Ligdayová Iveta

                              vedúca VMV a ŠI  

      • Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte

      • Týmto oznamujeme ubytovaným žiakov v školskom internáte, že od 17. 5. 2021 (pondelok) je školský internát v prevádzke. Ubytovanie žiakov  bude realizované podľa opatrení MŠVaV SR a nariadení  Vlády SR.

       Pre žiakov, ktorí už prejavili záujem o ubytovanie v mesiacoch máj-jún 2021 z toho vyplýva ihneď zrealizovať platbu vo výške 80,- €/mesiac. Žiaci budú ubytovaní max. po 2 na izbe pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení. Zároveň upozorňujeme, že príchodovka nie je v nedeľu, ale v pondelok ráno od 6,30, resp. po vyučovaní

      • Neúčasť žiaka na prijímacom konaní

      • Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacej skúške, riadi sa škola pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
       2. zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky

       potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      • Úspech na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      • 43.ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti vyvrcholil celoštátnym kolom, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.-29.apríla 2021 v dištančnej forme.

       Celoštátneho kola sa v každom zo 17 odborov zúčastnilo 16 najlepších prác  z celého Slovenska. Našu školu a tým aj Prešovský kraj reprezentovali 3 žiačky v 3 súťažných odboroch, pričom sa v tejto konkurencii najlepších nestratili.

       Opätovne sa ukázalo, aký kvalitný odbor štúdia na škole máme v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu, keď žiačka tohto odboru, Veronika Závadská, pod vedením PaedDr. Černajovej skončila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia s jej prácou Údolie Kniežaťa Laborca na 3.mieste.

       Zvyšné 2 žiačky našej školy skončili vo svojich odboroch na 4.mieste, konkrétne Rúth Zimová v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia s prácou Existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť a Nelia Butsko v odbore Problematika voľného času s prácou Od nápadu k realite.

       Blahoželáme!

       Výsledné_poradie.jpg

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje