• Výzva na voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú  podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

      Výzva_na_voľby_členov_Rady_školy.pdf

     • Voľby do žiackej školskej rady

     • Dňa 20.09.2021 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

      Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky. Profily kandidátov nájdete pod týmto oznamom alebo na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.  

      Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb volebná komisia spočíta platné a neplatné volebné lístky. Následne budú výsledky volieb uverejnené na web stránke školy a na instagrame žiackej školskej rady @zsr.poa.

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

     • Oznam o organizovaní plenárnej schôdze

     • Vážení rodičia,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 21.9.2021 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov  rodičov. 

      V prípade Vášho záujmu kandidovať do Rady školy za rodičov, kontaktujte nás na mail, kde je potrebné zaslať žiadosť o zaradení na kandidátnu listinu. Termín podania žiadosti je do 21.9.2021 do 16,00 hod.  

      Mailové kontakty pre podanie žiadosti sú tieto:

      riaditel@sospodnik-po.vucpo.sk      sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk    .  

      Predseda volebnej komisie: Ing. Mária Onderková - mail: onderkova@sospodnikania.sk

     • Slávnostné posedenie

     • Dňa 6. septembra 2021 o 13.00 hod. sa v priestoroch SPOJENEJ ŠKOLY na Masarykove 24 v Prešove konalo slávnostné posedenie z príležitosti poďakovania dlhoročným zamestnancom školy za ich kvalitnú prácu.

      Veľkoleposť podujatia podporili aj významní hostia z Prešovského samosprávneho kraja, a to pán PaedDr. Ján Furman - vedúci odboru školstva, pán Mgr. Juraj Kredátus, PhD. - vedúci oddelenia metodických činností a športu, a pán Mgr. Miroslav Vaško - vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie.

      Ďalšími hosťami boli členovia Rady školy, a to  pán Mgr. Rastislav Zima – podpredseda Rady školy, zástupca rodičov a zákonných zástupcov, ďalej pán Ján Onofrej – zástupca rodičov a zákonných zástupcov, pán JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa, pán PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa a pán JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa.

      Ocenenými boli bývali zamestnanci oboch škôl, a to za organizačnú zložku SOŠ podnikania bola ocenená pani Mgr. Edita Šebejová, za organizačnú zložku Obchodná akadémia to boli pani RNDr. Eva Kušnírová, pani Mária Novická a pani Helena Knutová. Ocenenie odovzdali pán PaedDr. Ján Furman – za VÚC a za SPOJENÚ ŠKOLU poverený riaditeľ Mgr. Michal Čiernik a zástupca pre organizačnú zložku Obchodná akadémia pán Ing. Martin Keseličko. Na záver sa k všetkým prihovoril vedúci odboru školstva VÚC, pán PaedDr. Ján Furman.

      Pre príjemnú atmosféru nám zaspievala slečna Lucia Novotná.

     • Otvorenie školského roku

     • Prvý deň školského roka 2021/2022 je za nami. Sme radi , že sme mohli privítať nových prvákov za prítomnosti vzácnych hostí. Svojou návštevou nás poctili predseda Úradu Prešovského samosprávneho kraja p. Milan Majerský a vedúci odboru školstva p. Ján Furman. Okrem milých a povzbudivých slov pre našich žiakov bol pán predseda slávnostne otvoriť 5. poschodie , kde došlo ku kompletnej revitalizácií učební, ktoré sme pretransformovali na multimediálne a počítačové učebne. Na záver sme previedli hosti celou školou , kde môžme konštatovať spokojnosť.

      Veríme, že je to len začiatok a spoločne vedenie, zamestnanci a žiaci budú prispievať k tomu ,aby naša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov sa stala krajskou dominantou v št. odboroch, ktoré ponúka.

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov: "investuj do seba , vzdelávaj sa u nás " !!!!!

     • Voľby do Žiackej školskej rady

     • Registrácia do volieb do žiackej školskej rady je oficiálne spustená a potrvá až do 10.9.2021. Ak máš záujem stať sa členom, stačí, ak vytvoríš formulár, ktorý ťa bude reprezentovať. Pre inšpiráciu sme vytvorili aj predlohu, podľa ktorej sa môžeš riadiť. /Formulár_voľby_žšr/

      Kandidovať do ŽŠR môže každý jeden z vás, kto má chuť a ochotu venovať svoj čas aj mimo vyučovacieho procesu. Členstvo v ŽŠR prináša jedinečnú príležitosť naučiť sa novým veciam, rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu, participovať pri vytváraní a organizovaní aktivít, či získavať nové zážitky so skvelými ľuďmi.

      Predstavenie kandidátov bude prebiehať online na sociálnych sieťach našej školy od 13.9.2021 a potrvá až do samotných volieb, ktoré prebehnú tajným hlasovaním dňa 16.9.2021. 

      Prihlasovacie formuláre do volieb do Žiackej školskej rady posielajte na emailovu adresu stolarikova@sospodnikania.sk

      /Žiacka školská rada.mp4/