• Deň učiteľov

     • Priemerný učiteľ učí, dobrý učiteľ vysvetľuje, vynikajúci učiteľ demonštruje, no len veľký učiteľ inšpiruje. Slová Williama Arthura Warda, amerického motivačného spisovateľa, ktorého myšlienka je o tom, že vedenie človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. Hovorí sa, že učiteľ je svedomím národa. Aká je rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť. Učiteľské povolanie je náročné, ale zároveň príťažlivé, lebo odovzdáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a v spoločnosti.

      28. marec sa u nás považuje za sviatok všetkých pedagógov. Je spätý s menom učiteľa národov - Jana Amosa Komenského, ktorý sa v ten deň narodil. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky a vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy a pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším, s čím všetci môžeme len súhlasiť.

      Vy, naši milí učitelia, svojich žiakov učíte nielen nové poznatky, ale aj konať dobro. Niekedy napriek veľkej snahe a ochote, výsledky nevyjdú podľa vašich predstáv. Nezúfajte, buďte na nás nároční a prísni, ale aj milí a láskaví. Duša mladého človeka je ako notová osnova, ktorej melódiu píšete vy pedagógovia s obetavosťou, láskou a námahou.

      Nesmieme a nechceme opomenúť ani vás nepedagogickí zamestnanci, ktorí vo veľkej miere prispievate k plynulému chodu vyučovacieho procesu. Sme veľmi vďační za čisté triedy, chutné obedy, funkčné technológie, skvelú údržbu a presné informácie.  

      Dovoľte nám teda, aby sme vám všetkým v mene Školského Parlamentu a žiakov našej školy, poďakovali za vykonanú prácu a úsilie, a ku Dňu učiteľov by sme vám radi zaželali pevné zdravie, veľa radosti z dobre vykonanej práce a nekonečné množstvo úspechov.

      ĎAKUJEME!

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že v termíne 4.4.2023 (utorok) od 16:00 do 17:00 hod. v kmeňových triedach sa uskutočnia triedne aktívy. Triedne aktívy sa uskutočnia formou konzultácií. Zároveň pozývame triednych dôverníkov na zasadnutie rodičovskej rady, ktoré sa uskutoční v termíne 4.4.2023 (utorok) o 16:30 hod. v zelenom salóniku.

     • Konzultácie k prijímaciemu konaniu 2023

     • Milí deviataci,

      - chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu ?

      - chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v kľude ?

      Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl Obchodnej akadémie Prešov a SOŠ podnikania Prešov k 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať druhé prijímacie konanie na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v kľude, pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo Slovenského jazyka a literatúry  a z Matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky.

       

      1. stretnutie 13.4.2023 (štvrtok) od 16,00 hod. do 17,35 hod.

      Program:         16,00 – 16,45 hod. Slovenský jazyk a literatúra

                              16,50 – 17,35 hod. Matematika

      2. stretnutie 20.4.2023 (štvrtok) od 16,00 hod. do 17,35 hod.

      Program:         16,00 – 16,45 hod. Matematika

                              16,50 – 17,35 hod. Slovenský jazyk a literatúra

       

      Konzultácie sú určené len záujemcom, ktorí si podali prihlášku na našu školu. Všetci záujemcovia o spomínané konzultácie môžu odpoveďou na tento mail sa prihlásiť v termíne do 5.4.2023 20:00 hod. Ak by si mal akýkoľvek problém s registráciou, tak nás neváhaj kontaktovať na: spojena.skola.presov@gmail.com, popr. prostredníctvom telefónu na: 0907029842.

       

      Tešíme sa na teba

     • Workshop - Prevencia drogovej závislosti mládeže

     • 13.3.- 14.3.2023 som sa zúčastnila školenia pre koordinátorov drogovej prevencie, ktoré sa konalo na našej škole pod záštitou NIVAMU a OZ PRIMA. Počas dvoch dní sme absolvovali prednášky a tvorivé dielne, kde sme si skúšali konkrétne praktické úlohy pod vedením lektorov Mgr. S. Brédovej a Bc. J. Smolíka, ktorí pracujú cez projekt v oblasti " HARM Reduction. "

      Spoznala som nových ľudí, oboznámila sa s iným názorom na túto problematiku a získala nové vedomosti. 

      Mgr. Anna Berdisová 

     • Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo

     • Dňa 2. marca 2023 sme usporiadali školské kolo účtovníckej súťaže Olympiáda Mladý účtovník. Vedomosti a zručnosti z účtovníctva v ňom preukázalo 10 zúčastnených štvrtákov. Napriek náročným úlohám sa všetci stali úspešnými riešiteľmi. Najlepší traja budú školu reprezentovať v celoslovenskom online kole tejto súťaže, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sú to Lukáš Miščík zo IV. B triedy, Tamara Lipáková zo IV. A triedy a Viktória Vasiliková zo IV. B triedy.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a najlepším želáme veľa úspechov v 1. online kole, ktoré sa uskutoční 23. marca 2023.

      Marcela Miklošová

     • Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz Drienica -Lysá 2022/2023

     • V období 27.02.-03.03.2023 (pondelok-piatok) sa v stredisku Drienica-Lysá uskutočnil  VVLK  1.ročníkov našej školy. Absolvovalo ho 53 žiakov, ktorí boli rozdelení tradične do 4 výkonnostných skupín, pod vedením 4 kvalifikovaných pedagógov, a to  Mgr. L. Laputková, Mgr. A. Berdisová, Ing. Z. Semanová a Mgr. K. Polomčáková. V pondelok nás preverilo veterné a chladné počasie, no ostatné dni na s čakalo slnko a popri výučbe krásne výhľady na Vysoké Tatry. Podmienky na lyžovanie boli ideálne. 

      V piatok sme  týždeň VVLK plný dobrej nálady ukončili pretekom v slalome, ktorý absolvoval každý jeden zúčastnený žiak úspešne prejazdom cieľa. Na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1. a  2.skupina: 

      3. Adam Maruša 

      2. Samuel Opet 

      1. Róbert Kappala 

      3. a 4. skupina: 

      3. Marko lapoš 

      2. Barrborka Kostrábová 

      1. Juraj Lapoš 

      Srdečne GRATULUJEME 😊 V cieli všetkých čakala sladká odmena. 

      Všetkým žiakom  chcem poďakovať za zodpovedný prístup, snahu a chuť sa naučiť nové, zdokonaliť v starom.  Kolegyniam za ich profesionalitu ,trpezlivo a skvelú atmosféru. 

      Gratulujem aj tým žiakom, ktorí stáli na lyžiach prvý krát a naučili sa lyžovať. Aj VY ste víťazi. 😊 

      Vypracovala: Mgr. Katarína Polomčáková

     • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž žiakov stredných škôl zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné, a spoločensko-vedné odbory). Cieľom SOČ je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných mladých ľudí. Žiaci zapojení do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

      V tomto školskom roku sa zapojilo do SOČ 9 žiakov našej školy s 5 prácami v 3 odboroch. Práce, ktoré sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola.

       

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ, konaného 23.02.2023

      č. odboru 05  Životné prostredie, geografia, geológia 

             1. miesto

      „Znižovanie komunálneho odpadu v domácnosti“

      Autor: Natália Červenická

      č. odboru 13 História, filozofia, právne vedy

             1. miesto

      „Nepoznaná história pravoslávnej cirkvi na Slovensku a v Čechách“

      Autor: Jakub Viliam Džopko

      č. odboru 15 Ekonomika a riadenie

      1. miesto

      „Motivácia a odmeňovanie zamestnancov vo firmách“

      Autori: Janka Beňová, Henrieta Golisová

             2. miesto

      „Ako sa stať úspešným podnikateľom“

      Autori: Timea Lukčová, Samuel Muška

             3. miesto

      „Investovanie“

      Autori: Simona Sterančáková, Katarína Gluchmanová, Jakub Šlosár

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri obhajobe prác v krajskom kole!

      PaedDr. Valentína Černajová,

      koordinátor SOČ