• Novinky

     • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník
      • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník

      • Dňa 28. novembra 2019 sa na našej škole konala celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník, žiaci súťažili v týchto oblastiach:

       - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

       - Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

       - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

       - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

       - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

       - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).


       Medzi najúspešnejších žiakov sa zaradili:

       Jakub Trebuňák z 3.B,  9. miesto, Od Dunaja k Tatrám   

       Henrieta Golisová z 1.A,  41. miesto, Mozgolamy

       Monika Mikčová zo 4.A, 71. miesto, Do you speak English?

       Adam Bučák zo 4.B,  78. miesto, Góly, body, sekundy a 126. miesto, Svetobežník

       Kristína Kaduková zo 4.A, 79. miesto, Tajomstvá prírody

       Sidónia Karabinošová , 1.B, 90. miesto, Do you speak English?

       Sabina Balintová, 2.B, 94. miesto, Mozgolamy

       Matúš Dziak, zo 4.D, 107. miesto, Tajomstvá prírody a 140. miesto, Od Dunaja k Tatrám

       Bronislava Chromčová zo 4.B,  116. miesto, Svetobežník

       Beáta Chovancová zo 4.C, 142. miesto, Góly, body, sekundy

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       /Fotogaléria/

      • Potravinová zbierka

      • Milí  spolužiaci, vážený pedagogický  zbor,

       čas  plynie ako  voda,  deň  za  dňom  prináša  nové  starosti i radosti, nové  výzvy  a povinnosti.  V predvianočnom  čase  sme  sa  spojili  pri realizácii  krásneho prospešného  a mnohostranne  obohacujúceho   projektu  -  Vianočnej  burzy.  Preukázali  sme  ľudskú  spolupatričnosť  tým,  ktorí  v živote  nemajú  toľko  šťastia - núdznym   ľuďom ,  ktorí  sa  ocitli  nie  z vlastnej  viny  v ťažkej  životnej   situácii.  Títo  ľudia  sa  na horizonte  záujmu  spoločnosti  objavujú  najviac  počas  sviatkov, ale  v skutočnosti  sú  tu  stále  a pomoc  potrebujú  počas  celého  roka,  preto  vás  chceme  opäť  pozvať  k spolupráci  na pomoci   pre  týchto  ľudí.  Tento krát  vás  chceme  poprosiť  o príspevok  do potravinovej  zbierky. 

       Čím  môžete  prispieť: 

       - balené  trvanlivé  potraviny (cestoviny, múka, ryža, strukoviny, konzervy, zaváraniny, instantné  polievky  a hotové  jedlá, cukor, olej, koreniny,  kečup, horčica, ....)

       - hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, servítky, šampón, plienky, ....).

       Kedy  budeme  zbierku  realizovať :  24.02.2020 - pondelok

       Kde  môžete  odovzdať  svoj dar : u p. Mgr. Lelákovej, PaedDr. Mgr. Anne Simkovej, PaedDr. Mgr. Valentíne Černajovej

       Kam  poputujú  naše  dary :  Grécko-katolíckej  charite  v Prešove, ktorá  sa  stará  o núdzne  rodiny.

       Vopred  vám  všetkým  ďakujeme  za vašu  štedrosť  a prejav  empatie  s núdznymi!

       členky  Ekoklubu

     • NÁPAD PREDÁVA A DOD
      • NÁPAD PREDÁVA A DOD

      • Dňa 18.02.2020 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už VIII. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA“ a zároveň aj „Deň otvorených dverí“. Bohatá návštevnosť rodičov a žiakov základných škôl poukázala na veľký záujem  o našu školu a naše študijné odbory. Návštevníci si mohli prezrieť nielen priestory na vyučovací proces školy, ale aj Kongresovú miestnosť na 1. poschodí, kde bola pripravená bohatá ponuka cestovného ruchu a podnikania žiakov študentských firiem JA Slovensko. Žiaci a rodičia si zároveň prezreli aj bohaté zastúpenie súťažných stánkov v priestoroch telocvične.

       Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja z odboru školstva. Jednotlivé stánky  si prezrel aj pán PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK.

       Cieľom súťaže Nápad predáva bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 22 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

       Súťaž podporili aj naši sponzori: RPIC Prešov, PO CAR, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o., LEAR corporation seating Slovakia s.r.o., OVB ALLFINANZ Slovensko, a.s., IBIS cestovná agentúra, JANTER, s.r.o., Šarišská galéria v Prešove, Franka TOUR, UNION, UNIQUA poisťovňa a.s.

       Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom IX. ročníku „Nápad predáva“ v roku 2021.

       Výsledky súťaže v tabuľke: /Výsledková_listina_NP_2020/

       V ten istý deň sa na pôde našej školy uskutočnil aj „Deň otvorených dverí“, počas ktorého mali žiaci základných škôl  a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky súťažných tímov v súťaži „Nápad predáva“ si prehliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré naša škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na rôznych súťažiach. Celý deň prebiehal v príjemnej podnikateľskej atmosfére, ako to býva pri rôznych aktivitách pripravovaných pre žiakov SOŠ podnikania,

       /Fotogaléria/

      • Chrípkové prázdniny

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 3I.I0.2O05, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy pre prípad pandémie chrípky v SR, prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 10.2.2020 /pondelok/. Vyučovanie bude pokračovať' dňom 13.2.2020 /vo štvrtok/.

      • GENERÁLNA SKÚŠKA E-MATURITA 2020

      • 5. 2. 2020 sa uskutoční generálna skúška (GS) z E-Maturity 2020. Prinášame informácie pre tých študentov, ktorí sa jej zúčastnia.

       5. 2. 2020 (streda) – slovenský jazyk a literatúra  /zoznam študentov a rozdelenie do učební/

       Pred testovaním GS E-Maturity sa študenti zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu svojej triedy.

       Nástup študentov na GS E-Maturity zo slovenského jazyka a literatúry v utorok 5.2.2020 je o 9.25 hod. pred príslušnou učebňou, viď rozdelenie vyššie. Študenti sa zúčastňujú vyučovania na 1. vyučovacej hodine, následne sa zúčastnia testovania. Ukončenie testovania bude o 11.30 hod., študenti pokračujú vo vyučovaní 5. vyučovacou hodinou.

       Študenti si na GS EM musia priniesť občiansky preukaz a vedieť svoju známku z predmetu SJL na vysvedčení za 1. polrok tohto školského roka.

       Nepovolené pomôcky:

       • pravítko,
       • mobilné telefóny a iné osobné elektronické zaradenia,
       • zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra.

       Povolené pomôcky:

       • písacie potreby (modré alebo čierne pero),
       • pomocné papiere pre všetky predmety (formát A4) – zabezpečí škola.

       Dôležité dokumenty:

       GS E-Maturita 2020 - harmonogram SJL online

       GS E-Maturita 2020 - vzor OH - SJL krížik

       GS E-Maturita 2020 - vzor OH - SJL pero

       Anotácia testu zo SJL

     • Vernisáž výtvarných prác
      • Vernisáž výtvarných prác

      • Dňa 23. januára 2020 prezentovali žiaci II.A triedy, umeleckého odboru dizajn interiéru, v priestore KRAJSKÉHO MÚZEA v Prešove v poobedňajších hodinách prostredníctvom verejnej VERNISÁŽE výtvarné práce vytvorené v spolupráci so žiakmi výtvarného odboru partnerskej školy z Českej republiky – STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ z ÚSTÍ NAD ORLICÍ na medzinárodnom maliarskom plenéri na začiatku októbra v roku 2019 v TATRANSKEJ LESNEJ v oblasti VYSOKÝCH TATIER. Výtvarné práce prostredníctvom kresebných a maliarských kompozícií stvárňovali žiacke videnie scenérií krásnej jesennej tatranskej prírody, doplnené o stvárnenie osobitej miestnej tatranskej architektúry.

       Vernisáž a samotnú výstavu sprístupnili úvodným slovom pre verejnosť : rodičov žiakov, pedagógov našej školy, ich priateľov a známych, zástupcovia našej školy – pán riaditeľ, Mgr. MICHAL ČIERNIK, pedagógovia: PaedDr. Mgr. ANNA SIMKOVÁ , Mgr. Art. RASTISLAV MRAVEC, RNDR. Ing. MÁRIA VAVREKOVÁ,

       Mgr. JÁN BENKO, PhD. a tiež zástupca vedenia KRAJSKÉHO MÚZEA v Prešove.

       /Fotogaléria/

      • Oznam o projekte Erasmus+

      • Projekt je určený žiakom 3. a 2. ročníka študijných odborov EL, ŠP a MRCR. Výber účastníkov sa uskutoční do 29. 2. 2020 na základe motivačných listov, ktoré je potrebné adresovať vedeniu SOŠ podnikania. Vysvetliť, prečo by sme práve teba mali vybrať na odbornú prax financovanú z prostriedkov EÚ. Kritérium pre výber bude: dochádzka do školy, správanie, záujem o štúdium, mimoškolská činnosť.
       OZNAM_o_projekte_Erasmus

     • Pozvánka na Valentínsky ples
      • Pozvánka na Valentínsky ples

      • Srdečne vás všetkých pozývame sa spoločne zabaviť na Valentínsky ples.

       Pripravený je pre vás kultúrny program, ktorý bude ukončený bohatou tombolou. Máte sa na čo tešiť, pretože sú pre vás pripravené vecné ceny v hodnote až 200€. Celým večerom vás bude sprevádzať DJ Snowman, ktorý aj napriek svojej vyťaženosti, práve nám rozprúdi krv v žilách.

       Ples sa bude konať 14. februára so začiatkom o 18. hod. v jedálni školy. Vstupné je 15€ na osobu. Vítané sú aj osoby, ktoré nenavštevujú SOŠ podnikania. Lístky si môžete zakúpiť na ig: @ely_group alebo u žiakov 3.C triedy.

       Tešíme sa na vás!

     • Vianočný jarmok
      • Vianočný jarmok

      • S blížiacimi sa Vianocami sme si aj my vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru v podobe "Vianočného jarmoku". Študenti si pripravili rôzne pochúťky a výrobky, ktoré následne predávali svojim spolužiakom či učiteľom. Získané peniaze mohli venovať pre ľudí, ktorých 6.12.2019 postihla strašná tragédia v Prešove. Spoločne sa vyzbieralo 337,05 €. Veríme, že aj takáto čiastka im málinko pomôže.

       Všetkým prajeme príjemne prežitie vianočných sviatkov a zároveň Šťastný nový rok 2020.

       /Fotogaléria/

     • Zažiarili hviezdy - Vianoce v múzeu
      • Zažiarili hviezdy - Vianoce v múzeu

      • Vo štvrtok 12.12.2019 a v piatok 13.12.2019  v STM v Sklade soli v Solivare sa zaskveli ako hviezdy žiačky a žiaci našej školy v modeloch svojich spolužiakov. Počas módnej prehliadky očarili  prítomných profesionalitou a sugesciou. Prezentované modely mali veľký úspech rovnako, ako darčeky, ktoré  pre  návštevníkov  vianočného  stánku  našej  školy  pripravili  všetci žiaci  II.A a III.A triedy. S gráciou  našu  školu  prezentovali vo vianočnom stánku aj žiačky  III.C triedy.

       Všetkým  zúčastneným žiakom – Barbore Baranovej, Adriáne Čuchranovej, Veronike Harajdovej, Rebeke Hodošiovej, Tímee Kuchtovej, Miriame Puškášovej,  Patrícii Vitkovej, Lukášovi Bartošovi, Jakubovi Ščerbovi, Sarah Bednárikovej, Daši Lejkovej, Silvestrovi Vainraukhovi, Márii Pavlíkovej, Laure Sabolovej, Kristíne Buranovskej, Benjamínovi Murínovi, Alexandrovi Sabolovi a pani učiteľke PaedDr.Mgr. Anne Simkovej  patrí  srdečná  vďaka  za spoluprácu  pri príprave  a realizácii  Vianoc  v múzeu a  za šírenie  dobrého  mena  našej  školy! Ďakujeme!          

       Martina  Leláková        /Fotogaléria/

     • Radosť z radosti
      • Radosť z radosti

      • V pondelok  16.12.2019  sme  vytvorili  spoločné  užitočné  dielo  v  príjemnej  atmosfére  -  Vianočnú  burzu,  o ktorej  úspechu  svedčí  spokojnosť  darcov  i obdarovaných, čo nás  utvrdzuje  v zmysluplnosti  a potrebe  takých  aktivít.  Ich  ďalší  rad  pripravujeme  po vianočných  prázdninách (budeme  vás  o nich  včas  informovať). 

       Bez  vás, milé  kolegyne, kolegovia, milé spolužiačky  a  spolužiaci,  bez  vašej  štedrosti,  bez  vašej  spolupráce  by  to  nešlo!  Ďakujeme  vám  teda  za všetko,  čím  ste  urobili radosť  všetkým,  ktorých  vaše  dary  či  práca  na príprave  a organizácii  burzy  potešili.  Ďakujeme  za dary  aj  v mene  grécko-katolíckej  charity,  kam  smeruje  náš „balík“  štedrosti  na pomoc  v núdzi. A hoci  radosť  v ich  srdci  a tvárach  nebudeme   môcť  zdieľať  priamo  s nimi, určite mi dáte za pravdu, že niet nad pocit z nezištnosti,  ktorý  dáva  silu  a nádej  adresátom  i  darcom.

       Ešte  raz  srdečná  vďaka  všetkým  dobrým  srdciam! 

       Prajeme  vám  všetkým  požehnané  a pokojné  Vianoce, veselý  Silvester a Nový  rok!  V novom  kalendárnom roku  pevné  zdravie, verné  šťastie, nekonečnú  lásku  a tučnú  výplatnú  pásku, priateľov, čo  nenechajú  vás  v žiadnej  núdzi  a  vždy dobrých  ľudí  naporúdzi!

       členky  Ekoklubu     /Fotogaléria/

      • Vianočná burza

      • V pondelok 16.12.2019  sa  uskutoční  v telocvični našej  školy charitatívna  akcia s ekologickým rozmerom - Vianočná  burza. Cieľom  tohto podujatia je nezištná  pomoc,  obdarovať ,  ušetriť  a nevytvárať  odpad. 

       S potešením  môžeme  konštatovať, že  sa  pripravovaná  aktivita nášho  školského Ekoklubu vďaka otvoreným  srdciam z radov pedagogických aj  nepedagogických zamestnancov  a žiakov  školy  úspešne  rozbehla  a  zbierka  sa neustále  rozrastá  o nové  dary.  Ak  ešte  môžete  a chcete  prispieť  ďalšími  darmi (knihy, hračky, elektronika, športové  potreby, kuchynské  a záhradné  náčinie, odevy  a obuv, ....  vo funkčne  a hygienicky  nezávadnom  stave),  môžete  tak  urobiť  ešte  do pondelka 16.12.2019, t. j.  do termínu konania  burzy ( v rátane).

       Všetky  dary,  ktoré  si  počas  burzy  nenájdu  nového  majiteľa  medzi  žiakmi a zamestnancami  školy, poputujú  do gréckokatolíckej  charity  pre núdznych.

       Všetkým  štedrým  darcom  zo srdca  ďakujeme! 

       Ďakujeme  za podporu, za každú  pomoc,  za  množstvo  nápadov  a postrehov  do budúcna!

       Tešíme  sa  na vás  v pondelok 16.12.2019 v telocvični  školy (bližšie  informácie na výveske vo vestibule školy)!

       členky  Ekoklubu

     • Občianske združenie Barlička
      • Občianske združenie Barlička

      • V pondelok 9.12. k nám do školy zavítali zamestnanci  z Občianskeho združenia Barlička v Prešove.

       Práca občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti a mládež je  nevyhnutná aj pre mladých, ktorí po ukončení povinnej školskej dochádzky nemohli ďalej pokračovať v štúdiu na strednej škole. Svojou činnosťou  sa snažia likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.  

       Naši prváci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o ich práci, aj to ako sa správať k zdravotne postihnutým, aké sú činnosti združenia, aká je podpora zamestnávania hendikepovaných ľudí v chránených dielňach, integrácia telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.

       ,,Nie každý má možnosť rozprávať sa s hendikepovanými ľuďmi o ich práci, my sme tú možnosť mali, a bolo to pre nás veľmi zaujímavé a poučné.“

       Mgr. Jana Šebejová     /Fotogaléria/

     • Vianočná burza
      • Vianočná burza

      • Členky školského Ekoklubu oboznámili spolužiakov a učiteľov s pripravovanou Vianočnou burzou a so zbierkou, ktorá má vzniknúť z odevov, obuvi, doplnkov (čiapky, šatky, šály, rukavice, tašky, okuliare, bižutéria, ....), kníh, hračiek, elektroniky, kuchynského náčinia, športových potrieb, spoločenských hier, .... všetkého, čo už v domácnostiach nepoužívame, ale je nepoškodené, funkčné a čisté, čo môže pomôcť alebo potešiť niekoho iného. Táto trojdimenzionálna aktivita je prvou z radu aktivít, ktoré si pre tento školský rok Ekoklub pripravil. Prvý rozmer burzy je ekologický - nevytvárať zbytočný odpad. Druhý je charitatívny - pomoc núdznym a tretím je ekonomika – šetriť, kde je to možné. Z prinesených vecí si budú môcť počas burzy vybrať jej účastníci (žiaci a zamestnanci školy) čokoľvek bez obmedzenia a bez úplaty, a čo zvýši, poputuje pre regionálnu charitu núdznym.

       Ekoaktivistky školy prezentovali svoje zmýšľanie, konanie i motiváciu v oblasti ochrany životného prostredia - prírody, ľudského zdravia a života, ponúkli motivačné video a priestor pre diskusiu.   /Fotogaléria/

     • "Mikulášské hody"
      • "Mikulášské hody"

      • ELYGROUP, JA Firma si počas sviatku svätého Mikuláša pripravila "Mikulášske hody". Študenti aj učitelia sa mohli prísť počas celého dňa občerstviť rôznymi pochúťkami. V ponuke boli taktiež rôzne darčekové výrobky a vianočné vence.

       Atmosféra sa po celý čas niesla v dobrej predvianočnej nálade.

       Ešte stále máte možnosť si objednať produkty firmy ELYGROUP na instagramovom účte: @ely_group

       /Fotogaléria/

     • "Mikuláš"
      • "Mikuláš"

      • Chodby našej školy opäť brázdil milý dedo Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertom. Medzi študentov a všetkých zamestnancov školy rozdával radosť, dobrú náladu, sladké pokušenie a vo svojom čarovnom vreci našiel aj nejaké darčeky.

       Každý z nás si tam našiel niečo, čo ho potešilo a naladilo na tú správnu vianočnú atmosféru.

       /Fotogaléria/

     • 100 rokov Junior Achievement Worldwide a ocenenie učiteľov za výnimočný prínos vo vzdelávaní
      • 100 rokov Junior Achievement Worldwide a ocenenie učiteľov za výnimočný prínos vo vzdelávaní

      • Celosvetová sieť Junior Achievement Worldwide oslavuje tento rok 100 rokov od svojho založenia a bola vyhlásená ako 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete za rok 2019. 

       Pri tejto príležitosti 28. novembra 2019 zorganizovali konferenciu, počas ktorej hovorili o podnikavosti, kreativite, ale aj ekonomickom myslení a finančnej gramotnosti mladých ľudí.

       Zároveň  ocenili učiteľov a školy za výnimočný prínos vo vzdelávaní. Projekt bol finančne podporený Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Medzi ocenenými bola aj Ing. Jana Kočárová, učiteľka našej školy, ktorá je zapojená do programu JA SLOVENSKO - Podnikanie v CR. 

       Janka Kočárová       /Fotogaléria/

     • Projekt: Rozbehni sa!
      • Projekt: Rozbehni sa!

      • Dňa 4.12.2019 žiaci SOŠ podnikania mali možnosť stretnúť sa a porozprávať o podnikateľských nápadoch s Jurajom Kováčom, úspešným autorom projektu "Rozbehni sa!"

       Juraj Kováč sa viac ako 7 rokov venuje testovaniu nápadov. Pomohol otestovať viac ako 300 nápadov a je autorom štartovacieho balíka a videokurzu. Je garantom projektov Social Impact Award, iNOVEum a členom Alumni Hall of Fame. Za rozvoj podnikavosti na školách získal ocenenie Generácia 3.0 a LEAF Award.

       Počas návštevy v našej škole informoval o svojom projekte, inšpiroval študentov k dobrým nápadom, možnosti získať kapitál na rozbiehanie nápadu. Juraj Kováč ponúka pre úplných začiatočníkov v podnikaní videa a kurzy k otestovaniu nápadov.

       Žiaci majú možnosť do 1.3.2020 prihlásiť svoj nápad a vyhrať kapitál na rozbiehanie podnikateľskej činnosti. Viac info – Ing. Jana Kočárová.

       /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje