• Novinky

      • KOLOPRES

      • Aj počas pandémie sa predlžuje spolupráca s našimi ruskými priateľmi z mesta Kolomna v Moskovskej oblasti. Vytvorili sme medzinárodný team, nazvali sme ho KOLOPRES.

       Tvoria ho naši 8 slovenskí, 2 ukrajinskí, 5 ruskí žiaci a dve učiteľky, koordinátorky teamu.Čestnými členmi a patrónmi teamu sú riaditelia obidvoch škôl Valeria Valerievna Katkova,riaditeľka MBOU SOŠ č.10 v Kolomne a Mgr. Michal Čiernik, riaditeľ SOŠ podnikania v Prešove.

       Naše stretnutia sa uskutočňujú online komunikáciou na portáli ZOOM. Pripravili sme rôzne témy rozhovorov, na každom stretnutí diskutujeme o jednej z nich. Hlavným jazykom komunikácie je ruský a slovenský, ale žiaci môžu komunikovať aj v anglickom, nemeckom a ukrajinskom jazyku. Tak vzniká pekná "multijazyková" panelová diskusia.

       Piatkové online stretnutie, ktoré trvalo 88 minút, preverilo jazykovú úroveň našich žiakov a ich schopnosť klásť otázky a reagovať na nich v cudzom jazyku. Dievčatá boli super, všetky sa dôkladnepripravili a zapojili sa do komunikácie. Je to pre nich nová skúsenosť, ktorá sa im v budúcnosti určite zíde. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré je naplánované na január 2021.

       PaedDr. Valentína Černajová

       koordinátor teamu

       /Fotogaléria/

      • Mikulášska besiedka

      • Ani tento rok sme nezabudli spoločne osláviť sviatok svätého Mikuláša. Žiacka školská rada si pripravila pre svojich spolužiakov online Mikulášsku besiedku s úmyslom oddýchnuť si od  každodenných školských povinností a učenia sa. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity s prichádzajúcou vianočnou tematikou.

       Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a triednym učiteľom za ich čas a ochotu sa zapojiť do tejto aktivity. Veríme, že ste sa aspoň trochu zabavili a naladili sa s nami na tú správnu vianočnú nôtu.

       V neposlednom rade patrí naša vďaka pánovi riaditeľovi a vedeniu školy za ich podporu a možnosť zrealizovať túto myšlienku. Úprimne si vážime, že im záleží nielen na našom vzdelaní, ale aj na psychickej pohode a vzájomných vzťahoch v kolektíve.

       /Fotogaléria/

      • Ponuka IT Čajovní

      • V rámci národného projektu IT Akadémie v mesiaci december na zaujímavé témy z IT prostredia, ktoré sú veľmi aktuálne v dnešnom online svete a mimo iného pomôžu žiakom chrániť sa na internete a sociálnych sieťach.  

       V prípade záujmu žiakov je potrebné sa prihlásiť na uvedených linkách https://dotazniky.itakademia.sk/ (alebo pomocou QR kódov uvedených na plagátoch jednotlivých aktivít v prílohe). Prihlasovacie údaje budú zaslané len prihláseným žiakom deň pred aktivitou. Prosím, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM. 

       Pre bližšie informácie kontaktujte: onderkova@sospodnikania.sk 

       /Plagáty/

      • Olympiáda v anglickom jazyku


      • Milí žiaci,

       aj tento rok, aj keď trochu netradične, prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

       Písomná časť sa uskutočnila online formou dňa 26.11.2020 a dobrovoľne sa do nej zapojilo 6 žiačok. Tie, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach na základe bodovania testu, postúpili do ústneho kola, ktoré sa realizovalo prostredníctvom TEAMS dňa 30.11.2020. Nižšie si môžete pozrieť výsledkovú listinu.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu a záujem neprestajne na sebe pracovať a posúvať sa ďalej aj v tejto ťažkej dobe. Ceníme si ich entuziazmus a energiu, ktorú vynaložili dobrovoľne za účelom niekam to dotiahnuť. Veríme, že aj vás ostatných týmto budú motivovať, aby ste nezabúdali na to, že aj napriek pandémii život ide ďalej a netreba sa vzdávať.

       Víťazke školského kola Olympiády v anglickom jazyku, Sidónii Karabinošovej z II.B triedy, týmto srdečne blahoželáme a tešíme sa, že bude našu školu reprezentovať v okresnom kole olympiády v januári 2021.


       Výsledková listina školského kola Olympiády v anglickom jazyku 2020/2021

       Poradie   Meno a priezvisko              Písomná časť  Ústna časť  Body spolu

       1.            Sidónia Karabinošová II.B     26,00 b            21,00 b       47,00 b

       2.            Soňa Fedorová II.B               25,50 b            20,00 b       45,50 b

       3.            Lucia Nagyová IV.C               25,50 b            17,00 b       42,50 b

       4.            Veronika Harajdová III.A        20,00 b                -              20,00 b

       5.            Lívia Lengerová IV.C            19,50 b                -              19,50 b

       6.            Frederika Vargová IV.C        19,00 b                -              19,00 b


      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Dňa 30.11.2020 sa uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka.  Tohto roku prebehla online formou. Zastúpené boli všetky ročníky:)

       Najlepšie sa umiestnila žiačka 3.B triedy Klaudia Guľáková, ktorá týmto postupuje na okresné kolo.

       Na druhom mieste sa umiestnil žiak 3.A triedy Lukáš Bartoš.

       S trošku nižším počtom bodov sa umiestnili Viktória Slebodníkova- 4.C, Matej Lukáč- 1.A, Jaroslava Fignárová 4.B a Klaudia Ševcová- 4.B.

       Všetkým srdečne blahoželám a teším sa i naďalej na našu spoločnú prácu na hodinách nemeckého jazyka.

       Mgr. Nikol Tomanová

      • Svetový deň boja proti AIDS

      • 1. decembra si celý svet pripomína nevyliečiteľnú chorobu, ktorá počas 40-tich rokov zabila už milióny ľudí na celom svete. 1.december je Svetovým dňom boja proti AIDS. Žilinské gymnázium s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už niekoľko rokov organizuje Celoslovenskú kampaň Červené stužky. Napriek tomu, že prežívame neľahké obdobie spojené s COVID-19, aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do literárnej súťaže. Svoje úvahy na tému My a vírusy 21.storočia do súťaže poslali žiačky Lívia Lengerová, Laura Babinská a Natália Kravcová. Ďakujeme im za snahu a Mgr. Jánovi Benkovi,PhD. za pomoc pri realizácii.

       Ing.Marta Drabová – výchovná poradkyňa

      • Elektronické testovanie žiakov 1. ročníka

      • Dňa 2.12.2020 sa uskutoční  elektronické testovania žiakov 1. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk. Všetci žiaci sa testujú ONLINE v nasledujúcom poradí a čase:

       09:00 – 10:00 – matematika

       10:00 – 10:10 – prestávka

       10:10 – 11:10 – slovenský jazyk 

       Žiaci počas testovania môžu používať kalkulačku. Každému žiakovi bude zaslaný jeho login + prístupový kľúč k testom

       Testovanie prebehne v testovacom prostredí

       https://www.etest-nucem.sk/testplayerTP2/Account/QuizLogin?returnUrl=/testplayerTP2/

       Bližšie informácie žiakov poskytne Ing. Onderková.

      • GDPR

      • "Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

      • „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?“

      • Nie je to o tom, za koľko a koľko, ale o tom, ako môžeme spoločnými skutkami vyčariť úsmev na tvári osamelým seniorom. Skúste aj VY podporiť túto nádhernú myšlienku. Zapojte sa do zbierky darčekov pre seniorov v domovoch dôchodcov.

       - nezabudnite dávať s láskou !❤️

       Viac informácií a inšpirácií nájdete na stránke

       https://www.kolkolasky.sk/?fbclid=IwAR0HYoiZouC-r1zl3r5tBs5H4SGoxUrQjm-T9ScnhNNI7Vgydvps5giq_H8

     • Súťaž ibobor
      • Súťaž ibobor

      • V mesiaci Novembri sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž ibobor. V kategórii Juniori súťažilo 6 234 súťažiacich, v kategórii Seniori súťažilo 3 229 súťažiacich. Tohto školského roka sa konala súťaž mimoriadne formou „online“.

       Za našu školu sa súťažilo 7 žiakov v kategórii:

       • Junior -  4 žiačky: Viera Harčariková I.A, Lucia Tkáčová, I.A, Tamara Aronová II.B, Natália Hanáková I.A. Najlepšie výsledky v tejto kategórii za našu školu dosiahla žiačka: Lucia Tkáčová, I.A

       • Senior: - 3 žiaci zo IV.C: Anna Jurkovičová, Lívia Lengerová, Zdenko Pištej. Najlepšie výsledky v tejto kategórii za našu školu dosiahla žiačka: Lívia Lengerová, IV.C

       Ďakujeme vyššie menovaným  žiakom, že sa aj v dnešnej  situácii zúčastnili súťaže a vyskúšali si náročné informatické úlohy.

       Koordinátor súťaže: Ing. Danka Vrabľová

      • OZNAM

      • Oznamujeme rodičom našich žiakov, ktorí ešte nezaplatili rodičovský príspevok 30,- € na tento školský rok, že od 25.11.2020 môžu finančné prostriedky zasielať na novozaložený účet RR pri SOŠP vo VÚB.

       Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859

       Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu triedu, meno a priezvisko žiaka.

       Vzor: Informácie pre príjemcu: II.B  Karol Novák

       PaedDr. Valentína Černajová,

          tajomníčka RR pri SOŠP

      • Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020

      • Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

       • jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/21 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020,

       • v školskom roku 2020/2021 nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona do odvolania najmä:

       a) výlety a exkurzie,

       b) športové výcviky a školské športové súťaže,

       c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

       d) kurzy na ochranu života a zdravia,

       e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

       f) saunovanie,

       g) dni otvorených dverí

      • i-Bobor

      • Milí žiaci, máte ešte možnosť do konca mesiaca Októbra prejaviť záujem o informatickú súťaž i-Bobor. Súťaž bude tohto roku prebiehať on-line, tak neváhajte, dokážte svoju kreativitu a iniciatívu. Nahláste sa pani učiteľke Ing. Vrabľovej, ktorá je koordinátorkou danej súťaže.

       mail: vrablova@sospodnikania.sk

       bobor_plagat_2021.pdf

        

      • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

      • Vedenie SOŠ podnikania v Prešove vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID–19 a prijatými opatreniami, oznamuje žiakom bývajúcich v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní a ich zákonným zástupcom, aby pozastavili mesačné platby za ŠI. Zmena Vám bude včas oznámená.

       Mgr. Čiernik Michal

       riaditeľ SOŠ podnikania

      • Zrušenie barmanského kurzu

      • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠSR ohľadom mimoriadneho prerušenia školského vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona od 12.10.2020 sa ruší realizácia barmanského kurzu od 19.10 do 23.10.2020. Barmanský kurz bude realizovaný po ukončení prerušenia školského vyučovania dištančnou formou v náhradnom termíne o ktorom bude informovaný.

     • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
      • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR

      • V dňoch 5.10. – 8.10.2020 žiaci II.B odboru cestovného ruchu MRCR  absolvovali odbornú prax zameranú na praktické spoznávanie služieb v danom odbore. Žiaci navštívili hotely  Black Stork Golf, Grand hotel Praha, Panorama zamerané na rôzne skupiny klientov a súčasne spoznávali využitie dopravných služieb v našich najnavštevovanejších turistických strediskách - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso. Piaty deň praxe, 9.10.2020, navštívili Krajské múzeum v Prešove. Jeho bohatá ponuka z histórie bola príjemným ukončením tejto praxe a prínosom do ďalšieho študijného rozvoja.

       Výpovede žiakov a ich hodnotenie praxe vo Vysokých Tatrách potvrdili, že nestačí len počuť, ale aj vidieť rôzne služby cestovného ruchu od základných po doplnkové, ktoré neskôr, ako budúci podnikatelia, resp.  zamestnanci, určite využijú.

        

              Vedúca odbornej praxe: Ing. Mgr. Anna Miklušová  /text/

              Pedagogický dozor : PaedDr. Valentína Černajová  /foto/

       /Fotogaléria/

      • Oznam bývajúcim žiakov v školskom internáte

      • V súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR ku COVID-19, nariadením dištančného štúdia na stredných školách a ukončením prevádzok školských internátov do odvolania Vám oznamujeme, že  svoje školské a osobné veci si môžete vyzdvihnúť v dňoch 13. – 14. 10. 2020 (t.j. utorok – stredu) v čase od 8,00 do 12,00 hod.

                       Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca úseku VMV a ŠI

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje