• Novinky

      • NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV

      • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi.

       ČO MÔŽETE DAROVAŤ? - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhatká, fixky) - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier) - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery) - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky) - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka) - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo).

       Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka Vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme.

       Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 pani Mgr. Stolárikovej do 14. septembra.

      • Info pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

      • Informácie pred nástupom do školy v školskom roku 2020/2021

       Príchod žiakov: 07,00 – 08,00 hod. 

       Pri príchode do školy každý žiak:

       • pripraví si vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnohodnotného žiaka pred nástupom do strednej školy“ (ukrajinskí žiaci sa preukážu ešte aj negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 48 hodín. V prípade, ak by počas školského roka opustili územie Slovenskej republiky /napríklad na víkend k rodičom na Ukrajinu/ a na Slovensku by stále platili obmedzenia v súvislosti s COVID 19....... žiaci opätovne nemôžu byť na internáte, resp. v škole a až do vykonania ďalšieho testu na COVID 19. Musia počkať na negatívny výsledok, ktorý následne predložia. Nemôžu navštevovať vyučovanie a ani školu a sú povinní zostať v karanténe, ktorú nezabezpečuje škola a ani internát.),
       • podrobí sa meraniu telesnej teploty teplomerom, 
       • donesie si dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky, 
       • nasadí si rúško, tak aby zakrývalo dýchacie cesty, 
       • vydezinfikuje si ruky, 
       • bude dodržiavať odstup 2 m,  
       • následne pôjde do triedy podľa rozdeľovníka:
       • Všetci žiaci z Ukrajiny sa musia zaregistrovať na: https://korona.gov.sk/ehranica/ . Ukrajinskí žiaci, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky nemôžu nastúpiť do školy a ani sa ubytovať na internáte pokiaľ nebudú mať negatívny test na COVID 19, vykonaný na území Slovenskej republiky. Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sú títo žiaci informovaní orgánmi Slovenskej republiky o tom, že po príchode na územie Slovenskej republiky musia ísť do domácej karantény a tam vyčkať na výzvu dostaviť sa absolvovanie testu na COVID 19. V karanténe musia ostať od vstupu na územie Slovenskej republiky až do doručenia negatívneho výsledku na COVID 19, čo môže byť spolu cca 7 - 8 dní. Až po negatívnom testovaní môžu prísť do školy, resp. ubytovať sa na školskom internáte školy.

       Rozdeľovník tried:

       2.A / č. 315 – tr. Šebejová J. 

       2.B / č. 306 – tr. Černajová

       3.A / č. 309 – tr. Benko 

       3.B / č. 218 – tr. Stoláriková 

       3.C / č. 209 – tr. Onderková

       4.A / č. 316 – tr. Leláková 

       4.B / č. 319 – tr. Tomanová 

       (žiaci 1.ročníkov pôjdu k prijímacím stolom (vľavo), kde dostanú základné informácie od učiteľov). Viac informácii o fungovaní stredných škôl počas pandémie COVID-19 nájdete na webe MŠVVaŠ SR.

      • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2020 (t.j. utorok) od 17,00 do 21,00 hod.

       Žiak pri nástupe predloží:

       - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

       - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom

       Pozn.: tlačivá sa nachádzajú na úvodnej stránke školy , v článku Oznam zákonným zástupcom pred nástupom do školy. Vstup do budovy školy a ŠI bez týchto prehlásení nie je možný.

       Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september predstavuje 90,- €, úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

      • Oznam zákonným zástupcom a žiakom pred nástupom do školy

      • Žiaden žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.

       Pred nástupom do školy ste povinný predložiť nasledujúce tlačivo:

       -  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

       V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       -  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti

       Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka_alebo_plnoleteho_ziaka_pred_nastupom

       Podmienky pre zákonných zástupcov ukrajinských žiakov:

       - Pri príchode na územie Slovenskej republiky je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.

       Pri nástupe do školy ste povinný spoločne s tlačivami, ktoré boli spomínané, predložiť aj negatívny test na ochorenie COVID-19.

       Vstup do budovy je dovolený len v rúškach!

      • Ponuka letných táborov

      • Milí žiaci,

       Uverejňujeme ponuku letných táborov:

       IT tábory - na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

       Denné IT tábory – It akadémia

       Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020

       itakademia.sk

       je zverejnená ponuka denných IT táborov na UKF a TUKE a jednej tábor, ktorý sa realizuje na partnerskej skole v Novej Dubnici. Tábory na UKF a TUKE sú bezplatné a budú uprednostnení žiaci, ktorí sa ešte tábora nezúčastnili (v prípade tábora v Novej Dubnici žiaci hradia len svoje stravovanie).

      • Organizácia ukončenia školského roka 2019/2020

      • Milí žiaci, vedenie SOŠ podnikania v Prešove vám oznamuje:

       - dištančné vzdelávanie a triednické aktivity budú prebiehať až do konca školského roka 2019/2020,

       - školská jedáleň a školský internát do 30.6.2020 ostanú zatvorené,

       - ukončenie školského roka 2019/2020 bude 30.6.2020 o 9:00 hod. v triedach školy spojené s odovzdávaním

         vysvedčení:

       I.A – 305, I.B – 308, II.A  – 309, II.B – 306, II.C – 209, III.A – 307, III.B – 218, III.C – 203.

       - odovzdávanie učebníc a preberanie učebníc sa bude realizovať v septembri 2020,

       - preberanie odložených vecí z internátu bude prebiehať 30.6.2020, po dohode s vychovávateľmi ŠI.

      • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok

      • Na základe „Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ riaditeľ školy určil predmety pre aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. Bližšie informácie v prílohe.

       /Určenie_predmetov_pre_aritmetický_priemer_známok/

      • Neklasifikovanie predmetov v 2.polroku školského roku 2019/2020

      • Na základe „Aktualizácie usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, bodu 4 riaditeľ SOŠ podnikania Prešov oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov kvalitnou / plnohodnotnou  realizáciou. Bližšie informácie v prílohe.

       /Neklasifikovanie_predmetov/

      • 2.miesto na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej súťaže

      • Z dôvodu vyhlásenej pandémie a zákazu hromadných akcií na celom území Slovenska prebehlo tohtoročné celoštátne kolo najväčšej odbornej súťaže stredoškolákov na Slovensku, Stredoškolská odborná činnosť, v dištančnej forme. Porotcovia z celého Slovenska v jednotlivých odboroch hodnotili práce žiakov, pričom zastúpenie mala aj naša škola, keď z krajského kola súťaže postúpilo až 5 našich prác v 5 rôznych súťažných odboroch.

       Celoslovenského kola sa zúčastnilo celkovo 267 najlepších prác z celého Slovenska, pričom skoro v každom súťažnom odbore súťažilo 16 prác.

       Žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína Stašíková (žiačky študijných odborov ekonomické lýceum a škola podnikania) nadviazali na úspech na krajskom kole aj na celoslovenskej úrovni, keď v odbore Ekonomika a riadenie sa umiestnili na 2.mieste.

       Po minuloročnom úspechu našich žiakov, Patrika Krafčíka a Kristiána Sekeráka, žiaci pokračujú v tradícii úspechov v tomto ekonomickom súťažnom odbore a oproti minulému roku ho ešte vylepšili. Dievčatám touto cestou blahoželáme.

       Nestratili sa ale ani ostatní naši žiaci, ktorí sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch na 4.mieste, a tiež im blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy a Prešovského kraja.

      • Zmena v školskom internáte

      • Vedenie SOŠP od školského roka 2020/2021 upravuje prevádzku v školskom internáte t.j. ruší prevádzku v sobotu a nedeľu (víkend) a s tým spojené služby (napr. pranie, strava).

       Prevádzka bude realizovaná v režime nedeľa  (príchodovka) – piatok do 16,00 hod.

       Týmto zároveň žiadame uchádzačov o ubytovanie v školskom internáte na šk.r. 2020/2021, aby túto skutočnosť vzali na vedomie.                                                                             

       Mgr. Michal Čiernik, v.r.

           Riaditeľ SOŠP a ŠI

      • Výsledky prijímacich skúšok

      • Prijímacie skúšky do prvého ročníka školského roku 2020/2021

       Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo

       Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

       Výsledková_listina_6324_M_manažment_regionálneho_cestovného_ruchu

        

       Študijný odbor: 6325 M ekonomické lýceum

       Výsledková_listina_6325_M_ekonomické_lýceum

        

       Študijný odbor: 6341 M škola podnikania

       Výsledková_listina_6341_M_škola_podnikania

        

       Riaditeľ školy oznamuje:

       1. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení prijatých uchádzačov na štúdium na základe výsledkovej listiny prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov MR CR, EL a ŠP, Vám zasielame doporučenou poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.  Žiadame Vás, aby ste vyplnené potvrdenie obratom doručili osobne, poštou, mailom (scan dokumentu) na našu školu, resp. na mailovú adresu: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk .

       2. Tí žiaci, ktorí potvrdia nástup na štúdium na našu školu, uvedú informácie o žiakovi, ktoré sú uvedené v záväznom potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium (voľba 1. a 2. CUJ, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).

       3. Ak žiak/žiačka, ktorý (á) bol(a) prijatý(á) nemá záujem o našu školu, tak Vás prosíme, aby ste nám to obratom telefonicky oznámili, aby sme mohli osloviť, tých uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta a majú záujem o našu školu.

       4. Žiadame rodičov uchádzačov, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu, ale sú pod čiarou, aby sa telefonicky informovali na tel. č. 051/77 33 413 alebo 0903 516 334 o prípadnej možnosti prijatia na štúdium. 

        

       V Prešove dňa 25. 5. 2020                                       Mgr. Michal Čiernik

                                                                                            Riaditeľ SOŠP

       Potvrdenie_nástupu.docx

       Potvrdenie_nástupu.pdf

        

      • E-testovanie žiakov 2. a 3. ročníka

      • v systéme e-Test sú pripravené elektronické testy, ktoré sa využijú na overenie, opakovanie a prehlbovanie učiva a medzipredmetových vzťahov počas online vzdelávania.

       Na našej škole sa bude realizovať nasledovné testovanie:

       • 1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka (40 min.),  
       • 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka (40 min.).  

       Žiaci sú povinní sa nahlásiť (okrem tých, ktorí nespĺňajú technické požiadavky) cez svoj email na mailovú adresu:

       • onderkova@sospodnikania.sk

       v termíne do 22.5.2020 12,00 hod. napísaním svojho mena, priezviska a mailovej adresy.

       Technické požiadavky pre bezproblémový priebeh testovania:

       • prehliadač: MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 28, Google Chrome33 a ich vyššie verzie,
       • zapnutý JavaScript,
       • minimálne rozlíšenie zobrazenia 1024x768, optimálne 1366x768 a vyššie,
       • pripojenie na internet (2 Mbit/s download, 256 kbit/s upload),
       • minimálne 1 GHz procesor, 1 GB RAM.

       Pokyny pre žiakov:

       • v prípade technických problémov počas testovania, bude môcť žiak s týmito prístupovými údajmi zopakovať test maximálne 2krát (zábavno-vedomostné testy 5krát),
       • test bude naplánovaný na konkrétny deň,
       • každý žiak obdrží prístupový kľúč do testu a svoj login,
       • žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov,
       • o sprístupnení odpovedí k testom budete informovaní osobitným emailom.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje