• Novinky

      • 75.výročie ukončenia II.svetovej vojny

      • Koncom minulého týždňa uplynulo 75. rokov od ukončenia II.svetovej vojny.

       Viac ako 40 žiakov našej školy sa zapojilo do online akcie ,,Urob pohľadnicu ku Dňu víťazstva“ «Сделай oткрытку ко Дню Победы!», ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s  Ruským centrom Prešovskej univerzity. Podporili sme  túto iniciatívu, ktorej cieľom bolo uctiť si pamiatku všetkých hrdinov, padlých v boji pri oslobodzovaní našej vlasti.

       Dňom víťazstva nad fašizmom sme sa zaoberali aj v rámci online vyučovania na hodinách ruského jazyka. Okrem toho, že sme sa zapojili do akcie ,,Urob pohľadnicu ku Dňu Víťazstva“, pozreli sme si film s vojnovou tematikou podľa vlastného výberu, napísali k nemu recenziu, počúvali sme známe vojnové piesne a niektorí z nás sa zúčastnili aj slávnostného online koncertu „Piesne Veľkého Víťazstva“, "Песни Великой Победы".

       II. svetová vojna bola najhoršou vojnou v dejinách ľudstva. S nesmiernou vďakou a hlbokou úctou sme si pripomenuli oslobodenie Slovenska spod fašistickej okupácie.

       Najkrajšie pohľadnice našich žiakov sú zverejnené aj na facebookovej stránke Ruského centra PU https://www.facebook.com/RCFFPU/.

       PaedDr. Valentína Černajová

      • Prihlášky na školský internát – školský rok 2020/2021

      • Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní v Prešove na školský rok 2020/2021, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu ligdayova@sospodnikania.sk;  do 31. 5. 2020. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto oznamu.

       Žiadost_o_prijatie_do_ŠI

      • Úspech našich žiakov v krajskom kole stredoškolskej odbornej súťaže

      • Tento týždeň prebehlo krajské kolo súťaže, ktoré na základe metodického usmernenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prebehlo v dištančnej forme. Bola to trochu netradičná situácia, kedy žiaci nemohli ústne odprezentovať a obhajovať svoje práce a všetko záležalo len na tom, ako kvalitne spracovali svoje práce, aké zaujímavé postrehy uviedli, aké praktické výtvory, návrhy a riešenia ponúkli vo svojich odborných prácach.

       Žiaci našej školy každý rok z tejto tzv. kráľovnej súťaží na Slovensku prinesú nejaké umiestnenie. Tento rok bol ale v niečom iný. Súťaže sa zúčastnilo za našu školu celkovo 6 prác a všetky práce sa umiestnili na pomyselnom stupni víťazov, pričom až 5 prác postúpilo na celoštátne kolo. Tri práce skončili na 1.mieste, 2 práce sa umiestnili na 2.mieste a jedna práca skončila na 3.mieste!

       Ukázalo sa, že sa na našej škole kvalitne odborne pracuje so žiakmi, dáva sa im priestor tvoriť, odborne rásť a výsledkom je takýto úspech, za ktorý našim úspešným žiakom blahoželáme a držíme im palce v celoštátnom kole.

       A ako konkrétne dopadli naši žiaci?

       V odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia sa žiačky Anna Jurkovičová a Lívia Lengerová umiestnili na 1.mieste.

       V odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba sa žiačky Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová umiestnili na 1.mieste.

       V odbore Pedagogika, psychológia, sociológia sa žiačky Nataliia Tatsei a Vladyslava Zhvaliuk umiestnili na 1.mieste.

       V odbore História, filozofia, právne vedy sa žiaci Filip Krajňák, Oliver Javorský a Vasya Mahurskyy umiestnili na 2.mieste.

       V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína Stašíková umiestnili na 2.mieste.

       V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Nikola Jurášová a Patrícia Kožušková umiestnili na 3.mieste.

      • Pokyny k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pre študentov

      • Obhajoby projektov v rámci PČOZ maturitnej skúšky by mali prebehnúť v termíne 12.5.2020 (utorok) a 13.5.2020 (streda) v jednotlivých miestnostiach podľa rozpisu, ktorý bude uvedený nižšie na odkazoch pre jednotlivé triedy resp. komisie za sprísnených hygienických podmienok (s minimálnou účasťou verejnosti a prítomných). Študent sa do školy dostaví v predstihu aspoň 30 minút pred začiatkom svojej obhajoby podľa harmonogramu. Študent obhajuje svoj projekt v rozsahu 10 – 12 min., pričom zvyšný čas je určený na diskusiu a otázky k danému projektu.

       Ak by MŠ SR vydalo ďalšie pokyny pre konanie PČOZ MS informácie budeme aktualizovať.

       Posledné pokyny MŠ SR nájdete na webe:

       https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_01_Informacia-k-realizacii-OCOZ-MS_schvalene-MŠVVaŠ-SR.pdf

       Študent podľa pokynov:

       • odovzdá jednu dokumentáciu projektu v tlačenej verzii v deň obhajoby,
       • odovzdá projekt (analytický list) a prezentáciu v elektronickej podobe svojmu konzultantovi do 24.4.2020 12,00 hod.,
       • dopracuje prípadne nedostatky, ktoré mu vráti konzultant (v termíne do 29.4.2020) a následne ich odovzdá vo finálnej verzii svojmu konzultantovi do 3.5.2020 20,00 hod.

       Harmonogram obhajoby vlastných projektov bude uverejnený do konca apríla 2020.

      • Oznam pre žiakov ubytovaných na školskom internáte

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom, ubytovaným na školskom internáte, aby si prišli pre svoje osobné veci. Dôvodom je uvoľnenie internátu pre potreby zriaďovateľa.

       Internát je potrebné uvoľniť do piatku do 12.00 hod. Nevyzdvihnuté veci budú uložené vo vreciach na vyhradenom mieste. Škola bude otvorená každý deň v čase od 9.00 do 12.00 hod. Nezabudnite mať nasadené rúško.

      • Oznam – výzva

      • Týmto oznamujeme žiakom bývajúcim v Školskom internáte pri SOŠP a ich zákonným zástupcom, že z dôvodu epidémie koronovírusom je ŠI uzavretý. Zároveň žiadame o zastavenie mesačných platieb za ubytovanie a stravovanie v tomto zariadení do odvolania, resp. do oznámenia nových usmernení.

       Mgr. Michal Čiernik - riaditeľ SOŠP a ŠI

      • Potvrdenie prihlášky na vysokú školu

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým štvrtákom, ktorí majú záujem ďalej študovať na vysokej škole, že potvrdenie prihlášky na VŠ sa bude realizovať dňa 25.03.2020 /v stredu/ v budove školy pani Ing. Drabovou, vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 hod. na vrátnici školy.  Podmienkou bude, že každý žiak pri vstupe do budovy bude mať rúško a vlastné pero. 

      • Elektronické vzdelávanie

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom školy, že od 13.03.2020 do 27.03.2020 dochádza k prerušeniu priamej vyučovacej činnosti. Riaditeľ školy a pedagogickí zamestnanci sú povinní zabezpečiť také formy vzdelávania žiakov, ktoré budú kompenzovať fakt, že žiaci nie sú priamo v škole. Škola prechádza na elektronickú formu vzdelávania, čiže učitelia Vám budú zadávať  elektronicky úlohy a následne vypracované ich budú kontrolovať. Učitelia Vás budú kontaktovať a vzájomná kumunikácia bude prebiehať v čase vyučovania podľa rozvrhu hodín v rámci týždňa. V prípade straty prihlasovacích údajov na EduPage, kontaktujte triednych učiteľov a v prípade straty kontaktných údajov na Office 365, kontaktujte Ing. A. Škultétyho email: skultety@sospodnikania.sk

      • Zmena termínu písomnej maturitnej skúšky

      • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní, alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1 a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk

       V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150, ods. 5) a v súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 13.3.2020 (piatok). Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – v súvislosti s koronavírusom.

       Od 16.3.2020 (pondelok) sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020. Sledujte ďalšie informácie.

       Riaditeľské_voľno_13.3.2020

      • Zrušenie stretnutia so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe

      • Na základe opatrení Prešovského samosprávneho kraja z 9. marca 2020 po zasadnutí krízového štábu k zníženiu rizík šírenia koronavírusu sa školám až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí. Na základe tohto opatrenia sa ruší stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe, ktoré malo byť realizované 13.marca 2020 o 16,00 hod. Bližšie informácie ohľadom realizácie zahraničnej odbornej praxe na Cypre, alebo v Nemecku budú poskytnuté v najbližšom období.

       ZRŠ pre PVaOP - Ing. Bohuš Popík, MBA

      • Usmernenie MŠ SR o koronavíruse

      • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia. USMERNENIE

       SOŠ podnikania z uvedeného dôvodu zavádza od 10. marca 2020 /utorok/ kontrolu telesnej teploty každej osoby vstupujúcej do budovy školy /žiak, zamestnanec aj návšteva/. Ak sa zistí zvýšená telesná teplota, bude žiak, alebo zamestnanec odoslaný domov, návšteva nebude vpustená do budovy školy.

       /4_veci_o_Koronaviruse_COVID-19/

       /Covid-19_informácie_pre_verejnosť/

     • Deň bez FAST FASHION
      • Deň bez FAST FASHION

      • Po jarných prázdninách sa uskutoční podujatie Deň bez FAST FASHION.

       Čo je to Fast Fashion? Fast Fashion je rýchla, masívna produkcia nekvalitného oblečenia v zlých pracovných podmienkach. Sú to, bohužiaľ, všetky značky, ktoré máme v našich nákupných centrách.

       Preto vyzývame našich spolužiakov, aby v pondelok po prázdninách prišli oblečení v upcyklovanom, udržateľnom oblečení alebo odevu z druhej ruky.

       Vopred ďakujeme, že sa zapojíte do tejto akcie a ukážete, že vám budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná.

       plagát_Deň_bez_Fast_fashion

     • Valentínska kvapky krvi
      • Valentínska kvapky krvi

      • Dňa 26.2.2020 sa študenti našej školy zúčastnili darovania krvi v rámci akcie „Valentínska kvapka krvi“. Tohtoročný slogan Valentínskej kvapky krvi „LÁSKA LIEČI“  je veľmi výstižný pre všetkých mladých ľudí, na ktorých bola zacielená táto akcia.

       Ďakujeme všetkým študentom, ktorí podali pomocnú ruku, prekonali samého seba a pomohli čakajúcim na uzdravenie. Dobrý pocit z pomoci druhým je na nezaplatenie, ten si ani nekúpiš, ani nenájdeš na ulici.

       Ešte raz veľká vďaka a tešíme sa na stretnutie na budúci školský rok.

       /Fotogaléria/

     • Jasný pohľad na financie....
      • Jasný pohľad na financie....

      • alebo ako si upratať v peniazoch v roku 2020. Ale nielen takýto obsah malo v utorok dňa 25. 02. 2020 stretnutie manažérov spoločnosti PROSIGTH Slovensko, a.s. so žiakmi 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove.

       O spoločnosti...

       Spoločnosť PROSIGTH Slovensko, a.s. je finančná poradenská spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu. V súčasnosti má sieť 263 licencovaných obchodníkov, 21 pobočiek na Slovensku, viac ako 40 000 spokojných klientov a dosahuje medziročný rast na úrovni 25 %. Spoločnosť pracuje podľa zásad - pravdivosť, starostlivosť, precíznosť, flexibilita, porozumenie.

       Zámerom prednášky, ktorú viedol riaditeľ spoločnosti Ivan Horváth, bolo orientovať  žiakov po ukončení školy na ich ďalší život nielen v oblasti ekonomickej a finančnej, ale tiež ich osobnostného rozvoja. Riaditeľ spoločnosti akcentoval predovšetkým cieľavedomosť mladých ľudí, kladenie si aspoň krátkodobých cieľov na dosiahnutie  finálneho životného cieľa. 2-hodinová prednáška bola spojená aj s jeho vlastnými skúsenosťami ako mladého človeka,  skvelou názornou prezentáciou, dialógom a diskusiou na aktuálne témy a záverečným krátkym feetbackovým testom.

       Stretnutie úspešných ľudí prináša úspešné projekty...

       Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetov Právo v praxi a Poradenstvo pre podnikateľov, spojila teóriu a prax, oslovila našich žiakov, čo dokladovali na ďalších vyučovacích hodinách. Spoločnosti PROSIGTH Slovensko, a.s. želáme veľa úspechov a veríme, že  naši žiaci v budúcnosti využijú vedomosti získané na prednáške v praxi, prípadne využijú aj ďalší kontakt s touto spoločnosťou.

       JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M  

       /Fotogaléria/

     • Investovanie
      • Investovanie

      • Dňa 25.02.2020 prebiehala na našej škole prednáška o investovaní, v rámci vzdelávania mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti. Prednášku viedla pani Ing. Ivana Servanská z OVB Allfinanz Slovensko a.s.. Pútavou formou zaujala žiakov III.C triedy, ktorých veľmi zaujímalo ako, kde a do čoho v budúcnosti investovať, aké sú pravidlá investovania, koľko môže človek investovať a ako má byť finančné zabezpečený, aké úspory si má tvoriť a tak si zabezpečiť v budúcnosti lepší život.

       /Fotogaléria/

     • Valentínsky ples
      • Valentínsky ples

      • Plesová sezóna sa pomaly končí a my sa tešíme z ďalšieho vydareného školského plesu. 

       Tohtoročný Valentínsky ples, ktorý sa konal dňa 14. 02. 2020, zorganizovala JA firma ELYGROUP v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP.

       Slávnostným otvorením a prípitkom, ktoré mal na starosti pán riaditeľ, Mgr. Michal Čiernik, odštartoval veľmi pekný a zábavný večer. 

       O dobrú zábavu sa postaral DJ Snowman. Spestrením plesu bolo aj spevácke vystúpenie slečny Dajany Novotnej.

       Spestrením boli taktiež rôzne zábavno-súťažné aktivity.

       Súčasťou plesu bola aj bohatá tombola, plná zaujímavých cien, do ktorej prispeli aj rôzni sponzori, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

       K príjemnej atmosfére prispela aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. 

       Vynikajúca zábava trvala do neskorých nočných hodín.

       ELYGROUP, JA firma

     • Dobrovoľníctvo
      • Dobrovoľníctvo

      • Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.“                                                                  

                                                 Oscar Wilde

             Včera  sme  mali  v škole  praktickú ukážku  jednej  z možností ako nie len existovať, ale ako žiť plnohodnotný život. Formou prednášky a workshopu sme sa dozvedeli o dobrovoľníctve,  jeho  sférach  pôsobnosti, formách  a význame. Obohacujúci kontakt s poslaním byť človekom človeku nám sprostredkovala pani Ing. Mária Rajňáková a Bc. Annamária Gnipová z Grécko-katolíckej charity v Prešove, s ktorou spolupracujeme od decembra minulého roka.

       V rámci našej spolupráce s prešovskou Grécko-katolíckou  charitou sme dnes odovzdali jej zástupcom dar – potravinovú zbierku, ktorá je dielom šľachetných štedrých žiakov a učiteľov našej školy. Vyzbierané potraviny a hygienické potreby poputujú rodinám v núdzi, preto aj touto formou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom v mene charity, v mene obdarovaných rodín a aj vo svojom mene za ich štedrosť a empatiu, za prejavenú ľudskosť!

       Ďakujeme pani učiteľke Ing. Ivete Džoganíkovej za nápad usporiadať takúto zbierku, pani PaedDr. Mgr. Valentíne Černajovej, pani PaedDr. Anne Simkovej a pani Ing. Jane Kočárovej za spoluprácu na príprave a realizácii zbierky a prednášky. V neposlednom rade ďakujeme členkám Ekoklubu Rebeke Hodošiovej a Veronike Harajdovej z II.A triedy za ich inšpiratívnu prácu na tomto projekte a na fungovaní Ekoklubu.

       „Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale podľa toho, čo dal.“                                                                                                                       

       Albert Einstein, fyzik a zakladateľ teórie relativity      /Fotogaléria/

     • IT – 3D tlač a 3D sken
      • IT – 3D tlač a 3D sken

      • Dňa 20.2.2020 sa žiaci III.C a II.A triedy zúčastnili workshopu, ktorý pripravili pracovníci Školského výpočtového strediska Michalovce v rámci projektu IT Akadémie zameraného na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken.

       Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a podnetných informácií o tomto spôsobe výroby a názorné ukážky prispeli k lepšiemu pochopeniu danej problematiky.  Podoba a  priebeh workshopu sa nám veľmi páčila. Workshop naplnil naše očakávania.

       Miriama Puškášová, Tímea Kuchtová II.A   /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje