• Novinky

      • Neklasifikovanie predmetov v 2.polroku školského roku 2019/2020

      • Na základe „Aktualizácie usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, bodu 4 riaditeľ SOŠ podnikania Prešov oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov kvalitnou / plnohodnotnou  realizáciou. Bližšie informácie v prílohe.

       /Neklasifikovanie_predmetov/

      • 2.miesto na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej súťaže

      • Z dôvodu vyhlásenej pandémie a zákazu hromadných akcií na celom území Slovenska prebehlo tohtoročné celoštátne kolo najväčšej odbornej súťaže stredoškolákov na Slovensku, Stredoškolská odborná činnosť, v dištančnej forme. Porotcovia z celého Slovenska v jednotlivých odboroch hodnotili práce žiakov, pričom zastúpenie mala aj naša škola, keď z krajského kola súťaže postúpilo až 5 našich prác v 5 rôznych súťažných odboroch.

       Celoslovenského kola sa zúčastnilo celkovo 267 najlepších prác z celého Slovenska, pričom skoro v každom súťažnom odbore súťažilo 16 prác.

       Žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína Stašíková (žiačky študijných odborov ekonomické lýceum a škola podnikania) nadviazali na úspech na krajskom kole aj na celoslovenskej úrovni, keď v odbore Ekonomika a riadenie sa umiestnili na 2.mieste.

       Po minuloročnom úspechu našich žiakov, Patrika Krafčíka a Kristiána Sekeráka, žiaci pokračujú v tradícii úspechov v tomto ekonomickom súťažnom odbore a oproti minulému roku ho ešte vylepšili. Dievčatám touto cestou blahoželáme.

       Nestratili sa ale ani ostatní naši žiaci, ktorí sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch na 4.mieste, a tiež im blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy a Prešovského kraja.

      • Zmena v školskom internáte

      • Vedenie SOŠP od školského roka 2020/2021 upravuje prevádzku v školskom internáte t.j. ruší prevádzku v sobotu a nedeľu (víkend) a s tým spojené služby (napr. pranie, strava).

       Prevádzka bude realizovaná v režime nedeľa  (príchodovka) – piatok do 16,00 hod.

       Týmto zároveň žiadame uchádzačov o ubytovanie v školskom internáte na šk.r. 2020/2021, aby túto skutočnosť vzali na vedomie.                                                                             

       Mgr. Michal Čiernik, v.r.

           Riaditeľ SOŠP a ŠI

      • Výsledky prijímacich skúšok

      • Prijímacie skúšky do prvého ročníka školského roku 2020/2021

       Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo

       Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

       Výsledková_listina_6324_M_manažment_regionálneho_cestovného_ruchu

        

       Študijný odbor: 6325 M ekonomické lýceum

       Výsledková_listina_6325_M_ekonomické_lýceum

        

       Študijný odbor: 6341 M škola podnikania

       Výsledková_listina_6341_M_škola_podnikania

        

       Riaditeľ školy oznamuje:

       1. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení prijatých uchádzačov na štúdium na základe výsledkovej listiny prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov MR CR, EL a ŠP, Vám zasielame doporučenou poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.  Žiadame Vás, aby ste vyplnené potvrdenie obratom doručili osobne, poštou, mailom (scan dokumentu) na našu školu, resp. na mailovú adresu: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk .

       2. Tí žiaci, ktorí potvrdia nástup na štúdium na našu školu, uvedú informácie o žiakovi, ktoré sú uvedené v záväznom potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium (voľba 1. a 2. CUJ, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).

       3. Ak žiak/žiačka, ktorý (á) bol(a) prijatý(á) nemá záujem o našu školu, tak Vás prosíme, aby ste nám to obratom telefonicky oznámili, aby sme mohli osloviť, tých uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta a majú záujem o našu školu.

       4. Žiadame rodičov uchádzačov, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu, ale sú pod čiarou, aby sa telefonicky informovali na tel. č. 051/77 33 413 alebo 0903 516 334 o prípadnej možnosti prijatia na štúdium. 

        

       V Prešove dňa 25. 5. 2020                                       Mgr. Michal Čiernik

                                                                                            Riaditeľ SOŠP

       Potvrdenie_nástupu.docx

       Potvrdenie_nástupu.pdf

        

      • E-testovanie žiakov 2. a 3. ročníka

      • v systéme e-Test sú pripravené elektronické testy, ktoré sa využijú na overenie, opakovanie a prehlbovanie učiva a medzipredmetových vzťahov počas online vzdelávania.

       Na našej škole sa bude realizovať nasledovné testovanie:

       • 1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka (40 min.),  
       • 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka (40 min.).  

       Žiaci sú povinní sa nahlásiť (okrem tých, ktorí nespĺňajú technické požiadavky) cez svoj email na mailovú adresu:

       • onderkova@sospodnikania.sk

       v termíne do 22.5.2020 12,00 hod. napísaním svojho mena, priezviska a mailovej adresy.

       Technické požiadavky pre bezproblémový priebeh testovania:

       • prehliadač: MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 28, Google Chrome33 a ich vyššie verzie,
       • zapnutý JavaScript,
       • minimálne rozlíšenie zobrazenia 1024x768, optimálne 1366x768 a vyššie,
       • pripojenie na internet (2 Mbit/s download, 256 kbit/s upload),
       • minimálne 1 GHz procesor, 1 GB RAM.

       Pokyny pre žiakov:

       • v prípade technických problémov počas testovania, bude môcť žiak s týmito prístupovými údajmi zopakovať test maximálne 2krát (zábavno-vedomostné testy 5krát),
       • test bude naplánovaný na konkrétny deň,
       • každý žiak obdrží prístupový kľúč do testu a svoj login,
       • žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov,
       • o sprístupnení odpovedí k testom budete informovaní osobitným emailom.
      • 75.výročie ukončenia II.svetovej vojny

      • Koncom minulého týždňa uplynulo 75. rokov od ukončenia II.svetovej vojny.

       Viac ako 40 žiakov našej školy sa zapojilo do online akcie ,,Urob pohľadnicu ku Dňu víťazstva“ «Сделай oткрытку ко Дню Победы!», ktorú organizovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s  Ruským centrom Prešovskej univerzity. Podporili sme  túto iniciatívu, ktorej cieľom bolo uctiť si pamiatku všetkých hrdinov, padlých v boji pri oslobodzovaní našej vlasti.

       Dňom víťazstva nad fašizmom sme sa zaoberali aj v rámci online vyučovania na hodinách ruského jazyka. Okrem toho, že sme sa zapojili do akcie ,,Urob pohľadnicu ku Dňu Víťazstva“, pozreli sme si film s vojnovou tematikou podľa vlastného výberu, napísali k nemu recenziu, počúvali sme známe vojnové piesne a niektorí z nás sa zúčastnili aj slávnostného online koncertu „Piesne Veľkého Víťazstva“, "Песни Великой Победы".

       II. svetová vojna bola najhoršou vojnou v dejinách ľudstva. S nesmiernou vďakou a hlbokou úctou sme si pripomenuli oslobodenie Slovenska spod fašistickej okupácie.

       Najkrajšie pohľadnice našich žiakov sú zverejnené aj na facebookovej stránke Ruského centra PU https://www.facebook.com/RCFFPU/.

       PaedDr. Valentína Černajová

      • Prihlášky na školský internát – školský rok 2020/2021

      • Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní v Prešove na školský rok 2020/2021, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu ligdayova@sospodnikania.sk;  do 31. 5. 2020. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto oznamu.

       Žiadost_o_prijatie_do_ŠI

      • Úspech našich žiakov v krajskom kole stredoškolskej odbornej súťaže

      • Tento týždeň prebehlo krajské kolo súťaže, ktoré na základe metodického usmernenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prebehlo v dištančnej forme. Bola to trochu netradičná situácia, kedy žiaci nemohli ústne odprezentovať a obhajovať svoje práce a všetko záležalo len na tom, ako kvalitne spracovali svoje práce, aké zaujímavé postrehy uviedli, aké praktické výtvory, návrhy a riešenia ponúkli vo svojich odborných prácach.

       Žiaci našej školy každý rok z tejto tzv. kráľovnej súťaží na Slovensku prinesú nejaké umiestnenie. Tento rok bol ale v niečom iný. Súťaže sa zúčastnilo za našu školu celkovo 6 prác a všetky práce sa umiestnili na pomyselnom stupni víťazov, pričom až 5 prác postúpilo na celoštátne kolo. Tri práce skončili na 1.mieste, 2 práce sa umiestnili na 2.mieste a jedna práca skončila na 3.mieste!

       Ukázalo sa, že sa na našej škole kvalitne odborne pracuje so žiakmi, dáva sa im priestor tvoriť, odborne rásť a výsledkom je takýto úspech, za ktorý našim úspešným žiakom blahoželáme a držíme im palce v celoštátnom kole.

       A ako konkrétne dopadli naši žiaci?

       V odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia sa žiačky Anna Jurkovičová a Lívia Lengerová umiestnili na 1.mieste.

       V odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba sa žiačky Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová umiestnili na 1.mieste.

       V odbore Pedagogika, psychológia, sociológia sa žiačky Nataliia Tatsei a Vladyslava Zhvaliuk umiestnili na 1.mieste.

       V odbore História, filozofia, právne vedy sa žiaci Filip Krajňák, Oliver Javorský a Vasya Mahurskyy umiestnili na 2.mieste.

       V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína Stašíková umiestnili na 2.mieste.

       V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Nikola Jurášová a Patrícia Kožušková umiestnili na 3.mieste.

      • Pokyny k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pre študentov

      • Obhajoby projektov v rámci PČOZ maturitnej skúšky by mali prebehnúť v termíne 12.5.2020 (utorok) a 13.5.2020 (streda) v jednotlivých miestnostiach podľa rozpisu, ktorý bude uvedený nižšie na odkazoch pre jednotlivé triedy resp. komisie za sprísnených hygienických podmienok (s minimálnou účasťou verejnosti a prítomných). Študent sa do školy dostaví v predstihu aspoň 30 minút pred začiatkom svojej obhajoby podľa harmonogramu. Študent obhajuje svoj projekt v rozsahu 10 – 12 min., pričom zvyšný čas je určený na diskusiu a otázky k danému projektu.

       Ak by MŠ SR vydalo ďalšie pokyny pre konanie PČOZ MS informácie budeme aktualizovať.

       Posledné pokyny MŠ SR nájdete na webe:

       https://siov.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020_04_01_Informacia-k-realizacii-OCOZ-MS_schvalene-MŠVVaŠ-SR.pdf

       Študent podľa pokynov:

       • odovzdá jednu dokumentáciu projektu v tlačenej verzii v deň obhajoby,
       • odovzdá projekt (analytický list) a prezentáciu v elektronickej podobe svojmu konzultantovi do 24.4.2020 12,00 hod.,
       • dopracuje prípadne nedostatky, ktoré mu vráti konzultant (v termíne do 29.4.2020) a následne ich odovzdá vo finálnej verzii svojmu konzultantovi do 3.5.2020 20,00 hod.

       Harmonogram obhajoby vlastných projektov bude uverejnený do konca apríla 2020.

      • Oznam pre žiakov ubytovaných na školskom internáte

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom, ubytovaným na školskom internáte, aby si prišli pre svoje osobné veci. Dôvodom je uvoľnenie internátu pre potreby zriaďovateľa.

       Internát je potrebné uvoľniť do piatku do 12.00 hod. Nevyzdvihnuté veci budú uložené vo vreciach na vyhradenom mieste. Škola bude otvorená každý deň v čase od 9.00 do 12.00 hod. Nezabudnite mať nasadené rúško.

      • Oznam – výzva

      • Týmto oznamujeme žiakom bývajúcim v Školskom internáte pri SOŠP a ich zákonným zástupcom, že z dôvodu epidémie koronovírusom je ŠI uzavretý. Zároveň žiadame o zastavenie mesačných platieb za ubytovanie a stravovanie v tomto zariadení do odvolania, resp. do oznámenia nových usmernení.

       Mgr. Michal Čiernik - riaditeľ SOŠP a ŠI

      • Potvrdenie prihlášky na vysokú školu

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým štvrtákom, ktorí majú záujem ďalej študovať na vysokej škole, že potvrdenie prihlášky na VŠ sa bude realizovať dňa 25.03.2020 /v stredu/ v budove školy pani Ing. Drabovou, vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 hod. na vrátnici školy.  Podmienkou bude, že každý žiak pri vstupe do budovy bude mať rúško a vlastné pero. 

      • Elektronické vzdelávanie

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom školy, že od 13.03.2020 do 27.03.2020 dochádza k prerušeniu priamej vyučovacej činnosti. Riaditeľ školy a pedagogickí zamestnanci sú povinní zabezpečiť také formy vzdelávania žiakov, ktoré budú kompenzovať fakt, že žiaci nie sú priamo v škole. Škola prechádza na elektronickú formu vzdelávania, čiže učitelia Vám budú zadávať  elektronicky úlohy a následne vypracované ich budú kontrolovať. Učitelia Vás budú kontaktovať a vzájomná kumunikácia bude prebiehať v čase vyučovania podľa rozvrhu hodín v rámci týždňa. V prípade straty prihlasovacích údajov na EduPage, kontaktujte triednych učiteľov a v prípade straty kontaktných údajov na Office 365, kontaktujte Ing. A. Škultétyho email: skultety@sospodnikania.sk

      • Zmena termínu písomnej maturitnej skúšky

      • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní, alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1 a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk

       V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150, ods. 5) a v súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 13.3.2020 (piatok). Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – v súvislosti s koronavírusom.

       Od 16.3.2020 (pondelok) sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020. Sledujte ďalšie informácie.

       Riaditeľské_voľno_13.3.2020

      • Zrušenie stretnutia so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe

      • Na základe opatrení Prešovského samosprávneho kraja z 9. marca 2020 po zasadnutí krízového štábu k zníženiu rizík šírenia koronavírusu sa školám až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí. Na základe tohto opatrenia sa ruší stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe, ktoré malo byť realizované 13.marca 2020 o 16,00 hod. Bližšie informácie ohľadom realizácie zahraničnej odbornej praxe na Cypre, alebo v Nemecku budú poskytnuté v najbližšom období.

       ZRŠ pre PVaOP - Ing. Bohuš Popík, MBA

      • Usmernenie MŠ SR o koronavíruse

      • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia. USMERNENIE

       SOŠ podnikania z uvedeného dôvodu zavádza od 10. marca 2020 /utorok/ kontrolu telesnej teploty každej osoby vstupujúcej do budovy školy /žiak, zamestnanec aj návšteva/. Ak sa zistí zvýšená telesná teplota, bude žiak, alebo zamestnanec odoslaný domov, návšteva nebude vpustená do budovy školy.

       /4_veci_o_Koronaviruse_COVID-19/

       /Covid-19_informácie_pre_verejnosť/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje