• Plenárna schôdza

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 29.9.2022 (štvrtok) o 16:30 hod. v telocvični školy sa uskutoční plenárna schôdza. Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých kmeňových triedach so začiatkom o 17:00 hod.  

      Po skončení triednych aktívov sa uskutoční stretnutie vedenia školy s Rodičovskou radou doplnenou o zástupcov rodičov žiakov 1.ročníkov o 17:20 hod. v Zelenom salóniku.

     • Turnaj v malom futbale

     • ABC – Centrum voľného času dňa 22. 9. 2022 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát pod vedením Bc. Pistrákovej Janky reprezentovali žiaci: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Sebastián Mona, Marek Franko, Dávid Mihaľ, Peter Nemec a Timotej Bujňák. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré odohrali 10 zápasov. Naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • COŽZ – účelové cvičenie

     • V dňoch 13.9. a 14.9. 2022 sa uskutočnili cvičenia pre I. a II. ročník v okolí Prešova, v Kolmanovej záhrade. Žiaci sa oboznamovali s tématikou CO, prvej pomoci, pobytu v prírode a topografie. Pracovali na štyroch stanovištiach pod vedením inštruktorov.

      Dúfam, že získali nové poznatky a prežili pekný deň v prírode.

      Mgr. Anna Berdisová

     • 💥NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV💥

     • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi. 

      ČO MÔŽETE DAROVAŤ?

      - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)

      - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier)

      - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)

      - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky)

      - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka)

      - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo)

      Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme!

      Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 Mgr. Stolárikovej do 15. septembra 2022. 

     • Ako sa učíme, keď sa neučíme - odborná prax v odbore MRCR

     • Odborné vedomosti, získané na hodinách v škole, rozvíjame odbornou praxou a to formou pobytov v strediskách CR na Slovensku.

       V teréne so žiakmi mapujeme služby zariadení cestovného ruchu, hodnotíme ich kvalitu, dostatok služieb v strediskách. Hľadáme ďalšie možnosti pre rozvoj destinácie, riešime marketingové aktivity pre rozvoj CR, rozvíjame kreatívne a animačné zručnosti žiakov.

      Rozvíjame komunikáciu s miestnymi podnikateľmi, rozširujeme naše pohľady  na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a  nevyhýbame sa ani novým a aktuálnym potrebám účastníkov CR ako aj objektov CR. A taktiež problémom súčasnej doby.

      Naši žiaci realizujú sprievodcovské služby, realizáciou praxe hodnotia produkt, ktorý sme pre nich pripravili a zároveň sa učia, čo nesmie chýbať pri tvorbe zájazdu, produktu CR. Aby v budúcnosti oni sami vedeli pracovať samostatne a správne manažovali svoje zariadenia, stredisko či  oblasť CR a tak prispievali k rozvoju CR v našom regióne ako aj  v PSK.

      Chceme aj naďalej takto pokračovať v príprave žiakov pre ich budúce povolanie. Ďakujem Rodičovskému združeniu pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov ako aj Občianskemu združeniu Mladý tvorca za sponzorstvo pri realizácii našich praxí a samotným rodičom našich žiakov. V neposlednom rade ďakujem kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní, príprave a realizácii odbornej praxe v odbore MRCR, ako aj vedeniu školy za umožnenie realizácie odbornej praxe a teším sa na ďalšie aktivity so žiakmi v novom školskom roku 2022/2023.

      Ing. Jana Kočárová

     • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2022/2023

     • Milí naši žiaci,

      Nástup do školy bude v pondelok 5.9.2022 nasledovne:

      · 07,30 hod. – všetky II., III., IV. ročníky (vestibul školy),

      · 07,30 – 08,00 hod. administratíva II., III., IV. ročníkov

      · 08,00 hod. – I. ročník (vestibul školy)

      · 08,00 – 08,30 hod. administratíva I. ročníka (vestibul školy)

      · 08,00 – 10,00 hod. slávnostné zahájenie pre II., III., IV. ročník (kmeňové triedy)

      · 08,30 – 10,00 hod. slávnostné zahájenie pre I. ročník (telocvičňa školy)

       

      Kmeňové triedy budú:

      Trieda/Číslo učebne   Študijný odbor   Meno triedneho učiteľa

      I. A, č. 203                    6317 M OA          Mgr. Stanislava Drotárová

      I. B, č. 209                    6317 M OA          Ing. Zuzana Semanová

      I. C, č. 313                    6341 M ŠP           Mgr. Katarína Polomčáková

      I. D, č. 521                    6324 M MRCR    Ing. Danka Vrabľová

                                           6325 M EL

       

      II. A, č. 212                   6317 M OA          Mgr. Anna Berdisová

      II. B, č. 309                   6317 M OA          Mgr. Dana Vargová

      II. C, č. 218                   6341 M ŠP           Mgr. Júlia Amanová

      II. D, č. 316                   6324 M MRCR    Ing. Jana Kočárová

                                            6325 M EL

       

      III. A, č. 215                   6317 M OA         Ing. Tatiana Štofková

      III. B, č. 319                   6317 M OA         Ing. Marcela Miklošová

      III. C, č. 315                   6341 M ŠP          Mgr. Martina Leláková

                                             6325 M EL

      III. D, č. 305                   6324 M MRCR   Mgr. Ing. Anna Miklušová

       

      IV. A, č. 307                   6328 M EOS       Ing. Danka Rimská

      IV. B, č. 306                   6328 M EOS       Ing. Monika Tatranská

      IV. C, č. 314                   6341 M ŠP          Mgr. Jana Šebejová

      IV. D, č. 308                   6324 M MRCR   PaedDr. Valentína Černajová

       

      Budúci prváci, ktorí si objednali ISIC kartu si ju môžu vyzdvihnúť počas úradných hodín od 8.00 hod - 12.00 hod. v kancelárii č.214 (Mgr. Stoláriková). Nezabudnite na fotku.

      Bližšie informácie o organizácií začiatku školského roku 2022/2023 dostanete v pondelok 5.9.2022 od svojich triednych učiteľov.

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Dôležité dokumenty a tlačivá:

       

     • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri Spojenej škole, že nástup na internát je 4. septembra 2022 (t.j. nedeľa) od 16:00 do 21:00 hod.

      Žiak pri nástupe predloží:

      • Doklad o zaplatení za školský internát a stravu za mesiac september 2022 - výhradne bankovým prevodom (podrobné informácie sú na stránke školy v časti školská jedáleň)

      Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

     • KOŽZ - kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka

     • Kurz sa konal dochádzkou formou v termíne od 22.6. do 24.6.2022 v lokalite Prešov.

      Prvý deň mali žiaci zaujímavé prednášky a ukážky v telocvični školy. Postarali sa o to zamestnanci Červeného kríža. 

      Druhý deň sme sa prešli na Malkovskú hôrku a prezreli sme si Prešov a okolie z vyhliadkovej veže.

      Tretí deň si žiaci preverili svoje vedomosti z prvej pomoci, topografie, pobytu v prírode, CO a z technickej činnosti - hod granátom na cieľ v brannom preteku. 

      Dúfam, že sa žiaci naučili niečo nové a strávili pekné tri dni.

      Mgr. Anna Berdisová

     • Zbierka školských pomôcok

     • Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja a Nadácie PSK pre podporu rodiny sa Spojená škola, Masarykova 24, Prešov zapojila do 4. ročníka zbierky školských pomôcok pre deti zo znevýhodneného prostredia. Po roku znovu spojme svoje sily pre dobrú vec, aby sme pomohli deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Naplňme ich tašky používanými, ale funkčnými, prípadne novými ceruzkami, perami, zošitmi, farbičkami, obalmi, peračníkmi, ...

      Zbierka na našej škole bude prebiehať od zajtra 23.6.2022 do 28.6.2022 cestou žiackeho parlamentu zastrešeného Mgr. Stolárikovou v miestnosti č.312.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu !!!

      Zbierka_plagát.pdf

     • Slávnostná akadémia SPOJENEJ ŠKOLY 2022

     • Dňa 21. júna 2022 o 9:00 hod. sa konala v PKO Prešov slávnostná akadémia. Do zrkadlovej sály postupne prichádzali žiaci, učitelia, vedenie školy ako aj vzácni hostia. Za Radu školy bol delegovaný zástupca zriaďovateľa PaedDr. Miroslav Benko, MBA , za odbor školstva PSK bola pani Mgr. Anna Stojaková a za rodičov pani PhDr. Jana Majirská a Mgr. Rastislav Zima. Slávnosť otvoril riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik, po príhovore odovzdal slovo zástupcovi organizačnej zložky Obchodná akadémia Ing. Martin Keseličko. Zhodnotil výsledky žiakov a tried v druhom polroku. Následne začal riaditeľ školy oceňovať žiakov v jednotlivých kategóriach. Počas oceňovania bol aj kultúrny program, a to sólo spev, žonglovanie s loptou a ľudový spev našich žiakov. Veľa žiakov bolo ocenených a odmenených. Po slávnostnej akadémii si prítopní mohli pozrieť a filmové predstavenie. 

      Ocenenia_2021-22.pdf

       

     • Slávnostné vyraďovanie absolventov

     • Dňa 06. júna 2022 na SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24 v Prešove bolo slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom a vedeniu školy. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES.

     • ODBORNÁ PRAX II.B-p, I.B.-p, ODBOR MRCR

     • 6.6.-10.6.2022

      Prvý deň sa žiaci odboru MRCR (II.B-p, I.B-p) zúčastnili na odbornej praxi v Červenom Kláštore, kde mali bohatý program s ukážkou služieb cestovného ruchu. Hneď po ceste mali prvú zastávku v Hniezdnom  v Nestville Distillery a Nestville Chocolate Čokoládové kráľovstvo, Múzeu  Červeného Kláštora, kde výklad o mníchoch kartuziánoch zaujal svojou históriou všetkých. Kúpeľe Smerdžonka so svojimi tradiciami a unikátnou liečivou vodou, hlavne na kožné choroby, poukázali na prepojenie teórie a praxe.

       Druhý deň žiaci absolvovali návštevu Ľubovnianskeho hradu, ktorý svojou pompéznosťou sa vypína nad mestom Stará Ľubovňa. Sokolia šou na nádvorí hradu očarila malých aj veľkých, nevynímajúc aj prehliadka celého hradu. Popoludní žiaci boli odvezení do Lesnice, odkiaľ po cyklotrase sa na bicykloch presúvali okolo Dunajca do Červeného Kláštora.

      Tretí deň, hneď po raňajkách, sme namierili do Tatranskej Lomnice a lanovkou hore na Skalnaté Pleso. Bol to pre mnohých nezabudnuteľný zážitok. Krása veľhôr uchvátila. Žiaci si mohli urobiť krásne foto, ale aj prejsť sa okolo Skalnatého plesa. O nástrahách týchto hôr si vypočuli na prednáške horskej služby v Starom Smokovci.

      Záver praxe prebiehal v historickom centre Prešova a to návštevou Židovskej synagógy s výkladom a hrou zameranou na pamiatky a služby v meste Prešove.

      Pedagogický dozor: Ing. Mgr. A. Miklušová, Ing. J. Kočárová, PaedDr. V. Černajová

      Vypracovala: Ing. Mgr. Anna Miklušová

     • Podujatie: "Marketing nie je iba reklama"

     • Dňa 19. mája 2022 sa žiaci II.A-p a III.A-p zúčastnili podujatia "Marketing nie je iba reklama" v Kongresovej sále.

      Podujatie uviedol manažér Akceleračného programu NPC v regiónoch Národné hospodárske centrum Prešov Mgr. Tomáš Juskiv a Google Certified Trainer PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA.

      Žiakov toto podujatie veľmi zaujalo, naučili sa o Marketingu znovu niečo nové, čo sa určite pridá k ich doterajším znalostiam. Na konci ich čakal malý kvíz, ktorý prebiehal cez webovú stránku Kahoot. Tí, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach, získali vecné ceny:

      1. miesto - Eva Hudáková (III.A-p)

      2. miesto - Lucia Šoltisová (III.A-p)

      3. miesto - Henrieta Golisová (III.A-p)

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov uskutoční 21. júna o 8:30 hod. prijímacie konanie v druhom kole na

      nenaplnený (voľný) počet miest po prvom kole prijímacieho konania v študijných odboroch:

      · 6341 M škola podnikania (5 miest) v zmysle  kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium,

      · 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (2 miesta) v zmysle  kritérií prijímacieho konania pre

        uchádzačov o štúdium,

      Termín doručenia prihlášky na druhé kolo je najneskôr do 13. júna 2022 15:00 hod. (pondelok) prostredníctvom

      EduPage, mailom na adresu: popik@sospodnikania.sk, alebo poštu na adresu: Spojená škola, Masarykova 24,

      080 01 Prešov.

      - Oznam_o_2.kole.pdf

      - Kritéria_prijímacích_skúšok_2022-2023.pdf

     • TÝŽDEŇ POHYBOVÝCH AKTIVÍT

     • V čase od 30.5. do 3.6.2022 sa konal týždeň pohybových aktivít pre žiakov II. ročníka. Žiaci mali každý deň inú zaujímavú aktivitu pod vedením inštruktorov. Navštívili sme posilňovňu, lanové centrum, bowling, kúpalisko Delňa a klzisko v PSK aréne. Pri jednotlivých aktivitách si žiaci preverili svoje zručnosti a schopnosti a dúfam, že sa aj zabavili a strávili príjemne celý týždeň.

      Mgr. Anna Berdisová

     • Matematický klokan 2022 – vyhodnotenie súťaže

     • Dňa 11. apríla 2022 sa  37 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2022. Najúspešnejší žiaci sú:

      1. Kristína Palková, I.A-p
      2. Adam Tomčišák, IV.B-o
      3. Denisa Grejtáková, I.A-o

      Týmto žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za zapojenie sa do zaujímavej matematickej súťaže a veríme, že naďalej budú nadšencami matematických úloh.

      Ing. D. Vrabľová a Mgr. S. Drotárová