• Novinky

     • Srdečný pozdrav z Islandu
      • Srdečný pozdrav z Islandu

      • Posielame srdečný pozdrav z cesty na Island v rámci projektu Erasmus+. 

       Oplatilo sa snívať, písať, študovať a pracovať. Program kurzu "Island - krajina a ságy je nádherný: spoznávame úžasnú krajinu, čítame a hráme ságy, diskutujeme o učení, spoznávame kolegov z celej Európy.

       RNDr. Mária Vavreková, PaedDr. Anna Simková, Mgr. Veronika Stoláriková      /Fotogaléria/

     • Myslíme ekologicky, konáme sociálne
      • Myslíme ekologicky, konáme sociálne

      • V rámci rôznych aktivít environmentálnej výchovy sa na našej škole v školskom roku 2018/2019 organizuje, okrem iného, aj zber PET vrchnákov z plastových fliaš. Tieto aktivity organizuje Ekorada našej školy.

       V každej triede sú umiestnené nádobky, do ktorých žiaci zbierajú vrchnáčiky.  Doteraz sa vyzbieralo 6 plných vriec PET vrchnákov. Keďže sme chceli pomôcť dobrej veci, rozhodli sme sa tieto vrchnáčiky dať tým, ktorí to potrebujú. Rozdelili sme ich medzi 2 dievčatká v núdzi. V drogérii DM sa koná zbierka pre  Emu S., ktorej sme darovali 3 vrecia vrchnákov a v Coop Jednote sa zbierajú vrchnáky pre  Sabínku F., ktorej sme darovali taktiež 3 vrecia vrchnákov.

       Ekorada SOŠP spolu s koordináorkou environmentálnej výchovy PaedDr. Valentínou Černajovou verí, že týmto zberom aspoň trochu pomôžeme dobrej veci a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. V tejto aktivite pokračujeme naďalej, aj v budúcom školskom roku.

                  Alica Knuthová  III.C      /Fotogaléria/

     • Medzinárodný úspech našich ruštinárov
      • Medzinárodný úspech našich ruštinárov

      • Dňa 5.6.2019 sa v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave konalo slávnostne odovzdávanie cien víťazom medzinárodnej  súťaže ,,Učíme sa ruštinu”, ktorú organizoval AFS - fond „Interkultúra“ Moskva. Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní: riaditeľka fondu „Interkultúra“ v Moskve N. Kovryžnych, A. Novgorodova z Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce Veľvyslanectva RF na Slovensku, P. Lisitsyn z RCVK v Bratislave, ktorý vo svojom príhovore poďakoval všetkým súťažiacim a učiteľom za vynaložené úsilie a úspech, ktorý dosiahli.

       Do tejto súťaže sa zapojilo vyše 100 súťažiacich po celom svete. Medzi nimi boli aj 2 žiacky našej školy Veronika Harajdová a Tímea Kuchtová pod vedením pani učiteľky ruského jazyka PeadDr. Valentíny Černajovej. Z nich sa Veronika Harajdová umiestnila v 1. trojke a vyhrala spolu s pani učiteľkou zájazd do Moskvy. 

       Srdečne blahoželáme!          /Fotogaléria/

     • Alternatívne vyučovanie geografie v múzeu
      • Alternatívne vyučovanie geografie v múzeu

      • V rámci environmentálnej výchovy absolvovali žiaci I.C triedy s pani učiteľkou PaedDr. Valentínou Černajovou netradičnú hodinu geografie v Krajskom múzeu v Prešove. Podujatie bolo venované ochrane ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Žiaci mali možnosť odhaliť príčiny, ktoré najviac ohrozujú bohatstvo rôznorodosti fauny a flóry. Podujatia sa zúčastnila aj redaktorka Slovenského rozhlasu Veronika Slaninková, ktorá v závere nahrala rozhovor s niekoľkými žiačkami a pani učiteľkou, ktorý bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase.

       /Fotogaléria/     10.5.2019.mp3

     • Slávnostné vyradenie absolventov
      • Slávnostné vyradenie absolventov

      • SOŠ podnikania dňa 03. júna 2019 o 11:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok pani zástupkyňou pre TV PaedDr. Máriou Havrillovou. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom a vedeniu školy krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES, žiačke Uličnej, Paule Vysokajovej, Adriánovi Čapovi, Marekovi Tančákovi a Vasilkovej, zároveň aj diplom žiakovi Adriánovi Čapovi za 4-ročnú prácu v Žiackej školskej rade. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote. Na záver sa za všetkých absolventov poďakovali Kristián a Paula.

       /Fotogaléria/

      • Voľné miesta do 1. ročníka

      • Riaditeľ SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove v súlade s §66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4 - ročného študijného odboru 6341 M  škola podnikania, dôvodom je 5 voľných miest a do 4-ročného študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, dôvodom je 1 voľné miesto. Druhé kolo sa bude konať 18. júna 2019 /v utorok/.

       Riaditeľ SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove ďalej oznamuje, že v 3-ročnom učebnom odbore 3152 H 02 krajčír – dámske odevy je voľných 19 miest. PODMIENKY PRIJATIA DO UČEBNÉHO ODBORU: Pre školský rok 2019/2020 sa do trojročného učebného odboru prijímacie skúšky nekonajú. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe posudzovaného priemeru ZŠ a výsledkov Testovania 9.

     • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka
      • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

      • Dňa 17.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa.   /Fotogaléria/

     • Splnený sen
      • Splnený sen

      • V piatok  3.5.2019  v inšpiratívnej  atmosfére  a nádherných  priestoroch Východoslovenskej galérie ( VSG)  v Košiciach  reprezentovali vo finálovom  kole  medzinárodnej  umeleckej   súťaže pod záštitou Slovenskej národnej galérie  našu  školu  žiačky I.A triedy  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  Veronika Harajdová  s Rebekou Hodošiovou.  Nezožali  vavríny,  no  obohatili  sa o možnosť  zaradenia  sa medzi najlepších  nádejných  umeleckých  tvorcov    na Slovensku.  Získali  hodnotné  vecné  ceny i nové  skúsenosti   pre svoj  budúci  profesijný  i osobný  život  a príležitosť  prezentovať svoje dielo v tak  významnej  inštitúcii -  Mekke východoslovenských výtvarných  umelcov,   akou  bez pochýb   košická  Východoslovenská  galéria  je. Veronike  sa  tak  podarilo  splniť aj  dávny  dievčenský  sen  jej  mamky -  vystavovať  svoje  obrazy  v galérii.  Obom  teda  blahoželáme   a prajeme  ešte  veľa   ďalších osobných  i pracovných,  úspechov,  rovnako  tak aj Rebeke.  

       Súťažný  projekt  Kufrík  spomienok,  s ktorým   Veronika  a Rebeka  súťažili,  bol  zbierkou  spomienok  na členov  Veronikinej  rodiny prostredníctvom  predmetov  zabudnutých  na povale.  Oprášené  artefakty  a spomienky  v nich  ukryté  môžete vidieť v priestoroch VSG do 10.05.2019. Srdečne  vás  všetkých,  ktorí  budete  mať  cestu  do Košíc,  čas  a chuť,  pozývame  na prehliadku  všetkých finálových  vystavovaných  prác  tohto  ročníka Umeleckého čreva.

       Vďaka  patrí  aj  žiačkam III.A  triedy  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  Lucii Uličnej  a Veronike Vrábeľovej  za pomoc  pri inštalácii  projektu  vo VSG,  dokumentáciu  a  podporu  počas  súťaže. Naše poďakovanie patrí aj  všetkým,  ktorí  nám  fandili  a držali  palce. Ďakujeme!

       Martina  Leláková      /Fotogaléria/

     • Celoštátne kolo SOČ
      • Celoštátne kolo SOČ

      • Žiaci našej školy v dňoch 24.-26.apríla 2019 reprezentovali školu a zároveň Prešovský kraj na 41.ročníku celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa tento rok konala v Košiciach. Celoštátnej prehliadky sa zúčastnilo 272 súťažiacich, tí najlepší z každého kraja.

       Z krajského kola na celoštátnu prehliadku z našej školy postúpili 2 práce, pričom sa obidve vo svojich súťažných odboroch umiestnili a boli ocenení ŠIOVom, organizátormi a aj cenami od sponzorov.

       Mať takýto stopercentný úspech umiestnenia sa prác radí našu školu medzi najúspešnejšie školy kraja.

       Žiačky III.D triedy, Dominika Novysedláková, Simona Fudalová, Alexandra Dorková, sa s prácou Raslavice – folklórna obec umiestnili v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia na 3.mieste.

       Žiaci IV.B triedy, Patrik Krafčík, Kristián Sekerák, sa s prácou Startupy a ich financovanie na Slovensku umiestnili v odbore Ekonomika a riadenie na 4.mieste.

       Obidvom blahoželáme.    /Fotogaléria/

     • MLM a partnerstvo
      • MLM a partnerstvo

      • Vráťme sa ešte k Módnej línii mladých. Počas MLM podpísali riaditelia SOŠ podnikania Ing. Kuchta Stanislav, MBA a Ing. Zdeněk Salinger, riaditeľ partnerskej SŠUP v Ústí nad Orlicí Dohodu o pokračovaní spolupráce oboch škôl. Obe školy spolupracujú už viac ako 15 rokov hlavne v oblasti odevnej tvorby, spoločných plenerov a výstav. Za tie roky vznikli priateľstvá medzi pedagógmi aj študentmi. Táto spolupráca je konkrétnou realizáciou partnerstva medzi Prešovským a Pardubickým krajom.Zároveň blahoželáme Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí a Anne Macháčovej za krásne tretie miesto v kategórii športové odevy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Do skorého videnia!

     • Módna línia mladých 2019
      • Módna línia mladých 2019

      • Dňa 12. apríla 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Módna línia mladých. Bolo to podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIV. ročník tohto podujatia sa konal v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

       Organizátorom bola Stredná odborná škola podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Prostredníctvom tejto súťaže sa podporilo každoročné stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIV. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 13 škôl zo Slovenska, 2 školy z Čiech, 3 školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 721 modelov v 129 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvyšuje súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

       Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

       V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Ing. Mgr. Marianna Onderková , Mgr. Art. Ľudmila Ghillány, doc. Branislav Jelenčík ArtD., PHDr. Rudolf Dupkala PhD. MBA,  Jitka Klett, Ing.  Gabriel Spišák. 

       Ocenenia odbornou komisiou boli vyhodnotené bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii odborná komisia udelila aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA ako aj mimoriadne ocenenia: Cena porotcu – módnej návrhárky Jitky Klett, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

       Výsledková_listina_MLM_2019     

       http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/20170-televizne-noviny/24-modna-linia-mladych

       /Fotogaléria/   

     • Naše úspechy v súťaži Vitajte v našom regióne
      • Naše úspechy v súťaži Vitajte v našom regióne

      • Dňa 9.4.2019 sa v Avion Shopping Park v Bratislave uskutočnil 16. ročník súťaže JA Vitajte v našom regióne. Ide o celoslovenskú súťaž tímov programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu a JA Firiem pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

            V súťaži Vitajte v našom regióne sa prezentovalo 24  študentských tímov. Študenti sa stretli so svojou konkurenciou a súťažili v niekoľkých kategóriách.

            Cieľom súťaže je predstaviť svoj región, poukázať na to, čím je jedinečný. Poukázať na krásy, ktoré ho robia bezkonkurenčným, zaujímavým.. Ďalej bolo hlavnou úlohou zostaviť prezentačný stánok, propagačné materiály, odprezentovať v tíme krásy regiónu, hlavnú myšlienku svojho tímu, inovatívnosť nápadu, podať podnikateľské, marketingové zručnosti...

            Našu školu reprezentoval tím ABANDONED SLOVAKIA s produktom ABANDONED ROADS.j. z

       ájazs cieľom ponuky technických pamiatok v PSK .   

            Tím sa zameral na skupinu zákazníkov, ktorí objavujú zabudnuté krásy, cestujú po svete, odhaľujú skvosty krajín. Hlavnou ideou bolo predstaviť zabudnuté technické pamiatky nášho regiónu – čiže zaujímavosti PSK.

            Tím vytvorili žiaci III.D triedy, odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu – Matúš Dziak, Katarína Voroninová, Laura Pavuková, Magdaléna Planá. Tento tím koordinovala učiteľka Ing. Kočárová, v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

       Na súťaži sme získali tieto tri ocenenia:

       1. miesto  - v kategórii Tímová prezentácia regiónu.
       2. miesto – v kategórii Top podnikateľský nápad
       1. miesto -  v kategórii 2muse Cena študentov

            Týmto chceme všetkých motivovať, aby sa nebáli vymýšľať, zapájať sa do súťaží, nebáli sa byť aktívni a kreatívni. /Fotogaléria/

     • Veľvyslanec Ruskej Federácie ocenil našich ruštinárov
      • Veľvyslanec Ruskej Federácie ocenil našich ruštinárov

      • Dňa 2. apríla sa v priestoroch Bratislavského hradu konalo slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže „Poznaj Rusko 18. storočia“. Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní Veľvyslanec Ruska na Slovensku Alexej Fedotov, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis, riaditeľ Bratislavského hradu Peter Barta a predseda slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský.

         Veľvyslanec A.L. Fedotov vo svojom príhovore poďakoval všetkým súťažiacim, učiteľom a organizátorom súťaže. Zdôraznil, že otázky súťaže boli veľmi zložité, ale oveľa ťažšie bolo vybrať víťazov a ocenených. Do tejto náročnej interaktívnej súťaže sa zapojilo 97 študentov z celého Slovenska, medzi nimi aj 14 žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky ruského jazyka PaedDr. Valentíny Černajovej. Z nich sa Timea KUCHTOVÁ, Veronika HARAJDOVÁ, Sofia REDAJOVÁ, Barbora BARANOVÁ, Daniela BALAŽOVÁ, umiestnili v prvej desiatke víťazov a ocenených.

       Z ich vyjadrení vyberáme:

       • „Sme radi že sme sa mohli umiestniť v prvej desiatke a že sme mohli ísť do Bratislavy. Bol to úžasný zážitok."
       • „Odovzdávanie cien bolo pre nás vzrušujúce a úžasné. Na Bratislavskom hrade sme si prevzali krásne ceny a diplomy, za ktoré sme veľmi vďačné."
       • „Bratislava skvelé zážitky a k tomu aj skvelí ľudia. Tiež aj spoznanie nových miest  a nových ľudí. Celý ten čas, čo sme tam boli, bola super nálada."
       •  „Bratislavu si budeme pamätať navždy. Dlhé rozhovory vo vlaku, všade milí ľudia. Dúfame,  že sa nám splní všetko, čo sme si priali pod Michalskou bránou."
       • „Talianské"  stretnutia, pepsi zdarma, zmrzliny, detské kolotoče, Hviezdoslavovo námestie... Prechádzky po Bratislavskom hrade, obdivovanie všetkého naokolo. Jedenie koláčov, sladkého, slaného. Všetko sú to skvelé zážitky, ktoré si budeme pamätať stále."
       • „Keďže som bola v Bratislave už veľa krát, myslela som si, že to bude nuda, no mýlila som sa. Boli sme úžasná partia s ktorou sme sa veľa nasmiali, pochodili sme snáď všetky pamiatky v Bratislave a urobili sme si milión fotiek. Za to všetko ďakujem pani učiteľke a všetkým, s ktorými som tam bola."

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!   /Fotogaléria/        /Diplomy/      1.5.2019.mp3

      • Žiaci našej školy opäť medzi najúspešnejšími na SOČ

      • Dňa 5.4.2019 sa na pôde SPŠ stavebnej v Prešove uskutočnilo krajské kolo 41.ročníka súťaže stredoškolská odborná činnosť, na ktorom našu školu reprezentovalo 16 žiakov s 8 prácami. Výsledkami sme sa opäť po roku zaradili medzi najúspešnejšie školy v kraji. Vyhlasovalo sa v každej kategórii 5 najlepších prác, pričom až 6 našich prác sa umiestnilo v prvej pätke.Dve práce vyhrali svoju kategóriu a postúpili reprezentovať školu a kraj na celoštátnu prehliadku. V kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia zvíťazili žiačky III.D triedy D.Novysedláková, S.Fudalová a A.Dorková s prácou Raslavice - folklórna obec, rovnako ako v kategórii Ekonomika a riadenie prvé miesto získali žiaci IV.B triedy P.Krafčík a K.Sekerák s prácou Startupy a ich financovanie na Slovensku.Úspešné umiestnenie doplnilo 3.miesto žiačok II.C triedy L.Lengerovej a A.Jurkovičovej v kategórii Problematika voľného času s prácou Charita v živote ŽŠR.4.miesta získali naši žiaci v troch kategóriách, a to v kategórii Stavebníctvo, geodézia, kartografia, konkrétne žiačky P.Haboráková a K.Kundeková s prácou Interiér požiarnej zbrojnice v Šarišských Dravciach, ďalej v kategórii Ekonomika a riadenie žiaci II.B triedy K.E.Konečná, P.Struková a J.Trebuňák s prácou Analýza využívania sociálnych sietí na propagáciu občianskych združení a nakoniec v kategórii Pedagogika, psychológia a sociológia žiačka IV.B triedy s prácou Vplyv neverbálnej komunikácie na potencionálneho zákazníka.

       Všetkým blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcim na celoštátne kolo držíme palce.

     • Úspešní umelci našej školy
      • Úspešní umelci našej školy

      • Dňa 20.03.2019 žiaci umeleckých odborov dizajn interiéru a odevný dizajn pod vedením Mgr. Martiny Lelákovej úspešne obhajovali svoje výtvarné projekty v semifinálovom kole medzinárodnej súťaže Slovenskej národnej galérie na pôde VSG v Košiciach. V úzkom kruhu semifinalistov - medzi ôsmymi skupinami, boli zaradené všetky naše štyri projekty.

       Žiačky IV.A triedy - Katarína Lacková, Alžbeta Uličná a Kristína Baranová, zaujali porotu a publikum svoju surreálnou filmovú snímkou Stolička. Lucia Uličná, Alžbeta Sabolová, Natália Maľariková, Monika Mikčová, Veronika Vrábeľová, Benjamín Murín a Adam Markuš - žiaci III.A triedy, projektom Pocta podali dôkaz o svojich odborných výtvarných zručnostiach, znalostiach a talente. Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová postúpili s projektom Kufrík spomienok do celoštátneho kola SNG, ktoré v tomto roku bude hosťovať v Košiciach vo VSG.

       Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu našej školy, šírenie jej dobrého mena a Veronike a Rebeke držíme palce vo finálovom kole.

       /Fotogaléria/      Martina Leláková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje