• Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že ten, kto sa ešte chce vyhlásiť zo stravy na niektorý deň do letných prázdnin, nech tak urobí najneskôr do 26.06.2023 (pondelok) do 14:00 hod.

      Po tomto termíne to už možné nebude z dôvodu zúčtovania skladových zásob. Tento oznam platí aj pri vyhlasovaní cez internet a pre žiakov ŠI.

      Ďakujeme Vám za porozumenie a prajeme krásne leto.

      Bc. Jana Stašková – vedúca školskej jedálne

     • Slávnostná akadémia

     • Milí rodičia (zákonní zástupcovia),dovoľte mi touto cestou Vás pozvať na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti ukončenia školského roku 2022/2023. Slávnostná akadémia sa bude konať v sále PKO Prešov, Hlavná 50/A, 080 01 Prešov dňa 28.6.2023 o 09:30 hod.

     • PENTAPOLITANA 2023

     • Aj tento rok, v utorok 13.06.2023, sa naši žiaci a žiačky zúčastnili športovej súťaže v netradičných disciplínach s názvom Pentapolitana. Konala sa  pod záštitou PSK.  Spojená škola SNP 16 v Sabinove privítala stredné školy z Košíc, Prešova, Lipan a domáceho mesta Sabinov. Súťažilo sa v 3 disciplínach v kategóriach:

       - druzstiev dievčat  

       - družstiev chlapcov 

       - kategória jednotlivcov u dievčat a chlapcov 

      V kategórii  družstiev dievčat  naša SPOJENÁ ŠKOLA MSSARYKOVA 24 obhájila  FAMÓZNE 1. miesto z minulého roka. 

      Chlapci sa umiestnili na  krásnom 6. mieste 

      V kategórii JEDNOTLIVCOV udievčat: 

      1. miesto získala žiačka našej školy Simonka CHOMOVÁ 

      Chcem poďakovať všetkým žiakom za ukážkovú reprezentáciu školy a  srdečne gratulujeme  kvíťazstvám. Tešíme sa na ďalší ročník. 

      Vypracovala :         Mgr. K. Polomčáková 

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Dňa 13. júna 2023 sme usporiadali súťaž pre mladých účtovníkov 3. ročníka všetkých študijných odborov našej školy. Zúčastnili sa jej 10 žiaci. Počas 60 minút riešili účtovníctvo výrobného podniku. Napriek tomu, že koniec školského roku sa blíži, všetci sa veľmi snažili a veríme tomu, že využili všetky znalosti a zručnosti, ktoré získali na hodinách účtovníctva a ekonomiky.

      Najlepšou mladou účtovníčkou sa stala Lenka Futejová z III. A triedy. Na druhom a treťom mieste skončili Sebastián Nešťák a Lenka Iliášová, obaja z III. A triedy.

      Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým účtovníkom ďakujeme, že sa do súťaže zapojili. V nasledujúcom školskom roku sa budú môcť takejto súťaže opäť zúčastniť a zabojovať o prijatie na vysokú školu bez prijímačiek.

      Marcela Miklošová

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      dňa 14.06.2023 v čase od 15:30 hod. do 16:30 hod. prebehnú v kmeňových triedach Vašich žiakov triedne aktívy.

      Ostatní učitelia budú v tom čase vo svojich kabinetoch k dispozícii rodičom žiakov.

      Následne o 16:30 hod. prebehne rodičovská rada v zelenom salóniku (1.poschodie) za účasti zvoleného zástupcu rodičov z triedy, koordinátora rodičovskej rady a vedenia školy.

     • TÝŽDEN POHYBOVÝCH AKTIVÍT

     • Žiaci druhých ročníkov absolvovali v dňoch od 29.5.2023 do 2.6.2023 týždeň plný športových aktivít. 

      Týždeň sme mali rozplánovado dní od pondelka do piatka. Každý deň absolvovala  trieda  inú aktivitu. 

      Žiaci  počas týždňa navštívili Aqua park Delňa, Lanové centrum, bowling, posilňovňu  Realfit s profi trénerom. Žiaci  si pričuchli k rôznym formám fitnes tréningu ako je aj Kickbox. Posledný deň pohybových aktivít sme spečatili  prechádzkou  všetkých tried spoločne na Malkovského výhľadňu. Cieľom tohto príjemného týždňa bolo vytvoriť pozitívny vzťah k rôznym pohybovým aktivitám, prebudiť v nich súťaživého ducha a upevniť kolektív. Benefity pohybu sú všeobecne známe a hýbať sa dá veru kdekoľvek,  akokoľvek akedykoľvek. Stačí dobrá partia akou ste boli aj Vy všetci. 

       

      Vypracovala Mgr.Katarína Polomčáková  

     • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

     • V piatok 19. mája 2023 sme sa rozlúčili s našimi 99 žiakmi – štvrtákmi. Rozlúčka sa niesla v duchu radosti aj nostalgie, v duchu spomienok na predchádzajúce štyri roky našich životov, ale aj v duchu pohľadov do budúcnosti týchto krásnych mladých ľudí. Tento týždeň je pre nich akademický, čiže plný dobiehania vynechaného aj upevňovania vedomostí, ktoré nadobudli počas štyroch rokov štúdia.

      Majú už za sebou dve časti maturitnej skúšky, v marci vykonali externú časť zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, počas minulého týždňa maturovali z praktickej časti, obsahom ktorej boli vedomosti z odborných predmetov. Po akademickom týždni ich čaká tretia, záverečná časť, a to ústne maturitné skúšky.

      Poprajme im veľa chuti a síl do učenia a šťastnú ruku pri losovaní maturitných tém zo slovenčiny, cudzieho jazyka a odborných predmetov. Všetko dobré, štvrtáci!

     • COŽZ - Cvičenie ochrany života a zdravia

     • V dňoch 16.05. a 17.05.2023 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili cvičenia na ochranu života a zdravia. Cieľom bolo v prvom rade  oprášiť vzťah mládeže k prírode a krásach ktoré máme v okolí ,nabrať kondíciu a poznatky. V prostredí Šarišského hradu sme sa oboznámili s poznatkami zo: 

      1.Zdravotníckej pripravy - ako sa zachovať pri ohrození nášho zdravia a poskytnúť prvú pomoc 

      2.Topografie - orientacia vteréne,za pomoci prírodý či buzoly 

      3.CO - civilná ochrana a ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach a situáciách nebezpečných pre lurdský život 

      4.Pobyt v prírode - ako sa naň dôkladne pripraviť, rešpekt kprírode,tomu jedinému čo nevytvoril človek 

      Prežili sme nádherné dni  a spoznali sme sa trocha inak ako v školskom prostredí. Ďakujem všetkým za krásny deň. 

      Vypracovala: Mgr.Katarína Polomčáková  

     • Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy

     • Vo štvrtok 18.05.2023 v priestoroch našej školy sa uskutočnila praktická maturitná skúška študijného odboru 6341 M škola podnikania pod názvom ,,Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy”.

      Žiaci ukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré nadobudli za 4 roky. Prezentovali svoje novovytvorené firmy vo všetkých ekonomických oblastiach a na chvíľu sa stali ozajstnými podnikateľmi. Komisia bola zložená: PaeDr. Michal Čiernik, Ing. Bohuš Popík, Mgr. Paulína Olejárová, Ing. Petra Mihálikova, Mgr. Jana Šebejová, Ing. Miroslav Vrabeľ.

      Žiakom prajeme veľa úspechov všade, kde ich život zavedie.

     • Matematický klokan 2023

     • Dňa 27.3.2023 prebiehala medzinárodná súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 36 žiakov našej školy. Najúspešnejší boli žiaci:

      1. Veronika Zuzkáčová z I.D, ktorá patrí medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

      2. Denisa Grejtáková z II.A a Timea Vozňáková z II.A, obe patria medzi 20% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

      Blahoželáme úspešným žiakom a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy, nech Vás MATEMATIKA baví viac a viac.

      Koordinátorka súťaže: Ing. D. Vrabľová

     • Expert Geniality Show

     • Milí kolegovia, milí žiaci, predstavujeme vám najlepších z najlepších v tomto ročníku celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Títo žiaci dostali možnosť zasúťažiť si a predstaviť svoj potenciál vedomostí, ktorý naplno využili a získali pre seba a našu školu krásne umiestnenia. Medzi ocenenými nájdeme aj piatich top - expertov. Srdečne blahoželáme a tešíme sa už na ďalší ročník.

     • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR

     • Dňa 04. 05. 2023 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Prešova. Mgr. Blihárová im poskytla cenné informácie, ktoré budú potrebovať po skončení školy. Vysvetlila im ich práva, povinnosti a možnosti ponúkané štátom prostredníctvom ÚPSVaR v oblasti uplatnenia sa na trhu práce. Mgr. Maňková porozprávala o možnostiach práce v Európskej únii, o projekte EURES – Európske služby zamestnanosti. Výstižnú prezentáciu dopĺňali príkladmi z praxe a odpovedali na otázky žiakov.   

      Ďakujeme za pútavú besedu.   Ing. Mária Onderková, výchovná poradkyňa

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V dňoch 23. marca 2023 a 20. apríla 2023 sa konali dve online kolá jubilejného 25. ročníka Olympiády Mladý účtovník. Je to celoslovenská súťaž študentov stredných škôl a obchodných akadémií, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Novinkou tohtoročného súťaženia je nový oficiálny partner, a to spoločnosť KPMG. Pre 30 študentov, ktorí sa zúčastnili 2. online kola, pripravila výhru v podobe dňa otvorených dverí a troch najlepších účtovníkov 2. online kola odmení účasťou na platenej stáži. Aj v tomto školskom roku sú všetci účastníci 2. kola prijatí na prestížne univerzity bez prijímačiek. Zvoliť si môžu Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity alebo Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach.

      Súťaže sa zúčastnilo 160 žiakov z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj traja štvrtáci našej školy: Lukáš Miščík zo IV. B triedy, Tamara Lipáková zo IV. A triedy a Viktória Vasiliková zo IV. B triedy. V 1. online kole riešili počas dvoch hodín zadanie, ktoré preverilo ich teoretické vedomosti z účtovníctva aj ekonomiky. Po týždni sme sa dozvedeli výsledky tohto kola... Všetci traja skvele vyriešili zadanie a postúpili do ďalšieho kola. Radosť z postupu a zároveň aj prijatia na vysoké školy ekonomického zamerania bola veľká, ale snaha úspešne vyriešiť aj zadanie druhého kola bola ešte väčšia. Úsilie, ktoré vynaložili v ďalších dňoch prinieslo úspech 20. apríla 2023. V 2. online kole počas troch hodín preukázali nielen teoretické, ale hlavne praktické zručnosti z účtovníctva. Ich úlohou vo finálovom kole bolo vypracovať súvislý príklad za jedno účtovné obdobie v účtovnom programe Omega. Podmienkou účasti v súťaži bola aktívna kamera každého účastníka, takže sa skutočne každý z nich mohol spoľahnúť len na vlastné znalosti. Opäť po týždni sme sa dozvedeli výsledky finálového kola...

      Lukáš Miščík sa stal 3. najlepším mladým účtovníkom Slovenska!

      Tamara Lipáková je 11. najlepšou mladou účtovníčkou

      Viktória Vasiliková je 14. najlepšou mladou účtovníčkou

      Milí Lukáš, Tamara aj Viktória, veľmi sa z Vášho oceneného úsilia tešíme a želáme Vám veľa úspechov v ďalšom živote.

      Marcela Miklošová

     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 27.4.2023 sa Spojenej škole konal medziročníkový volejbalový turnaj. O priebeh turnaja sa starali telocvikárky: p. Berdisová, p.Laputková a p. Polomčáková. Žiaci bojovali o každú loptu a boli to naozaj výborné zápasy. Niektoré  boli veľmi napínavé až do posledného bodu. Všetkým hráčom patrí veľká vďaka!

      Výsledky:

      1. miesto III.A,C

      2. miesto II.A,C

      3. miesto IV.A,C

      Gratulujeme!

      Mgr.A.Berdisová

     • BARISTICKÝ KURZ

     • V dňoch 20.-21.4.2023 sa konal na našej škole pre žiakov baristický kurz na  rozšírenie zručnosti a získania aj odborných vedomosti pri robení kávy. Keďže o kurz bol veľký záujem, prebiehal 2 dni. Žiaci si mohli teoretické vedomosti vyskúšať na profesionálnom kávovari pod vedením odborníka. Na konci im bol odovzdaný certifikát baristu, ktorý im má pomôcť  v ďalšej profesijnej realizácii.

      Realizáciu kurzu organizovala: 

       Ing. Mgr. Anna Miklušová, učiteľ odborných predmetov.  

     • Deň zeme v školskom internáte

     •                DEŇ ZEME 2023 a jarné upratovanie - Oficiálna stránka obce ...

                  V rámci výchovného programu školského internátu majú možnosť žiaci vypĺňať si voľný čas rôznymi aktivitami. Tentokrát to bolo v oblasti environmentálnej výchovy, kde 20.4. žiaci ŠI sa zúčastnili úpravy a skrášľovania okolia školy.

      Touto akciou  sme si pripomenuli jeden z významných dní pre ľudstvo – Deň zeme, ktorý je 22.4 a tento rok to bolo už 53 – krát od jeho vyhlásenia. Témou tohto roku bolo: Investuj do našej planéty.

       

                                                                                          Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                              vedúca VMV a ŠI

     • Turnaj v malom futbale medzi ŠI

     • ABC Centrum voľného času v Prešove pravidelne organizuje športové aktivity pre školské internáty. Tentokrát to bol turnaj v malom futbale, ktorý sa uskutočnil 20. 4. 2023 na SOŠ technickej v Prešove.

      Náš školský internát reprezentovali: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Dávid Mihaľ, Marek Franko, Jozef Durkaj, Nicolas Michrina a Peter Nemec. Medzi súťažnými družstvami získali pekné štvrté miesto.

                                                                                                            Mgr. Iveta Ligdayová

                                                                                                               vedúca VMV a ŠI

     • Krajské kolo Flórbal SŠ ŽIAČKY

     • Vo štvrtok 20.04.2023 sa uskutočnilo KRAJSKÉ kolo vo FLORBALE žiačok a zároveň aj finále o postup na veľké SLOVENSKÉ FINÁLE. KRAJSKÉ KOLO sa odohralo v dvoch vyžrebovaných skupinách po 5 účastníkoch. Skupina "A" - hrala v hale na ZŠ Sibírska Prešov - SOŠ Polytechnické SVIDNÍK, Gymnázium STARÁ ĽUBOVŇA, Cirkevná spojená škola SNINA, Stredná ŠPORTOVÁ škola POPRAD, SOŠ Pedagogická LEVOČA 2.

      Skupina "B" - hrala v hale SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov. Do tejto skupiny sme patrili aj my. Výsledky nášho tímu:

      MASARYKOVA 24 Prešov - Gymnázium L. Stockela Bardejova : 0:0.    

      SŠ MASARYKOVA 24 - Gymnázium Spišská Stará Ves : 4:4

      SŠ MASARYKOVA 24 - Gymnázium Lipany : 5:0

      SŠ MASARYKOVA 24 - Gymnázium Humenné : 3:1

      O víťazovi našej skupiny rozhodovalo skóre, kde sme súperom vsietili o 2 góly viac ako Gymnázium Bardejov. POSTÚPILI SME zo skupiny z 1. miesta a čakal nás posledný zápas s víťazom skupiny „A“. Stála sa ním Stredná ŠPORTOVÁ škola POPRAD. O14:00hod. sa začal doslova boj o jedinú postupovú priečku na Slovenke finále. Hralo sa 2x10 minút. Veľmi fyzický súper z Popradu nás od začiatku zatlačil a prekvapil hlavne tvrdosťou a rýchlosťou. V 6. minúte sme inkasovali gól po presne umiestnenej strele súpera. Stav v prvej 10 minútové sa nemenil. Do druhej polovice sme vstúpili s tým, že potrebujeme zatlačiť na súpera už pri jeho rozohrávke a tiež troška pritvrd. V 16. minúte vyrovnala strelou z ľavej strany Simona Chomová na 1:1. Súper sa rýchlo otriasol a vytrvalo začal búšiť do našej obrany. A 12 sekúnd pred záverečným hvizdom skóroval na 1:2. Za remízového stavu by o postupujúcom rozhodovali samostatné nájazdy. Ostali sme troška smutní, no len na chvíľu. Bol to úspech dostať sa takto ďaleko. Pogratulovali sme súperovi a zaželali veľa šťastia. Bol lepší, preto si zaslúžil postup.

      CELKOVÉ UMIESTNENIE:

      1. MIESTO - Športová škola Poprad

      2. MIESTO - Spojená škola MASARYKOVA 24 PREŠOV

      3. MIESTO - SOŠ Pedagogická Levoča

      Záverom chcem vyzdvihnúť výkon našich dievčat, ktorým sa prezentovali počas všetkých kôl priebehom súťaže. Výborná partia a túžba po úspechu ich zdobila po celý čas. Ešte raz Vám Ďakujeme za ukážkovú reprezentáciu a pre nás ste víťazkami aj tak Vy. Bola to jazda.

      Mgr. Katarína Polomčáková