• Novinky

      • Olympiáda v ruskom jazyku

      • Dňa 12.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách – B1, B2, B3.  Vedomosti žiakov boli na výbornej úrovni. Umiestnenie žiakov podľa kategórií je uvedené v priložených výsledkových listinách.

       Víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!

       Postupujúcim do krajského kola želáme VEĽA ÚSPECHOV!

       B1vyhodnotenie       B2vyhodnotenie       B3vyhodnotenie

     • Vianočný jarmok
      • Vianočný jarmok

      • Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas sme v priestoroch našej telocvične usporiadali vianočný jarmok, na ktorom každoročne jednotlivé triedy prezentujú typické vianočné tradície a rôzne vianočné maškrty. Počas jarmoku prebiehala charitatívna zbierka. Výťažok sa rozdelí medzi žiakov, ktorí to najviac potrebujú. Podarilo sa nám vyzbierať 400€. Týmto sa chceme všetkým darcom srdečne poďakovať a prajeme vám ŠŤASTNÉ a VESELÉ!    /Fotogaléria/

     • Vianočné posedenie
      • Vianočné posedenie

      • Koniec roka sa neodbytne blíži a všetci si užívajú posledné dni v tomto roku. Naši pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci sa zišli na vianočnom posedení, na ktorom si tieto posledné chvíle spoločne užili. Študenti zahájili posedenie krátkym programom, ktorým pripomenuli pravý význam týchto sviatkov.  

       /Fotogaléria/

     • Olympiády v anglickom jazyku
      • Olympiády v anglickom jazyku

      • Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala pre žiakov našej školy školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 13 žiakov z rôznych tried si zmeralo sily najprv v písomnej testovej časti a najlepší 6 z nich postúpili do ústnej časti, kde bolo ich úlohou prerozprávať príbeh podľa obrázka. Snahu všetkých zúčastnených sme ocenili a prajeme im do ďalších súťaží len to najlepšie. Ešte raz, ďakujeme.                                                   

       vedúca PK CUJ: Mgr. Amanová              /Fotogaléria/

     • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY
      • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY

      • Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník ŠKOLSKEJ SHOW. Súťažilo sa v kategóriách

       MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY.

       V kategórii MISS súťažilo 10. súťažiacich, ktoré najprv predviedli svoj obľúbený outfit a predstavili sa. Pokračovali promenádou v spoločenských šatách a svoj intelekt preukázali v krátkom interview s moderátormi. O titul krásy bojovali: Barbora Baranová I.A, Timea Kuchtová I.A, Ruth Zimová I.B, Sarah Bednáriková I.C, Natália Belyová I.C, Nikola Kaminská I.C, Dominika Kollárová I.C, Vladyslava Zhvaliuk II.B, Kristína Kertysová II.C, Viktória Slebodníková II.C.

       Kategórie MISTER sa zúčastnilo 5 súťažiacich: Lukáš Bartoš I.A, Sebastian Bochkor II.B, Aristidis Tsimprakis II.B, Matúš Čabala II.C, Simon Juščák II.C.

       Súťaž TALENT ŠKOLY prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii „Vlastná tvorba“ boli prihlásené: Katarína Lizáková II.A, Kristína Kaduková III.A. „Hudobné umenie“ predviedli súťažiaci: Silvester Vainraukh I.C, Dáša Lejková I.C, Jakub Trebuňák II.B, duo Tomáš Adamko a Michal Stanislav Majdák IV.B.

       Porota nakoniec dospela k výsledkom v jednotlivých kategóriách a boli ocenení nasledujúci výhercovia:

       TALENT ŠKOLY 2018

       Víťazkou kategórie „Vlastná tvorba“ sa stala Kristína Kaduková III.A, ktorá predviedla svoje fotografie, maľby a odevy. Víťaz kategórie „Hudobné umenie“ Silvester Vainraukh I.C očaril svojim spevom a hrou na gitare.

       MISTER ŠKOLY 2018

       2. Vicemister školy 2018 – Sebastián Bochkor II.B

       1. Vicemister školy 2018 – Lukáš Bartoš I.A

       Mister školy 2018 – Aristidis Tsimprakis II.B

       MISS ŠKOLY 2018

       2. Vicemiss školy 2018 – Vladyslava Zhvaliuk II.B

       1. Vicemiss školy 2018 – Timea Kuchtová I.A

       Miss školy 2018 – Sarah Bednáriková I.C

       Výhercov dekorovala predsedníčka poroty pani zástupkyňa Ing. Marta Drabová, ktorá im taktiež odovzdala diplomy a vecné ceny.

       /Fotogaléria/

     • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor
      • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor

      • V dňoch 7.10. -12.10.2018 sa žiaci II.C – odbor manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe v stredisku Červený Kláštor. Žiaci si pobytom v krásnom prostredí prehĺbili svoje vedomosti z odborných predmetov, ako aj nacvičili reálne činnosti, ktoré sú spojené s ich profesiou.

       Počas pobytu v penzióne Pĺtnik si mali možnosť vyskúšať činnosti obsluhujúcich, animátorov, manažérov. Navštívili zaujímavosti oblasti a následne realizovali marketingový prieskum a návrh pre rozvoj cestovného ruchu – jeho podporu. Pochopili význam cezhraničnej spolupráce.

       Zrealizovali besedu s manažérom marketingu kúpeľov Smerdžonka, s riaditeľkou OOCR Severný Spiš Pieniny, vyskúšali si samotné sprevádzanie v Červenom kláštore, absolvovali výstup na Tri koruny, splavovali Dunajec, úspešne zvládli cyklotúru Červený Kláštora - Niedzica, pripravovali animačný program pre svojich spolužiakov a partnerskú školu z Ústí nad Orlici, získali nové poznatky z ochrany prírody a pamiatok UNESCA. Navštívili hrad v Starej Ľubovni, kaštieľ Strážky, kde sa spolu so žiakmi z odboru Dizajn interiéru presvedčili o bohatstve kultúrneho dedičstva a jeho význame pre cestovný ruch.

       Žiaci sa naučili plánovať, navrhovať, hodnotiť, a v neposlednom rade fungovať ako tím. Z odbornej praxe žiaci spracovali správu z praxe, v ktorej zhodnotili svoje očakávania a výsledky z praxe.

       RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Kočárová          /Fotogaléria/

     • Imatrikulácia 1. ročníkov
      • Imatrikulácia 1. ročníkov

      • Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia troch tried prvých ročníkov.

       Organizáciu celej akcie mali na starosti tretiaci.  Hlavnou témou  bola „Budúcnosť“. Žiaci 1. ročníkov si mali pripraviť predstavenie seba samých v budúcnosti. To bola ich úloha – predstaviť sa svojim starším spolužiakom a učiteľom zaujímavou ukážkou – napr. scénka, pieseň, tanec. Ďalšou podmienkou bolo oblečenie v čierno bielej farbe.

       Samotná akcia prebiehala v telocvični našej školy. Tému dotvárali zaujímavé kulisy, ktoré vytvorili žiaci III.A triedy.

       Imatrikulácia začala zaujímavou prezentáciou – video o budúcnosti, ktoré nahradil moderátor Daniel. Oboznámil nás s programom a postupne uvádzal jednotlivé triedy, ktoré sa predstavili spolu s triednym učiteľom. Mohli sme sa zúčastniť moderného rokovania, vidieť tanec budúcnosti, spolu  sme sa mohli teleportovať na Jupiter a zúčastniť sa prehliadky planéty.

       Následne všetci prváci zložili sľub škole, boli pasovaní svetelným mečom a prešli cez bránu do inej dimenzie – stali sa riadnymi členmi našej školy. Každý žiak získal certifikát a sladkú odmenu.

       Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, najmä prvákom a tretiakom a ich triednym učiteľom.

       Magdaléna Planá III.D

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 23.11.2018 naši žiaci prijali výzvu a prekonali svoje obavy, keď sa rozhodli darovať krv tým, ktorí to potrebujú. Žiacka školská rada v spolupráci s transfúznou stanicou zorganizovala Študentskú kvapku krvi v priestoroch našej školy. Pôvodne sa prihlásilo spolu 30 žiakov a pedagógov, ale cez lekársku prehliadku ich nakoniec prešlo 22. Chceme sa týmto všetkým darcom zo srdca poďakovať a tešíme sa na nich už o pár mesiacov.    

      • Finančná olympiáda

      • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy

       FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka našim stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

       Kto sa môže do súťaže zapojiť?

       Každý študent SOŠ podnikania.

       Kto bude zaradený do súťaže?

       Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.                    Finančná_olympiáda_plagát

      • Pilotné testovanie

      • 28.11.2018 – sa naša škola zapojí do pilotného overovania testovacích nástrojov z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov maturitného ročníka, ktoré realizuje NÚCEM.

       Testovania sa zúčastnia vybraní žiaci maturitného ročníka. Pilotné testovanie predstavuje pre študentov možnosť vyskúšať si ešte pred riadnym termínom EČ MS typy maturitných úloh, ktoré sa bežne objavujú na EČ MS a pre NÚCEM je veľkou pomocou pri tvorbe banky testovaných úloh.

     • I-bobor 2018
      • I-bobor 2018

      • V dňoch 13. 11.2018 a 15.11.2018 sa na našej škole konala informatická súťaž I-bobor, na ktorej sa spolu zúčastnilo 29  žiakov. 12 žiakov v kategórii Senior a 17 žiakov v kategórii Junior.

       Úspešní riešitelia, ktorí získali nad 50 bodov:

               1. Anna Jurkovičová            II.C                                  

               2. Lívia Lengerová               II.C                                  

               3. Lucia Nagyová                 II.C                                  

               3. Patrícia Struková             II.B                                  

               3. Sofia Redajová                I.C

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a prajeme im súťaživého ducha. Víťazom  blahoželáme.

       Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová      /Fotogaléria/

     • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava
      • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava

      • V októbri sa žiaci III.C – odboru: Styling a marketing zúčastnili výstavy Leonardium, kde strávili 2 hodiny výučby formou hry v rámci predmetu Propagačná a reklamná tvorba.  Žiaci sa zoznámili  s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou.

       V Leonardiu mohli naši žiaci manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy, naučiť sa nové techniky kreslenia, zostavovať geometrické štruktúry a vyskúšať mnoho iných kreatívnych aktivít. Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezanie.

       Ing. D. Vrabľová        /Fotogaléria/

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      • Dňa 15. novembra 2018 sa žiaci IV.D triedy zúčastnili edukácie formou hry pre posilnenie finančnej gramotnosti. Táto hra sa nazýva Finančná sloboda. Žiaci boli vedení pani Mgr. Ivanou Servanskou, Manager OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

       Počas hry s moderátorom 6-30 účastníkov sa stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý tím dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

       Produkty v hre majú veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok. Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny a to sú:

       1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
       2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie detí, dovolenka…)
       3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

       Hrali sme v 12 tímoch, v každom tíme boli dvaja a na konci tejto hry získali šiesti spolužiaci s najlepším konečným stavom diplom. Prvé miesto získala Laura Vasilková a Alexandra Kuzmiaková, druhé miesto Simona Galuščáková a Kristián Malec a posledné tretie miesto získali Janka Ridilová a Viktória Suchalová.

       Táto hra je veľmi zaujímavá, naučili sme sa, ako treba hospodáriť s peniazmi. Aj takto - formou hry môže byť vyučovanie zaujímavejšie a určite, keby bola príležitosť, zopakovali by sme si to znova. Ďakujeme.

       Michaela Slovíková a Henrieta Koľšovská  IV.D - MRCR              /Fotogaléria/ 

     • SPOMÍNANIE
      • SPOMÍNANIE

      • „ Ancora  imparo!“ Michelangelo  Buonarroti, výrok  slávneho  talianskeho   renesančného  umelca – „Stále  sa  učím!“ bol  mottom  vzdelávacieho  podujatia  dňa  14.11.2018,  kedy  sme  na pôde  našej  školy  privítali  veľmi  vzácnych  hostí,  ktorí  prostredníctvom  svojich  spomienok  na osobné  i pracovné  kontakty,  odokryli  žiakom  umeleckých  odborov   poznané   i menej  známe  fakty  zo života  a tvorby  výnimočného  výtvarného  umelca,  ľudsky  vzácneho človeka,  prešovského  sochára  a figuralistu,  záchrancu  sakrálnych  pamiatok -  akademického  sochára  Dušana  Pončáka.

       Svojim  spomínaním  na Majstra   vytvorili  neopakovateľnú  atmosféru  charizmatickí  hostia :  pani PhDr. Darina Petranská -  držiteľka  Ceny  mesta  Prešov 2013  za záchranu  a prezentáciu  kultúrneho  dedičstva a sprievodkyňa  pozoruhodnosťami  nášho  mesta,   pani Mgr. Andrea Sivaničová   znalkyňa  histórie a umenia  pôsobiaca  aktuálne  v mestskej  knižnici,  sprievodkyňa  pri Objavovaní  Prešova,  naša  vzácna  kreatívna  a inšpiratívna  kolegyňa, autorka mnohých úspešných projektov -  pani Mgr. Natália Prostredná – Majstrova neter   a  mimoriadne  vzácny  hosť – Majstrov  brat, pán MUDr. Ivan Pončák. 

       Príjemná, umením, nevšednými  informáciami  i humorom  nasýtená  atmosféra  poskytla  zaujímavú  formu  vzdelávania v oblasti  dejín kultúry  i poznanie  tej  našej – regionálnej,  a spríjemnila  deň  všetkým  prítomným.  

       Za prípravu  tohto  podujatia  patrí  poďakovanie  všetkým,  ktorí  prispeli  k jeho  realizácii – všetkým  cteným  hosťom ,  pani Mgr. Natálii  Prostrednej  za spoluprácu  na prípravách a realizácii podujatia, pani PaedDr. Mgr. Anne Simkovej,  za pomoc pri realizácii   podujatia, pani  Ing. arch. Silvii Šillovej  za  poskytnutie  originálov  diel  Majstra, žiakom  III.A  triedy,  ktorí  pripravili  priestor  a priebeh  stretnutia.  Vďaka  patrí  aj  všetkým  zúčastneným  žiakom  umeleckých  odborov  a prítomným  pedagógom  za vytvorenie  príjemnej  atmosféry!

       Mgr. Martina  Leláková     /Fotogaléria/

     • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove
      • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

      • Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci IV. B triedy v rámci vyučovacích predmetov Právo v praxi  a Základy práva Európskej únie zúčastnili Dňa otvorených dverí Krajského súdu v Prešove pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti. Žiakov privítali pracovníci krajského súdu a ponúkli im možnosť zblízka pozorovať činnosť zamestnancov justície a spolupracujúcich organizácií, tiež prehliadku pracoviska a možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní a činnosti krajského súdu. Mali možnosť zúčastniť sa chodu inštitúcie, nahliadnuť do kancelárií, pojednávacích miestností a oboznámiť sa prácou sudcov, úradníkov, administratívneho aparátu a správy súdu.  Žiakov  zaujala  ukážka Zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže so služobným psom proti páchateľovi. Prínosom návštevy krajského súdu bolo využitie možnosti byť osobne informovaný o svojich právach a o spôsobe fungovania súdov v bežnej praxi.

       Krajský súd v Prešove bol zriadený zák. č. 328/1996 Z. z.  k 1. 1. 1997 a v súčasnej dobe sídli v Prešove na ul. Hlavnej č. 22. V pôsobnosti krajského súdu je 8 okresných súdov.

       Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove sa konal pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a ďalších stavovských organizácií. Spolu môžeme konštatovať, že bol prínosom pre vyučovací proces a pekným zážitkom...

       JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

       /Fotogaléria/

     • Umelecká vernisáž
      • Umelecká vernisáž

      • V dňoch 7.10 - 12.10.2018,  sa žiaci našej školy  II.A triedy umeleckého odboru dizajn interiéru a odevný dizajn, zúčastnili medzinárodného maliarskeho plenéru, spolu so žiakmi partnerskej školy – STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY z ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z ČESKEJ REPUBLIKY, v priestoroch obce ČERVENÝ KLÁŠTOR. Témou plenéru bolo spracovanie miestnej prírodnej scenérie a architektúry formou kresby a maľby žiakmi zúčastnených strán.

       Výsledky ich výtvarného snaženia sú prezentované vo výstavných priestoroch Šarišskej galérie v Prešove, prostredníctvom výstavy plenérových prác, trvajúcej do 9. 12. 2018, uvedenej slávnostnou vernisážou dňa 25.10.2018.

       Žiakov umeleckých odborov našej školy počas plenéru odborne viedol  Mgr. Art. Rastislav Mravec. Žiakov českej partnerskej školy odborne viedli pedagógovia  Mgr. Art. Martina Novotná a Mgr. Art. Jaroslav Habrman.

       Pri realizácií plenérovej praxe spolupracovali žiaci II.C triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorých odborne pedagogicky viedli RNDr. Ing. Mária Vavreková a Ing. Jana Kočárová.

       /Fotogaléria_PLENÉR/

       /Fotogaléria_VERNISÁŽ/

     • Záložka spája školy
      • Záložka spája školy

      • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

       Záložka do knihy spája slovenské školy:

       Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

       Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

       Naša škola sa do projektu prihlásila. Bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci. Do konca októbra sme si vymenili záložky vyrobené žiakmi obidvoch škôl.

       Nami bolo zaslaných 28 záložiek vytvorených žiakmi 1., 2. a 3. ročníka.. Podobný počet sme dostali. Žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, mali možnosť vybrať si záložku vytvorenú v partnerskej škole.

       Niektoré záložky žiaci vytvorili samostatne, no mnohé ďalšie vyrábali pod vedením Bc. Ľudmily Vargovčíkovej žiaci ubytovaní na internáte.

       Veríme, že aj táto kreatívna aktivita  je jednou z možností, ako podporiť dnes tak často skloňovanú čitateľskú gramotnosť mladých ľudí.

       Mgr. Antónia Jadušová,PhD.            /Fotogaléria/

     • Volejbalový turnaj
      • Volejbalový turnaj

      • Dňa 24.10.2018 CVČ ABC v Prešove zorganizovalo pre žiakov školských internátov volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Náš školský internát pod vedením Bc. Pistrákovej reprezentovali: Anna Jurkovičová, Mária Pavlíková, Viktória Neupauerová, Sarah Bednariková, Anastázia Olčáková, Beáta Chovancová, Mária Blizmanová, Jaroslava Šulíková, Erik Knut, Sebastian Bochkor. Celý priebeh turnaja bol sprevádzaný  radosťou zo zdravého súťaženia a povzbudzovania jednotlivých tímov. Naše družstvo predviedlo vo všetkých zápasoch veľmi peknú hru a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

       /Fotogaléria/

     • Imatrikulácia na ŠI
      • Imatrikulácia na ŠI

      • Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila v školskom internáte "Imatrikulácia" novoprijatých žiakov. Hlavným organizátorom už tradične je Žiacka rada pri ŠI v spolupráci so žiakmi tretieho ročníka. Tentokrát pod patronátom Bc. Pistrákovej a Mgr. Vargovčíkovej. Témou tohtoročnej imatrikulácie bola Spartakiáda. Jednotlivé družstvá pod patronátom tretiakov nacvičili spartakiádne vystúpenia, súčasťou večera boli aj netradičné súťaže a prezentácia talentov.

       Vyvrcholením bolo zloženie sľubu a slávnostné prijatie 44 nových študentov do cechu internátneho. V druhej časti imatrikulácie mali všetci žiaci možnosť sa zabaviť pri disco hudbe.

       /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar