• Novinky

      • Voľby do ŽŠR

      • Milí spolužiaci,

       dňa 16.10.2018 sa na našej škole uskutočnili voľby do žiackej školskej rady. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkami volieb.

       Členmi žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole podnikania v Prešove v školskom roku 2018/2019 budú nasledujúci žiaci:

       Veronika Balážová I.C, Viktória Iľková I.C, Emma Vitteková II.A, Jakub Trebuňák II.B, Anna Jurkovičová II.C, Lívia Lengerová II.C, Zuzana Majcherová III.A, Stella Szentpétery III.B, Adrián Čapo IV.B, Patrik Jurečko IV.B, Marek Tančák IV.C.

       Ako hosť na zhromaždeniach žiackej školskej rady sa zúčastní náhradníčka

       Klaudia Brabcová I.B.

       Všetkým novozvoleným členom žiackej rady srdečne blahoželáme a prajeme im veľa energie a entuziazmu pri výkone svojej činnosti v tomto školskom roku.

      • Výsledky volieb do Rady školy

      • Za členov Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov boli dňa 15.10.2018 v tajnom hlasovaní zvolení Ing. Jozef Hodoši a Mgr. Rastislav Zima.

      • Voľby do Rady školy

      • Dňa 15.10.2018 (pondelok) sa uskutoční opakovaná voľba do Rady školy pri SOŠP v kategórii zástupcovia rodičov. Voľby budú prebiehať v čase od 7,00 do 15,00 hod. vo vestibul školy.

       Dôvodom na opakovanú voľbu je, že pri prvej voľbe nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Voliť môže každý jeden rodič alebo zákonný zástupca žiakov, ktorého dieťa je žiakom školy, pričom v prípade, že na škole študuje viac jeho detí, môže uplatniť len 1 hlas.

       Kandidátmi do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov sú Ing. Jozef Hodoši, Peter Tobiaš a Mgr. Rastislav Zima.

      • Voľby do žiackej školskej rady

      • Milí študenti,

       dňa 16.10.2018 sa na našej škole uskutočnia voľby do žiackej školskej rady.

       Z možných kandidátov sa členmi ŽŠR môžu stať 11 žiaci, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pozorne si prezrite profily kandidátov, aby ste svoj hlas dali tej správnej osobe, ktorá bude v ŽŠR prezentovať vaše názory a požiadavky.

       Voľby do ŽŠR budú prebiehať podľa rozpisu počas prvých štyroch vyučovacích hodín v telocvični, kde budú 4 volebné komisie. Každý účastník volieb na kandidátke zakrúžkuje maximálne 11 kandidátov podľa svojho slobodného výberu. Ak označí viacerých kandidátov, jeho volebný lístok sa stáva neplatným. Po ukončení volieb sa volebné komisie presunú do miestnosti č. 204, kde spočítajú platné a neplatné volebné lístky. Správnosť sčítania overí centrálna volebná komisia. Následne sa výsledky volieb uverejnia na web stránke školy a na nástenke ŽŠR.

       1. vyučovacia hodina - žiaci 1. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       2. vyučovacia hodina - žiaci 2. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       3. vyučovacia hodina - žiaci 3. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       4. vyučovacia hodina - žiaci 4. ročníka pod dozorom vyučujúcich

       Tešíme sa na vašu účasť!!!

       Zoznam_kandidátov_do_ŽŠR

     • Malý futbal
      • Malý futbal

      • Dňa 26.9.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj Školských internátov  v Malom futbale , ktorý  zorganizovalo ABC- centrum voľného času Prešov. Zápasy turnaja sa odohrali na ihrisku  SOŠ technickej v Prešove. Turnaja sa zúčastnilo päť súťažných tímov. 

       ŠI pri SOŠ podnikania reprezentovali žiaci: Sebastian Bochkor, Vasil Mahurskyy, Daniel Bakajsa, Jozef Selep, Erik Knut, Peter Kačmár, Šimon Filip, Marek Genčúr, Damián Michalko, Tadeáš Hovanec a Ondrej Varga.

       Jedenástka našich chlapcov získala pekné 3. miesto.

       Bc. Janka Pistráková                               /Fotogaléria/

      • Oznam pre rodičov

      • Dňa 11.10.2018 (štvrtok) sa počas plenárneho zasadnutia Združenia rodičov školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove, so začiatkom o 15,30hod., uskutočnia voľby do Rady školy pri SOŠP z radov rodičov žiakov školy.

       Voľby členov Rady školy zo zástupcov rodičov sa uskutočnia na základe výzvy predsedu PSK.  Zvoliť sa majú dvaja zástupcovia rodičov. Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do 9.10.2018.

       Pri voľbe členov rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa vo štvrtok 11.10.2018 nezúčastní plenárneho zasadnutia, na ktorom táto voľba prebehne, viac ako polovica rodičov školy, budú vyhlásené nové opakované voľby, ktoré sa uskutočnia v iný deň, najneskôr ale na základe výzvy predsedu PSK, do 31.októbra 2018.

       Preto žiadame rodičov školy, aby sa zúčastnili plenárneho zasadnutia a táto voľba mohla prebehnúť. Rada školy je veľmi dôležitým orgánom v živote školy, kde napríklad okrem iného volí riaditeľa školy, sú jej prednášané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy, správy o hospodárení školy, návrhu rozpočtu školy, počte tried, prijímacích skúšok atď. Budeme radi, keď sa nielen zúčastníte tejto voľby, ale aj prejavíte záujem byť členom rady školy a podieľať sa na jej rozvoji.

       Program členskej schôdze RZ pri SOŠP:

       1. Otvorenie
       2. Informácia o voľbách do Rady školy a voľba volebnej a mandátovej komisie
       3. Informácia o IES certifikáte
       4. Voľba zástupcov rodičov žiakov do Rady školy
       5. Správa o činnosti rodičovskej rady v šk. roku 2017/18
       6. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2017/18
       7. Správa revíznej komisie o hospodárení s fin. prostriedkami 2017/18
       8. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2018/19
       9. Schválenie rozpočtu na školský rok 2018/19
       10. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk. roku 2017/18    
       11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy
       12. Diskusia
       13. Uznesenie.
       14. Záver.  
      • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 2. septembra 2018 (t.j. nedeľa) od 17.00 do 21.00 hod.

       Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2018 predstavuje preddavok 80,- €, úhrada na číslo účtu číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

     • Slávnostná akadémia
      • Slávnostná akadémia

      • Dňa 27. júna 2018 sa v priestoroch kina SCALA konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky predniesla slávnostnú báseň žiačka III.A triedy. Slávnostnú akadémiu pozdravili členovia Žiackej školskej rady. Slovo odovzdali zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie, pani PaedDr. Márii Havrillovej, ktorá privítala všetkých prítomných. Pani zástupkyňa zhodnotila školský rok 2017/18, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach. Vyhodnotila maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov.

       Ďalšia časť slávnostnej akadémii bola venovaná žiakom, ktorí boli ocenení riaditeľom školy za dosiahnuté mimoškolské ale aj školské úspechy. Najlepším žiakom školy odovzdal riaditeľ školy ďakovné listy a finančné odmeny.

       Najlepšou triedou bola určená trieda II.C, študijných odborov ekonomické lýceum a styling a marketing.

       Zároveň Žiacka rada odmenila pána riaditeľa veľkou kyticou za všetko, čo urobil pre žiakov našej školy.

       Na záver pán riaditeľ poďakoval pedagógom za ich celoročnú prácu a poprial učiteľom a žiakom príjemné prežitie letných prázdnin. Po slávnostnej akadémii sme si pozreli filmové predstavenie.

       /Fotogaléria/

     • Slávnostné vyraďovanie absolventov
      • Slávnostné vyraďovanie absolventov

      • SOŠ podnikania dňa 01. júna 2018 o 09:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok predsedkyňou celoškolskej maturitnej komisie. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom, vedeniu školy a predsedníčke celoškolskej maturitnej komisie krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES. Zároveň pán riaditeľ odovzdal aj ďakovný list žiackej školskej rady. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote.   /Fotogaléria/

      • Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka

      • V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe.  /informácie_pre_žiakov/

     • Čitateľská gramotnosť - školské kolo
      • Čitateľská gramotnosť - školské kolo

      • Dňa 26.4. 2018 sa konalo školské kolo súťaže v čitateľskej gramotnosti určené pre prvákov a druhákov. Súťaže sa zúčastnilo  22 žiakov, ktorí v časovom limite 45 minút pracovali z ukážkami textov z rôznych oblastí. Ich úlohou bolo odpovedať na 28 otázok /16 otázok s možnosťou výberu a 12 otázok s krátkou odpoveďou /. Priemerná úspešnosť súťažiacich bola 69,64%. Prví traja najúspešnejší žiaci, boli ocenení diplomami a vecnými cenami.

       1.miesto – Julia Ševcová 1.B          2.miesto – Monika Mikčová 2.A           3.miesto – Ela Tobiášová  2.C

       Úspešným súťažiacim blahoželáme!                     Spracovala: Mgr. Antónia Jadušová, PhD.                /Fotogaléria/

     • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka
      • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

      • Dňa 18.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa.  /Fotogaléria/

      • Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity

      • V zmysle Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na rok 2017 - 2020 sa jednotliví žiaci prvého ročníka SOŠ podnikania v Prešove zúčastnia komplexného merania, ktorého obsahom bude antropometria, meranie krvného tlaku a pulzu, kapilárny odber krvi, držanie tela, spirometria a záťažové testy v podobe Ruffierovho testu a jednoduchého ergometrického testu na stacionárnom bicykli. Všetky podstatné informácie ohľadom tohto testovania, ako aj organizačného zabezpečenia a rozpisu testovania jednotlivých žiakov sú uvedené v prílohe. 

       Informácie_pre_rodičov_o_NAPPPA                Menný_zoznam_žiakov

     • Prednáška a beseda z oblasti financií
      • Prednáška a beseda z oblasti financií

      • Dňa 26.4.  sa  žiaci 2.ročníka /II.B, II.C/ zúčastnili na  besede so zameraním na edukáciu vo finančnej gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo..../.  Prednášku a besedu viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš, manažéri spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. zo Sabinova.

       Táto finančná poradenská spoločnosť ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

       V  rámci diskusie nechýbal  priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov. Prednášku a besedu pre žiakov našej školy zorganizovala Ing. Džoganíková I. a  Mgr. Šebejová J.        /Fotogaléria/

     • Módna línia mladých 2018
      • Módna línia mladých 2018

      • Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIII. ročník tohto podujatia sa konal dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

       Organizátorom bola naša škola SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Súťaž podporuje stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIII. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 15 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech a 2 školy z Ukrajiny. Počas súťaže bolo predvedených 626 modelov v 147 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa malo zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

       Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

       V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení:

       doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Gabriel Spišak, Mgr. Kokoruďová Júlia, akad. mal. Anna Hausová, Mgr. Art. Oliver Filan,  Katarína Halasová a Jaroslava Wurll Kocanová.

       Ocenenia boli určené odbornou komisiou bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA a mimoriadne ocenenia: Cena diváka, Cena poroty, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

       /Fotogaléria/ Výsedkova_listina_MLM_2018

      • Deň narcisov

      • Milí spolužiaci,          

       opäť je tu deň narcisov 13. apríl a s ním spojená aj veľká kampaň  na podporu boja proti rakovine.

       Aj napriek tomu, že sa podstatne zvýšila informovanosť ľudí so spomínanou diagnózou a mnohé témy sa odtabuizovali, stále je vysoké percento chorých, ktorí vyhľadávajú lekársku pomoc neskoro...

       Pomôžte aj Vy svojim dobrovoľným príspevkom prostredníctvom „Ligy proti rakovine“ a pomôžete tým, ktorí Vašu pomoc veľmi potrebujú.

       Liga proti  rakovine je dobrovoľná, nezávislá a nezisková organizácia, ktorá je registrovaná od roku 1990. Svoju činnosť zameriava na pomoc chorým na rakovinu. Pracuje bez podpory štátu a je odkázaná výlučne na pomoc verejnosti, teda aj nás.

       Naša škola sa do tejto humánnej činnosti zapája od roku 1999.

       Dňa 13. apríla   /v piatok/ Vám budú ponúkať dievčatá našej školy  narcis - kvet ľudskosti /za dobrovoľný príspevok/ v PKO - Čierny orol.

       Zapojte sa aj Vy  do  aktivity, ktorou dávate najavo, že problém nádorových ochorení Vám nie je ľahostajný.

       Ďakujeme Vám!

      • PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov

      • Naša škola sa v mesiaci apríl 2018 zapojí do veľkého medzinárodného výskumu PISA, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne čitateľských, matematických a prírodovedných schopností 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2018 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta.

       Zapojením sa do testovania PISA sa žiak stáva spolutvorcom dôležitých rozhodnutí vo vzdelávaní na najvyššej úrovni, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie.

       Žiaci v testovaní  PISA riešia vo všetkých zúčastnených krajinách rovnaké úlohy a dostávajú rovnaké pokyny. Výsledok testu sa nevyhodnocuje pre jednotlivého žiaka, nemá vplyv na jeho výsledky v škole, neumožňuje identifikovať individuálneho žiaka – zachováva sa anonymita počas celého testovania.

       Jednotlivé cykly PISA majú svoje prioritné zameranie, vždy na inú gramotnosť - v PISA 2018 to bude čitateľská gramotnosť.

       Testovanie na národnej úrovni realizuje:

       Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

       Web: www.nucem.sk (Medzinárodné merania/PISA)

      • Talentové skúšky

      • Vážení rodičia,

               dnes 27.03.2018 sa konali talentové skúšky na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Talentových skúšok sa malo zúčastniť 34 žiakov, zúčastnilo sa ich len 27. Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy pozve  neprítomných žiakov na talentovú skúšku v náhradnom termíne dňa 05.04.2018.

                Výsledková listina všetkých uchádzačov bude zverejnená z I. aj náhradného termínu dňa 05.04.2018 v poobedňajších hodinách najneskôr do 16.00 hod.. Dňa 06.04.2018 sa v čase od 08,00 hod.  do 17,00 hod. uskutoční  zápis prijatých uchádzačov o talentovú skúšku.

                 Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili talentovej skúšky v I. termíne, úspešne vyhoveli kritériám talentovej skúšky.

        

                                                                                                                                              Ing. Stanislav Kuchta, MBA, v.r.

                                                                                                                                                             riaditeľ SOŠP

      • 7. ročník amatérskej fotografie

      • Milí žiaci. Minulý týždeň  sme zaznamenali jarnú rovnodennosť aj Medzinárodný deň vody.  Príroda sa nám prebúdza zo zimného spánku. Je čas ísť do prírody, či na prechádzky mestom. Pre tých, čo radi pozerajú na svet cez objektív fotoaparátu, vyhlasujeme 7. ročník školského kola amatérskej fotografie.  

       Aby sme mohli súťaž ukončiť k 22. aprílu tj. ku Dňu Zeme, zaradili sme aj kategóriu Ekoplagát.

       Súťažné práce posielajte do 20. 4. 2018 v digitálnej podobe na adresu: vavrekova.maria@gmail.com

       /Ekoplagát/       /Súťaž_v_amatérskej_fotografii_vyhlásenie/

      • Semifinalisti celoštátnej súťaže Národnej galérie

      • Dňa 22.03.2018 prebehlo na pôde Východoslovenskej galérie v Košiciach semifinále celoštátnej umeleckej súťaže pod názvom Identita, kde našu školu reprezentovali tri tímy pod odborným vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. Do semifinále tejto súťaže postúpili s projektom Kolour Flat žiaci II.A triedy Lucia Uličná, Alexander Sabol, Alžbeta Sabolová, Veronika Vrábeľová, Monika Mikčová, Adam Markuš, Benjamín Murín, s projektom Difference between us žiačky III.A Kristína Baranová, Katarína Lacková, Bianka Šulíková a projektom Soľ nad zlato žiačka IV.A Veronika Hodošiová. Napriek tomu, že vavríny víťazstva naše tímy nezískali, dôstojne odprezentovali svoje projekty, ktoré s nadšením a invenciou realizovali počas šiestich mesiacov v exteriéri , ale aj v priestoroch školských ateliérov. Z Košíc si priniesli nové skúsenosti, umelecké zážitky a inšpirácie pre svoj ďalší odborný rast.
       Všetkým súťažiacim ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme veľa elánu do ďalšej tvorivej práce.

       /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar