• Novinky

      • Elektronické vzdelávanie

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom školy, že od 13.03.2020 do 27.03.2020 dochádza k prerušeniu priamej vyučovacej činnosti. Riaditeľ školy a pedagogickí zamestnanci sú povinní zabezpečiť také formy vzdelávania žiakov, ktoré budú kompenzovať fakt, že žiaci nie sú priamo v škole. Škola prechádza na elektronickú formu vzdelávania, čiže učitelia Vám budú zadávať  elektronicky úlohy a následne vypracované ich budú kontrolovať. Učitelia Vás budú kontaktovať a vzájomná kumunikácia bude prebiehať v čase vyučovania podľa rozvrhu hodín v rámci týždňa. V prípade straty prihlasovacích údajov na EduPage, kontaktujte triednych učiteľov a v prípade straty kontaktných údajov na Office 365, kontaktujte Ing. A. Škultétyho email: skultety@sospodnikania.sk

      • Zmena termínu písomnej maturitnej skúšky

      • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní, alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1 a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk

       V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa § 150, ods. 5) a v súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na deň 13.3.2020 (piatok). Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných dôvodov – v súvislosti s koronavírusom.

       Od 16.3.2020 (pondelok) sú na území Slovenska zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27. marca 2020. Sledujte ďalšie informácie.

       Riaditeľské_voľno_13.3.2020

      • Zrušenie stretnutia so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe

      • Na základe opatrení Prešovského samosprávneho kraja z 9. marca 2020 po zasadnutí krízového štábu k zníženiu rizík šírenia koronavírusu sa školám až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí. Na základe tohto opatrenia sa ruší stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe, ktoré malo byť realizované 13.marca 2020 o 16,00 hod. Bližšie informácie ohľadom realizácie zahraničnej odbornej praxe na Cypre, alebo v Nemecku budú poskytnuté v najbližšom období.

       ZRŠ pre PVaOP - Ing. Bohuš Popík, MBA

      • Usmernenie MŠ SR o koronavíruse

      • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia. USMERNENIE

       SOŠ podnikania z uvedeného dôvodu zavádza od 10. marca 2020 /utorok/ kontrolu telesnej teploty každej osoby vstupujúcej do budovy školy /žiak, zamestnanec aj návšteva/. Ak sa zistí zvýšená telesná teplota, bude žiak, alebo zamestnanec odoslaný domov, návšteva nebude vpustená do budovy školy.

       /4_veci_o_Koronaviruse_COVID-19/

       /Covid-19_informácie_pre_verejnosť/

     • Deň bez FAST FASHION
      • Deň bez FAST FASHION

      • Po jarných prázdninách sa uskutoční podujatie Deň bez FAST FASHION.

       Čo je to Fast Fashion? Fast Fashion je rýchla, masívna produkcia nekvalitného oblečenia v zlých pracovných podmienkach. Sú to, bohužiaľ, všetky značky, ktoré máme v našich nákupných centrách.

       Preto vyzývame našich spolužiakov, aby v pondelok po prázdninách prišli oblečení v upcyklovanom, udržateľnom oblečení alebo odevu z druhej ruky.

       Vopred ďakujeme, že sa zapojíte do tejto akcie a ukážete, že vám budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná.

       plagát_Deň_bez_Fast_fashion

      • Stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami ohľadom zahraničnej odbornej praxe

      • Dňa 13.3.2020 o 16,00 hod. (piatok) sa bude konať stretnutie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami v kongresovej miestnosti SOŠ podnikania (1.poschodie) ohľadom informácií počas realizácie zahraničnej odbornej praxe.

       ZRŠ pre PVaOP - Ing. Bohuš Popík, MBA

     • Valentínska kvapky krvi
      • Valentínska kvapky krvi

      • Dňa 26.2.2020 sa študenti našej školy zúčastnili darovania krvi v rámci akcie „Valentínska kvapka krvi“. Tohtoročný slogan Valentínskej kvapky krvi „LÁSKA LIEČI“  je veľmi výstižný pre všetkých mladých ľudí, na ktorých bola zacielená táto akcia.

       Ďakujeme všetkým študentom, ktorí podali pomocnú ruku, prekonali samého seba a pomohli čakajúcim na uzdravenie. Dobrý pocit z pomoci druhým je na nezaplatenie, ten si ani nekúpiš, ani nenájdeš na ulici.

       Ešte raz veľká vďaka a tešíme sa na stretnutie na budúci školský rok.

       /Fotogaléria/

     • Jasný pohľad na financie....
      • Jasný pohľad na financie....

      • alebo ako si upratať v peniazoch v roku 2020. Ale nielen takýto obsah malo v utorok dňa 25. 02. 2020 stretnutie manažérov spoločnosti PROSIGTH Slovensko, a.s. so žiakmi 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove.

       O spoločnosti...

       Spoločnosť PROSIGTH Slovensko, a.s. je finančná poradenská spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu. V súčasnosti má sieť 263 licencovaných obchodníkov, 21 pobočiek na Slovensku, viac ako 40 000 spokojných klientov a dosahuje medziročný rast na úrovni 25 %. Spoločnosť pracuje podľa zásad - pravdivosť, starostlivosť, precíznosť, flexibilita, porozumenie.

       Zámerom prednášky, ktorú viedol riaditeľ spoločnosti Ivan Horváth, bolo orientovať  žiakov po ukončení školy na ich ďalší život nielen v oblasti ekonomickej a finančnej, ale tiež ich osobnostného rozvoja. Riaditeľ spoločnosti akcentoval predovšetkým cieľavedomosť mladých ľudí, kladenie si aspoň krátkodobých cieľov na dosiahnutie  finálneho životného cieľa. 2-hodinová prednáška bola spojená aj s jeho vlastnými skúsenosťami ako mladého človeka,  skvelou názornou prezentáciou, dialógom a diskusiou na aktuálne témy a záverečným krátkym feetbackovým testom.

       Stretnutie úspešných ľudí prináša úspešné projekty...

       Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetov Právo v praxi a Poradenstvo pre podnikateľov, spojila teóriu a prax, oslovila našich žiakov, čo dokladovali na ďalších vyučovacích hodinách. Spoločnosti PROSIGTH Slovensko, a.s. želáme veľa úspechov a veríme, že  naši žiaci v budúcnosti využijú vedomosti získané na prednáške v praxi, prípadne využijú aj ďalší kontakt s touto spoločnosťou.

       JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M  

       /Fotogaléria/

     • Investovanie
      • Investovanie

      • Dňa 25.02.2020 prebiehala na našej škole prednáška o investovaní, v rámci vzdelávania mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti. Prednášku viedla pani Ing. Ivana Servanská z OVB Allfinanz Slovensko a.s.. Pútavou formou zaujala žiakov III.C triedy, ktorých veľmi zaujímalo ako, kde a do čoho v budúcnosti investovať, aké sú pravidlá investovania, koľko môže človek investovať a ako má byť finančné zabezpečený, aké úspory si má tvoriť a tak si zabezpečiť v budúcnosti lepší život.

       /Fotogaléria/

     • Valentínsky ples
      • Valentínsky ples

      • Plesová sezóna sa pomaly končí a my sa tešíme z ďalšieho vydareného školského plesu. 

       Tohtoročný Valentínsky ples, ktorý sa konal dňa 14. 02. 2020, zorganizovala JA firma ELYGROUP v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP.

       Slávnostným otvorením a prípitkom, ktoré mal na starosti pán riaditeľ, Mgr. Michal Čiernik, odštartoval veľmi pekný a zábavný večer. 

       O dobrú zábavu sa postaral DJ Snowman. Spestrením plesu bolo aj spevácke vystúpenie slečny Dajany Novotnej.

       Spestrením boli taktiež rôzne zábavno-súťažné aktivity.

       Súčasťou plesu bola aj bohatá tombola, plná zaujímavých cien, do ktorej prispeli aj rôzni sponzori, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

       K príjemnej atmosfére prispela aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. 

       Vynikajúca zábava trvala do neskorých nočných hodín.

       ELYGROUP, JA firma

     • Dobrovoľníctvo
      • Dobrovoľníctvo

      • Žiť, to je najvzácnejší dar na svete, pretože väčšina ľudí iba existuje.“                                                                  

                                                 Oscar Wilde

             Včera  sme  mali  v škole  praktickú ukážku  jednej  z možností ako nie len existovať, ale ako žiť plnohodnotný život. Formou prednášky a workshopu sme sa dozvedeli o dobrovoľníctve,  jeho  sférach  pôsobnosti, formách  a význame. Obohacujúci kontakt s poslaním byť človekom človeku nám sprostredkovala pani Ing. Mária Rajňáková a Bc. Annamária Gnipová z Grécko-katolíckej charity v Prešove, s ktorou spolupracujeme od decembra minulého roka.

       V rámci našej spolupráce s prešovskou Grécko-katolíckou  charitou sme dnes odovzdali jej zástupcom dar – potravinovú zbierku, ktorá je dielom šľachetných štedrých žiakov a učiteľov našej školy. Vyzbierané potraviny a hygienické potreby poputujú rodinám v núdzi, preto aj touto formou chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom v mene charity, v mene obdarovaných rodín a aj vo svojom mene za ich štedrosť a empatiu, za prejavenú ľudskosť!

       Ďakujeme pani učiteľke Ing. Ivete Džoganíkovej za nápad usporiadať takúto zbierku, pani PaedDr. Mgr. Valentíne Černajovej, pani PaedDr. Anne Simkovej a pani Ing. Jane Kočárovej za spoluprácu na príprave a realizácii zbierky a prednášky. V neposlednom rade ďakujeme členkám Ekoklubu Rebeke Hodošiovej a Veronike Harajdovej z II.A triedy za ich inšpiratívnu prácu na tomto projekte a na fungovaní Ekoklubu.

       „Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale podľa toho, čo dal.“                                                                                                                       

       Albert Einstein, fyzik a zakladateľ teórie relativity      /Fotogaléria/

     • IT – 3D tlač a 3D sken
      • IT – 3D tlač a 3D sken

      • Dňa 20.2.2020 sa žiaci III.C a II.A triedy zúčastnili workshopu, ktorý pripravili pracovníci Školského výpočtového strediska Michalovce v rámci projektu IT Akadémie zameraného na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken.

       Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a podnetných informácií o tomto spôsobe výroby a názorné ukážky prispeli k lepšiemu pochopeniu danej problematiky.  Podoba a  priebeh workshopu sa nám veľmi páčila. Workshop naplnil naše očakávania.

       Miriama Puškášová, Tímea Kuchtová II.A   /Fotogaléria/

     • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník
      • EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník

      • Dňa 28. novembra 2019 sa na našej škole konala celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW – 13. ročník, žiaci súťažili v týchto oblastiach:

       - Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),

       - Svetobežník (geografia, cestovný ruch),

       - Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),

       - Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika, reálie),

       - Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus),

       - Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia).


       Medzi najúspešnejších žiakov sa zaradili:

       Jakub Trebuňák z 3.B,  9. miesto, Od Dunaja k Tatrám   

       Henrieta Golisová z 1.A,  41. miesto, Mozgolamy

       Monika Mikčová zo 4.A, 71. miesto, Do you speak English?

       Adam Bučák zo 4.B,  78. miesto, Góly, body, sekundy a 126. miesto, Svetobežník

       Kristína Kaduková zo 4.A, 79. miesto, Tajomstvá prírody

       Sidónia Karabinošová , 1.B, 90. miesto, Do you speak English?

       Sabina Balintová, 2.B, 94. miesto, Mozgolamy

       Matúš Dziak, zo 4.D, 107. miesto, Tajomstvá prírody a 140. miesto, Od Dunaja k Tatrám

       Bronislava Chromčová zo 4.B,  116. miesto, Svetobežník

       Beáta Chovancová zo 4.C, 142. miesto, Góly, body, sekundy

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

       /Fotogaléria/

      • Potravinová zbierka

      • Milí  spolužiaci, vážený pedagogický  zbor,

       čas  plynie ako  voda,  deň  za  dňom  prináša  nové  starosti i radosti, nové  výzvy  a povinnosti.  V predvianočnom  čase  sme  sa  spojili  pri realizácii  krásneho prospešného  a mnohostranne  obohacujúceho   projektu  -  Vianočnej  burzy.  Preukázali  sme  ľudskú  spolupatričnosť  tým,  ktorí  v živote  nemajú  toľko  šťastia - núdznym   ľuďom ,  ktorí  sa  ocitli  nie  z vlastnej  viny  v ťažkej  životnej   situácii.  Títo  ľudia  sa  na horizonte  záujmu  spoločnosti  objavujú  najviac  počas  sviatkov, ale  v skutočnosti  sú  tu  stále  a pomoc  potrebujú  počas  celého  roka,  preto  vás  chceme  opäť  pozvať  k spolupráci  na pomoci   pre  týchto  ľudí.  Tento krát  vás  chceme  poprosiť  o príspevok  do potravinovej  zbierky. 

       Čím  môžete  prispieť: 

       - balené  trvanlivé  potraviny (cestoviny, múka, ryža, strukoviny, konzervy, zaváraniny, instantné  polievky  a hotové  jedlá, cukor, olej, koreniny,  kečup, horčica, ....)

       - hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, servítky, šampón, plienky, ....).

       Kedy  budeme  zbierku  realizovať :  24.02.2020 - pondelok

       Kde  môžete  odovzdať  svoj dar : u p. Mgr. Lelákovej, PaedDr. Mgr. Anne Simkovej, PaedDr. Mgr. Valentíne Černajovej

       Kam  poputujú  naše  dary :  Grécko-katolíckej  charite  v Prešove, ktorá  sa  stará  o núdzne  rodiny.

       Vopred  vám  všetkým  ďakujeme  za vašu  štedrosť  a prejav  empatie  s núdznymi!

       členky  Ekoklubu

     • NÁPAD PREDÁVA A DOD
      • NÁPAD PREDÁVA A DOD

      • Dňa 18.02.2020 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už VIII. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA“ a zároveň aj „Deň otvorených dverí“. Bohatá návštevnosť rodičov a žiakov základných škôl poukázala na veľký záujem  o našu školu a naše študijné odbory. Návštevníci si mohli prezrieť nielen priestory na vyučovací proces školy, ale aj Kongresovú miestnosť na 1. poschodí, kde bola pripravená bohatá ponuka cestovného ruchu a podnikania žiakov študentských firiem JA Slovensko. Žiaci a rodičia si zároveň prezreli aj bohaté zastúpenie súťažných stánkov v priestoroch telocvične.

       Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja z odboru školstva. Jednotlivé stánky  si prezrel aj pán PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK.

       Cieľom súťaže Nápad predáva bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 22 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

       Súťaž podporili aj naši sponzori: RPIC Prešov, PO CAR, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o., LEAR corporation seating Slovakia s.r.o., OVB ALLFINANZ Slovensko, a.s., IBIS cestovná agentúra, JANTER, s.r.o., Šarišská galéria v Prešove, Franka TOUR, UNION, UNIQUA poisťovňa a.s.

       Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom IX. ročníku „Nápad predáva“ v roku 2021.

       Výsledky súťaže v tabuľke: /Výsledková_listina_NP_2020/

       V ten istý deň sa na pôde našej školy uskutočnil aj „Deň otvorených dverí“, počas ktorého mali žiaci základných škôl  a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky súťažných tímov v súťaži „Nápad predáva“ si prehliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré naša škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na rôznych súťažiach. Celý deň prebiehal v príjemnej podnikateľskej atmosfére, ako to býva pri rôznych aktivitách pripravovaných pre žiakov SOŠ podnikania,

       /Fotogaléria/

      • Náhradný rozvrh

      • SOŠ podnikania dňa 18.02.2020 /v utorok/ z dôvodu celoškolskej súťaže "NÁPAD PREDÁVA" a "DŇA OTVORENÝCH DVERÍ" sa bude vyučovací proces realizovať podľa náhradného rozvrhu.   /Náhradný_rozvrh_18.2.2020/

      • Chrípkové prázdniny

      • Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici v Prešove v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 3I.I0.2O05, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy pre prípad pandémie chrípky v SR, prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 10.2.2020 /pondelok/. Vyučovanie bude pokračovať' dňom 13.2.2020 /vo štvrtok/.

      • GENERÁLNA SKÚŠKA E-MATURITA 2020

      • 5. 2. 2020 sa uskutoční generálna skúška (GS) z E-Maturity 2020. Prinášame informácie pre tých študentov, ktorí sa jej zúčastnia.

       5. 2. 2020 (streda) – slovenský jazyk a literatúra  /zoznam študentov a rozdelenie do učební/

       Pred testovaním GS E-Maturity sa študenti zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu svojej triedy.

       Nástup študentov na GS E-Maturity zo slovenského jazyka a literatúry v utorok 5.2.2020 je o 9.25 hod. pred príslušnou učebňou, viď rozdelenie vyššie. Študenti sa zúčastňujú vyučovania na 1. vyučovacej hodine, následne sa zúčastnia testovania. Ukončenie testovania bude o 11.30 hod., študenti pokračujú vo vyučovaní 5. vyučovacou hodinou.

       Študenti si na GS EM musia priniesť občiansky preukaz a vedieť svoju známku z predmetu SJL na vysvedčení za 1. polrok tohto školského roka.

       Nepovolené pomôcky:

       • pravítko,
       • mobilné telefóny a iné osobné elektronické zaradenia,
       • zošity, učebnice, slovníky a iná literatúra.

       Povolené pomôcky:

       • písacie potreby (modré alebo čierne pero),
       • pomocné papiere pre všetky predmety (formát A4) – zabezpečí škola.

       Dôležité dokumenty:

       GS E-Maturita 2020 - harmonogram SJL online

       GS E-Maturita 2020 - vzor OH - SJL krížik

       GS E-Maturita 2020 - vzor OH - SJL pero

       Anotácia testu zo SJL

      • MATEMATICKÝ KLOKAN 23.3.2020

      • Prihláste sa do 10. 2. 2020. Poplatok je 4,50€ alebo 2€, ak máte vyplatený príspevok na ZR. Účasť v súťaži sa oplatí pre hodnotenie do predmetu matematika. Klokanie príklady nájdete na https://matematickyklokan.sk/

       Matematicky_klokan_2020

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar