• Novinky

      • Plenárna schôza a triedne aktívy

      • SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 08. októbra 2019 o 16.00 hod. /v utorok/ sa uskutoční plenárna schôdza, po ktorej budú nasledovať triedne aktívy.

      • Profesia days 2019 v Košiciach

      • V Košiciach sa už po tretí rok konal festival príležitostí Profesia days, ktorého sa zúčastnili aj naši študenti 3. a 4. ročníka. Čakal ich tam bohatý program plný workshop-ov a prednášok od rôznych inšpiratívnych osobností. Taktiež si mohli vyskúšať modelové pohovory alebo otestovať si svoje znalosti z oblasti IT a jazykov či nájsť si prácu snov po ukončení štúdia.

       /Fotogaléria/

      • Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020

      • Stredná odborná škola podnikania realizovala slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 pre prvákov v školskej jedálni. Prajeme všetkým žiakom veľa elánu v novom školskom roku 2019/2020.   /Fotogaléria/

      • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 1. septembra 2019 (t.j. nedeľa) od 17,00 do 21,00 hod.

       Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2019 pre slovenských žiakov predstavuje 90,- €, pre zahraničných žiakov 150,- € úhrada sa realizuje na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

     • Slávnostná akadémia
      • Slávnostná akadémia

      • Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch kina SCALA sa konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa predniesla slávnostná báseň a taktiež príhovor zo strany žiakov školy. Následne žiaci pozvali na pódium pani Ing. Martu Drabovú, ktorá privítala všetkých prítomných a následne zhodnotila školský rok 2018/2019, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach, vyhodnotila taktiež aj maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov. Oceňovanie najlepších žiakov školy, odovzdanie ďakovných listov a finančných cien vykonala pani PaedDr. Mária Havrillová, zástupkyňa riaditeľa pre TV. Zároveň odovzdala odmenu najlepšej triede - III.C. Na záver na pódium vystúpili pani učiteľka RNDr. Ing. Mária Vavreková a žiak Norbert Engeľ z III.A triedy. Obaja boli ocenení predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Od žiakov obdržali kyticu kvetov a úprimné poďakovanie od pani PaedDr. Márii Havrillovej. Po slávnostnej akadémii nasledovalo filmové predstavenie.        /Fotogaléria/

     • Dni mesta Prešov
      • Dni mesta Prešov

      • Počas Dní mesta Prešov 2019 ste mohli zastihnúť na pódiu aj naše známe tváre. Študenti našej školy obohatili tento program o prehliadku vybraných modelov z kolekcií našich študentov.    /Fotogaléria/

     • Sophista pro regione / Lux Mentium
      • Sophista pro regione / Lux Mentium

      • Dňa 20. júna 2019 sa opäť konalo v priestoroch divadla Jonáša Záborského slávnostné oceňovanie najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenia majú úzku súvislosť s našim regiónom, pretože Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov.

       Na úvod slávnostného aktu sa predstavil spevácky zbor, potom nasledoval krátky príhovor PaedDr. Milana Majerského, PhD., predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Po slávnostnom príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien najlepším pedagógom PSK „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región. Za našu školu bola ocenená RNDr. Ing. Mária Vavreková, učiteľka matematiky a odborných predmetov cestovného ruchu. K tomuto významnému oceneniu dlhoročnej práce v školstve jej všetci zamestnanci školy srdečne blahoželáme!

       Po ocenení pedagógov nasledovala módna prehliadka, ktorú organizovala naša škola. Predvádzané modely prezentovali našu školu na XIV. ročníku celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Módna línia mladých 2019. Naše manekýnky a manekýni zožali zaslúžený potlesk za krásnu prehliadku na krajskej úrovni.

       Po ukončení módnej prehliadky nasledovala druhá časť slávnosti bola venovaná oceneniu študentov „Lux Mentium“ – Svetlo poznania. Za našu školu bol ocenený žiak umeleckého odboru 8298 M odevný dizajn, žiak III.A triedy Norbert Engeľ. Bolo to ocenenie jeho úspechov v módnej tvorbe doma aj v zahraničí, ako aj v stredoškolskej odbornej činnosti. Srdečne mu blahoželáme!  Na záver slávnostného podujatia vystúpil ľudový súbor.

       /Fotogaléria/   

       /Módna prehliadka/

       /Ľudový_súbor/ 

     • Spolupráca s Ruským centrom PU
      • Spolupráca s Ruským centrom PU

      • V rámci vyučovania ruského jazyka naši študenti už 2x navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity. Prvý krát 06.06.2019 pri príležitosti Dňa ruského jazyka a pri príležitosti 220. výročia narodenia A. S. Puškina si žiaci 1. ročníka pozreli prezentáciu „Život a literárne diela A. S. Puškina“. 17.06.2019 bol žiakom 2. ročníka premietnutý film režisérky Natálie Bondarčukovej „Puškin - Posledný súboj“. Vďaka cyklu týchto podujatí si žiaci prehĺbili vedomosti o velikánovi ruskej literatúry.   /Fotogaléria/

      • Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 2. kolo

      • Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

       Výsledková_listina_6341M_škola_podnikania_2.kolo

       Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční  dňa  19. júna 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte Strednej odbornej školy podnikania. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

     • Srdečný pozdrav z Islandu
      • Srdečný pozdrav z Islandu

      • Posielame srdečný pozdrav z cesty na Island v rámci projektu Erasmus+. 

       Oplatilo sa snívať, písať, študovať a pracovať. Program kurzu "Island - krajina a ságy je nádherný: spoznávame úžasnú krajinu, čítame a hráme ságy, diskutujeme o učení, spoznávame kolegov z celej Európy.

       RNDr. Mária Vavreková, PaedDr. Anna Simková, Mgr. Veronika Stoláriková      /Fotogaléria/

     • Myslíme ekologicky, konáme sociálne
      • Myslíme ekologicky, konáme sociálne

      • V rámci rôznych aktivít environmentálnej výchovy sa na našej škole v školskom roku 2018/2019 organizuje, okrem iného, aj zber PET vrchnákov z plastových fliaš. Tieto aktivity organizuje Ekorada našej školy.

       V každej triede sú umiestnené nádobky, do ktorých žiaci zbierajú vrchnáčiky.  Doteraz sa vyzbieralo 6 plných vriec PET vrchnákov. Keďže sme chceli pomôcť dobrej veci, rozhodli sme sa tieto vrchnáčiky dať tým, ktorí to potrebujú. Rozdelili sme ich medzi 2 dievčatká v núdzi. V drogérii DM sa koná zbierka pre  Emu S., ktorej sme darovali 3 vrecia vrchnákov a v Coop Jednote sa zbierajú vrchnáky pre  Sabínku F., ktorej sme darovali taktiež 3 vrecia vrchnákov.

       Ekorada SOŠP spolu s koordináorkou environmentálnej výchovy PaedDr. Valentínou Černajovou verí, že týmto zberom aspoň trochu pomôžeme dobrej veci a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. V tejto aktivite pokračujeme naďalej, aj v budúcom školskom roku.

                  Alica Knuthová  III.C      /Fotogaléria/

     • Medzinárodný úspech našich ruštinárov
      • Medzinárodný úspech našich ruštinárov

      • Dňa 5.6.2019 sa v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave konalo slávnostne odovzdávanie cien víťazom medzinárodnej  súťaže ,,Učíme sa ruštinu”, ktorú organizoval AFS - fond „Interkultúra“ Moskva. Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní: riaditeľka fondu „Interkultúra“ v Moskve N. Kovryžnych, A. Novgorodova z Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce Veľvyslanectva RF na Slovensku, P. Lisitsyn z RCVK v Bratislave, ktorý vo svojom príhovore poďakoval všetkým súťažiacim a učiteľom za vynaložené úsilie a úspech, ktorý dosiahli.

       Do tejto súťaže sa zapojilo vyše 100 súťažiacich po celom svete. Medzi nimi boli aj 2 žiacky našej školy Veronika Harajdová a Tímea Kuchtová pod vedením pani učiteľky ruského jazyka PeadDr. Valentíny Černajovej. Z nich sa Veronika Harajdová umiestnila v 1. trojke a vyhrala spolu s pani učiteľkou zájazd do Moskvy. 

       Srdečne blahoželáme!          /Fotogaléria/

     • Alternatívne vyučovanie geografie v múzeu
      • Alternatívne vyučovanie geografie v múzeu

      • V rámci environmentálnej výchovy absolvovali žiaci I.C triedy s pani učiteľkou PaedDr. Valentínou Černajovou netradičnú hodinu geografie v Krajskom múzeu v Prešove. Podujatie bolo venované ochrane ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov. Žiaci mali možnosť odhaliť príčiny, ktoré najviac ohrozujú bohatstvo rôznorodosti fauny a flóry. Podujatia sa zúčastnila aj redaktorka Slovenského rozhlasu Veronika Slaninková, ktorá v závere nahrala rozhovor s niekoľkými žiačkami a pani učiteľkou, ktorý bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase.

       /Fotogaléria/     10.5.2019.mp3

     • Slávnostné vyradenie absolventov
      • Slávnostné vyradenie absolventov

      • SOŠ podnikania dňa 03. júna 2019 o 11:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok pani zástupkyňou pre TV PaedDr. Máriou Havrillovou. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom a vedeniu školy krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES, žiačke Uličnej, Paule Vysokajovej, Adriánovi Čapovi, Marekovi Tančákovi a Vasilkovej, zároveň aj diplom žiakovi Adriánovi Čapovi za 4-ročnú prácu v Žiackej školskej rade. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote. Na záver sa za všetkých absolventov poďakovali Kristián a Paula.

       /Fotogaléria/

      • Voľné miesta do 1. ročníka

      • Riaditeľ SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove v súlade s §66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4 - ročného študijného odboru 6341 M  škola podnikania, dôvodom je 5 voľných miest a do 4-ročného študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, dôvodom je 1 voľné miesto. Druhé kolo sa bude konať 18. júna 2019 /v utorok/.

       Riaditeľ SOŠ podnikania, Masarykova 24 v Prešove ďalej oznamuje, že v 3-ročnom učebnom odbore 3152 H 02 krajčír – dámske odevy je voľných 19 miest. PODMIENKY PRIJATIA DO UČEBNÉHO ODBORU: Pre školský rok 2019/2020 sa do trojročného učebného odboru prijímacie skúšky nekonajú. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe posudzovaného priemeru ZŠ a výsledkov Testovania 9.

     • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka
      • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

      • Dňa 17.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa.   /Fotogaléria/

     • "INDIA U NÁS" - praktická MS
      • "INDIA U NÁS" - praktická MS

      • Žiaci IV.D triedy pozývali na praktickú maturitnú skúšku do Červeného salónika a telocvične. Aj takto si môžete priblížiť atmosféru praktickej maturitnej skúšky študentov 4.D triedy.

       Plagát      /Fotogaléria/       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar